Programma van 14 tot 15 juli 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#116

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


Prijs: 20 Centiemen

»MTV T/WmWi

DRUKK.JAN BOUCHERM


88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

RIBBY

ROUW

GEVERFD IN 8 UREN NOIR DE

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

PAPIERHANDEL |

Boek - en Steendrukker ij j

BOEKBINDERIJ j

JiH JgS€liitiJ j

opland 22y Antwerpen |

T. DE PRINS & 0

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.wKabDelijnevest 38, Anbuüenpeo

Schrijf-, j(eken-Xopij-, en andere îjuree!machienen.

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

BUREELBENOODIGDHEDEN,

RUBANS, CARBON- en WASPAPIER, INKTEN, enz. enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle JVlacbienen.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONALE, enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

en ervaren


Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

/\. Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stu-fclcen -voor Zouten en Rootsen

Men bestelt ten huize

yjhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

ïfll 'T SHOOT -, 0- > IW 'T IÇUHip

Brouwerijen ARTOIS N,"'i.E“fppii S

Magazijn:

62, Vlaamsche Kaai, 62

Depots van Antwerpen - Bureel:

25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK * PILSEN « FONCÉE (Munich) DUBBEL OERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCK*PILSEN, in verbruik ALHIER

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75 Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

Schoonheidsgesticht

3, BOURLASTRAAT

SCH00NHEIDSVERPLEG1NQ en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE. MASSAOE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

Lava Gebroeders

EUMASTINE

Schoon heids prod u kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BOBST

3, BouHa straat, 3

Danskunst - Schoonheidsoeïenir?gen - Jdoudirpgleer Gewoonten Gebruiker?

INSTITUT giraUidet

Tolsfepaat, 69, Anfcüüetrpen. (Trams n° 1, 5, 4, 5.)

Op *t programma: Bijzondere aanleering van de Argentijnsche en Braziliaansche Tango, Maxixe, Schotch-Time, Royal-Boston, Hésitation-wals. Een- en Tweestap, Lulu-Fado, Kanariestap, enz.

— Prospectus op aanvraag —


Rita Monclair & Cie

Vader worden is niet moeilijk, vader zijn daarentegen wel, vooral in dezen duren tijd.

Zoo kloegen ook Suller, Sausier en Teugels als zij eenen brief ontvingen waardoor zij vernamen dat Rita Montclair den volgenden dag 18 jaar oud werd. Rita Montclair was een gevonden kind, aan vier vrijgezellen toevertrouwd, welke een Naamloos Vennootschap gesticht hadden en steeds goed voor de vondelinge gezorgd hadden. Een hunner was intusschen gestorven en had het Naamloos-Vennootsclmpskind

25,000 frank nagelaten.

Om Rita’s geboortedag te vieren togen de drie vaders naar de kostschool. Het Naamloos-Vennootschapskind had echter eenen advokaat tot vereerder, welke haar oprecht beminde maar zonder klanten was. Het toeval nu wilde dat de bestuurster der kostschool, welke een oogje had voor den advokaat, dezen liet roepen als de drie vaders de hulp eens rechtsgeleerden verlangden. Deze advokaat, Dr Richard Mandaat-vanger, was niet weinig verwonderd dat zijne eerste klanten juist de drie vaders zijner geliefde waren. Hij moest terstond eene oorkonde opstellen volgens dewelke ieder van hen het kind 25,000 frank vermaakte. Rita Montclair bezat aldus 100,000 frank den dag harer meerderjarigheid of haars huwelijks en zoo ontlook in ieder lid van het Naamloos Vennootschap het gedacht dat.de Naamloos-Vennootschaps-dochter wel met hem zou kunnen huwen. Alle drie dongen zij naar hare hand en alle drie droomden zij 's nachts van het Naamloos-Ven-nootschapsmeisje als bruid of als echtgenoot.

Het verjaringsfeest liep in goede orde af en wijl elk der drie vaders in ’t geheim hoopte dat Rifa zijne vraag zou aannemen, stemden zij volgaarne erin toe dat zij zelve haren toekomenden zou kiezen en dat geene moeilijkheden tegen hare keuze zouden gemaakt worden. Nu eerst bekende Rita Montclair Naamloos Vennootschap hare liefde voor den advokaat, wat niet alleen voor de bestuurster der kostschool, maar ook voor de drie vaders eene pijnlijke verrassing was. Deze laatsten moesten echter hun woord houden. Rita bekwam haren advokaat, dezen met de bruid ook de 100,000 frank en het Naamloos Vennootschap werd ontbonden.

De Juweelen van den Radjah

René R... staat op het punt naar Indië te vertrekken, wanneer hij verneemt dat de betrekkingen die hij gehad heeft met Gabriella Lan-drieu, gezelschapsjuffer bij hare tante, niet zonder gevolg zullen blijven. Dit houdt nogthans zijn vertrek niet tegen. Hij verzoekt zijnen vriend Gilbert Hauseur, wiens jonge zuster Jeanne zekere neiging voor hem gevoelt, hem te vergezellen.

Gabriella stelt haar kind onder de hoede van buitenlieden. René ontvangt van eenen Radjah bij zijnen terugkeer naar het vaderland eenige juweelen van groote waarde, waaronder en afgodsbeeldje, een fleschje bevattende met hevig vergif gevuld.

Op het oogenblik dat hij dit beeldje als herinnering zijner reis aan Mevrouw Robert overhandigt verneemt Gabriella dat haar kind ernstig ziek is en naar een sanatorium moet overgebracht worden.

In het huis van Mevrouw Robert leert Gilbert Gabriella kennen, en daar deze in tegenwoordigheid van René zich gansch onverschillig aanstelt, bemerkt hij niet dat er betrekkingen t.usschen beiden bestaan. Zekeren dag vraagt Gilbert de hand van Gabriella en alhoewel zij hem bemint, weigert zij, uit vrees dat haar geheim zou aan het daglicht komen. René van zijnen kant tracht- terug nader bij Gabriella te komen, doch de liefde van het Jonge meisje is in haat veranderd.

Madame Robert, die de neiging van Gilbert voor hare nicht ontdekt heeft, belooft zijne zaak te bepleiten, en daar zij Gabriella eèhs met kindergoed in de hand vindt en aldus kennis krijgt van haar moederschap, zoo dwingt zij haar de hand van Gilbert te aanvaarden om den schijn te redden. Ondertusschen heeft Gilbert de Indische juweelen van René afgekocht met het gedacht ze aan zijne verloofde ten geschenke te geven. Een dezer juweelen was met overschoone steenep bezet, welke echter door Gabriella werden verwisseld en verkocht om te voorzien in de verzorging van haar ziek kindje.

Rij het verlovingsfeest, wordt het juweel fei bewonderd, maar en kenner doet opmerken dat de steenen valsch zijn. Gilbert brengt voor dat hij ze van René gekocht heeft. Deze loochent niet en Gabriella verzwijgt de verwisseling, uit vrees haar geheim te verraden en tevens om zich op René te wreken. Gilbert klaagt René aan en deze wordt, niettegenstaande zijn verweer, aangehouden.


Verbruik in het Paviljoen van den Tuin

I Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen: g

Extra Gersten 1/2 0.30 Koffie, 1.10

Blonde « 0.45 Melk 0.90 g

Groseille, Grenadine 1.10 — Limonade 0.60 g

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 14-Juli, om 4 en 8 12t. u. en Maandag 1 5 Juli, om 8 1/2 t. u.

1. Allegro Maestoso voor Orgel I. Lachner.

2. Tonnen-IMijverheid

3. De Tooverfluit, Openingsstuk Mozart.

4 Rita Montclair & Cie

Nieuw blijspel in 3 d. Rita Clermont inde hoofdrol. Eerste vertooningen — Ie deel.

5. Lakmé. Fantazij L. Delibes

6. RITA MONTCLAIR & Cie

2e en 3e deel

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en IT. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Verbruik in het Paviljoen van den Tuin

Gebruikt tijdens de Poos in de Örinkzalen:

Extra Gersten 12 0.30 Blonde » 0.45

Koffie, 1.10

H Blonde » 0.45 | Melk 0.90

S Groseille, Grenadine 1.10— Limonade 0.60

Juweelen van den Radjah

Nieuw Dramatisch filmspel in 5 deelen met MARIA WIDAL in de hoofdrol.

Ie, 2e en 3e deel.

8. Suite Espagnole J. Vieu.

9. De Juweelen van den Radjah

4e en 5e deel.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Om stoornis te beletten, zal tijdens de avond-vertooningen de uitgang der Benedenplaatsen langs den Tuin; die der Gaanderijen langs de Statieplaats geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.


De klein Jeanne, thans eene volmaakte vrouw geworden, komt

René in het gevang bezoeken. Hij geeft last aan zijne kleine vriendin het afgodsbeeldje terug te vragen aan Mevrouw Robert; en wanneer hij er in het bezit van is,- neemt hij het fleschje vergif er uit en geeft dan het beeldje terug aan Jeanne, zonder dat deze het minste vermoeden koestert.

Gabrielia verneemt eindelijk dat haar kind genezen is en zij beslist het zelf bij haar te houden; waarom zij door hare tante onverbiddelijk wordt weggezonden,

De zaak wordt voor hef gerecht gebracht en Gabrielia als getuige gedaagd. Op het oogenblik dat de rechter haar ondervraagt ziet zij dat René het fleschje aan zijne lippen brengt en, gansch verschrikt, bekent zij. Gedwongen zijnd uitleg te geven, wijst zij haar kind aan, dat zich in de armen eener vreemde vrouw bevindt, en stamelt: « Ziedaar waarom.... » René wankelt, hij heeft het vergif ingenomen, doch dank zij de spoedige hulp wordt hij gered Men verwijdert René, wiens onschuld klaarblijkend is. Wanneer hij aan de beterhand is, ziet hij zich omringd van Gabrielia en haar kind, alsook van Gilbert. Hij verzoent de twee verloofden en tracht bij Jeanne het geluk en de vergetelheid te vinden.

Aanstaande Week:

BUITENGEWOON PROGRAMMA

Voor de eerste maal in België

ZIE1ÜYEBWISSELIKG

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen met BRUNO DE CARLI in de hoofdrol

JAN DE EER

Nieuw Tooneelspel in 3 deelen met HEDDA VER NON in de hoofdrol.


KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetfr. 2.50

Groote Engelsclie Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

iiQ fflétpopole

0nQePsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

DE BESTE TOILETZEEP blijft nog altijd

Wacht U voor namaaksels. — Eenig depothouder der

Zeepziederij RASSE Brussel

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

IITGEEZBBGEN

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping der Cle F rançaise «Odéon ».Ook schoone en groote keus van Pathé- en Gramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machlenen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE apreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen.

67, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolstraat. «In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar .waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs,

Qezichtkundlge < Electriekwerker

Jacques BOL ....

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap St. Jacob.

straat Brillen en

21 Neusnijpers

bij de in alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

ÉCOLE SPÉCIALE

BIZON DERE SCHOOL

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

jheuweTeergangen

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Juli 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.


dehuSn°voonrde alle soorten ZEEPEÜ

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waseb aangaat, zijn en blijven nog altijd Klapdorp, 51, Antwerpen

en bijhuizen: St. Antoniusstraat, 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen.

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

IN ’T GROOT F. VAN DER STUYF IN 'T KLEIN

PAPIERHANDEL

lil BOtfCNERII

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

I Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

V- HOEDENMAKER

H. VAN DE KERGKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Heistellingen - tfervangstakken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. HANSMÀ, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen

BffiCT:

Jteil

STOOMVERWERU EN 3LEEKERIJ

5HÓÓfDHUIS PEilKAANSi RAAT. 108 FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. 34 ANTWERPEN

‘P.tlHiJlZiN IN STAD EN PROVINCIE

MEKAM/EKC FAP/JTKi-OPPEPU — J

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL

5.37 — 5.37 - 8.57 torenuun 1 (

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN gf

5.58 -12.18 -'5.43 torenttur.

ÎÎÏÏ1 liMifil! liiijtl iiitBgÿgsm* uiiiÿriüi infini nmaiii ncpii ifiiiülH œii

Groote Stoomkoffiebrandenj

BRASS LIANA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

DUCHEYNE Eiermarkt, 35,

ANTWERPEN

Borduurwerken en teekeningen op Kleefleren en Bloezen.

— Damen-N ieuwigheden —

POINTS eiaT’klRS KANTEN


Aanstaande Week:

Buitengewoon Programma

Voor de eerste maal in België:

i'l ZIELSVERWISSEUNG

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen met Bruno DE CARLI in de hoofdrol

clTKN IDE EEK

Nieuw Tooneelspel in 3 deelen met HEDDA VERNON in de hoofdrol.

Jan Boucher«. — Z. N 33401 - 12-7-18