Programma van 9 tot 10 juni 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#111

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en ln 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglSn voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE I Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stliver dan vroeger.

XXXX

De beste zool voor den zomer is

MDe Echte Plooibare Zool

ECONOMIA

I (Gedeponeerd merk)

"

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Werkhuizen: 20, KAMMENSTRAAT

31, LANGE KERKSTRAAT 122, BREDABAAN

ixxxxzzzxxxxxrzzr

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleetfr. 2.50

Groote Eogelsclie Apotheek

Falconplein 35 an Lange Koepoortstraat 24-

ANTWERPEN

L*q (pétpopole

QnOepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeellng

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHE1DSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA QEBROEBER

EUNIASTINE

Sc hoon heids produkt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3


T. DE PRINS & C

Gebreveteerde Machianbouwers

Sb.«Kabbelijnevest 38, Anhuüenpeo

Schrijf-, Toeken-, X°pij~, en andere fjureel machienen.

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureel men beien

BUREELBENOODIGDHEDEN,

RUBANS, CARBON- en WASPAPIER, INKTEN, enz. enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle JVlacbienen.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONALE, enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

~V'sfe.8z& X -t-sftgft

Guillaume ÇAMP0

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, ivleir. 47.

Galerie Latnorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Carnpo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

sSatoSaft MÊÊSÊL

PAPIERHANDEL

JANBOUGHERIJ

Hopland, 22

-A.ISIT WBRPB JNJ

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

• VERSCHENEN bij: |

ï JAN BOUCHERIJ, Hopland 22, |

en alom veftknijgjtoaar1:

! Vertelselboekje I

• EERSTE REEKS J

ft Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

« — Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch • 2 — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de • 5 Prins-Monster. 96 bladzijden

1 Prijs : 25 centiemen


LEDERPAPIEREN

Chagrijn-, Moiré -en aile Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZ AIE KP API ER

Inpakpapieren - Karton

te "verierij eren.:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

Naaml. Maatschappij

LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

Brouwerijen ARTOIS

BOCK = PILSEN » FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, lg

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch * Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Juni 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.


De weg der duisternis

De echtgenooten Fernau leiden een kalm en zeer gelukkig leven. De leeraar Fernau heeft eene ontdekking gedaan, die de geneeskundige wereld doet verbaasd staan. Die ontdekking maakt hem wereldberoemd.

Op zekeren avond dat hij met zijne vrouw en zijnen vriend Miteau, een avondfeest moest bijwonen, wordt hij geroepen bij eene zieke, die in zeer »matigen toestand verkeert. Hij bidt zijnen vriend Miteau, zijne vrouw naar het feest te geleiden. Miteau, die heimelijk Rita bemint, verklaart zich aan haar, doch zij verstoot hem, zeggende dat zij niemand anders dan haren man liefheeft.

Gedurende dien tijd, verneemt Fernau dat de zieke, bij wie hij geroepen wordt, de moeder van Miteau is. Na eenige voorschriften gegeven te hebben, gaat hij heen om zijne vrouw op het feest te vervoegen.

Hij is zeer getroffen wanneer hij bemerkt dat zijn vriend een liefde-gesprek met zijne vrouw heeft. Waanzinnig van woede, geleidt hij zijne vrouw naar huis terug en, na een hevig tooneel, waarin Rita hare onschuld wil bewijzen, jaagt hij ze1 weg, zonder dat zij haar kind mag wederzien. Des anderdaags begeeft hij zich naar de club en overvalt Miteau op het oogenblik dat hij aan Rita schrijft. Hij geeft hem een vuistslag.

Den volgenden dag, zendt Miteau hem zijne getuigen om het tweegevecht te bespreken. Fernau echter, weigert het gevecht en antwoordt dat hij heilige plichten heeft, zijne zieken en zijn kind.

Dit besluit doet hem door allen minachten en hij wordt weldra door iedereen verstooten. Inmiddels leeft Rita bij haren broeder, den bestuurder der fabriek Fernandez. Eens dat Fernau in het veld wandelt, bemerkt hij plotseling vlammen in de verte. Het is de fabriek Fernandez die in brand staat. Hij ijlt naar de plaats der ramp. Een kind is in de vlammen gebleven. Fernau treedt het brandende huis binnen en, met levensgevaar, gelukt het hem het kind te redden Die daad van moed doet hem weder in de achting van iedereen stijgen.

Korten tijd daarna verneemt hij dat zijne vrouw gedurende den

brand, gewond en in zijn ziekenhuis gebracht werd. Na haar de noo-dige zorgen gegeven te hebbén, en haar buiten gevaar te hebben gesteld, verlaat hij het ziekengesticht, altijd overtuigd van de schuld zijner vrouw.

Thuis teruggekomen, begeeft zich Fernau bij zijn kind, dat met een prentenboek speelt Met dit boekje te doorbladeren vindt hij eenen brief. Het is een brief van Miteau die de onschuld van Rita bevestigt. Gansch ontsteld door die ontdekking, gaat hij naar het bed van zijne vrouw en vraagt haar vergiffenis omdat hij haar ten onrechte verdacht heeft.

Rita die, niettegenstaande alles, haren man innig bemint, schenkt hem vergiffenis en een kus vereenigt wederom de beide echtgenooten.

Op de proef gesteld

VERTOLKERS:

Gravin Marlène, HENNY PORTEN.

Graaf Marlène, haar schoonbroeder.

Graaf Henri de Rama.

Frank Merwin, kunstschilder.

De huishofmeester.

Het rouwjaar der jonge gravin Marlène — dat zij in de grootste eenzaamheid op haar kasteel doorbracht en dat hare jeugd en levenslust op eene harde proef gesteld had — is ten einde. Stilte en treurnis ontvallen haar en zij is weder een jong vrouwtje dat met volle teugen van het leven wil genieten.

Vroolijk gestemd - hoewel met stillen weemoed den overleden echtgenoot gedenkende — heeft Marlène juist de rouwkleederen tegen een schitterend kleeds'; verwisseld, als haar het bezoek aangekondigd wordt van den graaf Marlène, haar schoonbroeder, welke haar komt spreken over een ontwerp dat van de grootste invloed is op haar toekomstig leven.

Met korte, klare woorden doet hij haar al het voordeel uitschijnen eener verbintenis met den evenzoo voornamen als rijken graaf Henri de Rama, en eindigt met deze veelbeteekenende woorden: ».... het vermogen van uwen overleden man is volledig verkwist door den luister waarmede hij u omgaf... er blijft u zoo goed als niets over. »


HM

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 I Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 | Melk 0.90

ft [7

I Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 g

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 9 Juni, om 4 en 8 1/2 t. u. en Maandag 1 O Juni, om 8 1/2 t.u.

1. Allegro uit de 5e Orgelsymfonie C. M. Widor

2. Reis

3. Openingsstuk Les Mousquetaires au Couvent E. Audran

4 De Weg der Duisternis

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen. — Ie en 2e deel 5. Cavaieria Rusticana. Fantazij P. Mascagni

De Weg der Duisternis

3e en 4e deel

Bericht voor de Avcndvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloer» bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

(Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 | Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 I Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

7 Op de proef gesteld

Nieuw blijspel in 5 deelen, met de geliefde Henny Porten in de hoofdrol.

Ie, 2e en 3e deel.

8. Très jolie. Wals E. Waldteufel.

9. Op de proef gesteld 4e en 5e deel.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Om stoornis te beletten, za! tijdens de avond* vertooningen de uitgang der Benedenplaatsen langs den Tuin; die der Gaanderijen langs de Statieplaats geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureeten;

Kronen burgstraat, 42-44* DEURNE

VRUCHTEN en GRUENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Een oogenblik aarzelt Marlène, want plotselings verheft zich een hinderpaal tegen hare nieuwe levensplannen. Doch even spoedig heeft zij een besluit genomen: « Ik verzoek u mij acht dagen bedenktijd te geven.... vandaag en acht dagen bekomt gij mijn antwoord. » De graaf buigt toestemmend en vertrekt.

Marlène is zinnens het haar toegestane uitstel te gebruiken om van het leven en de vrijheid te genieten. In een lustig gezelschap maakt zij kennis met den jongen kunstschilder Frank Merwin en dezes twee vrienden. Gansch verrukt en gelukkig stelt Marlène vast dat in deze kringen een gansch ander leven en een andere geest heerschen als in de hooge wereld.,

Van den eersten oogenblik af voelen Marlène en Frank zich tot elkander aangetrokken. Frank, welke meent dat Marlène een klein « schildersmodel » is, vraagt haar een paar uren voor hem te willen als model staan: ongegeneerd en overmoedig lachende stemt zij — na eene korte aarzeling — toe....

Er volgen dagen van ongestoord geluk....

In hare hartelijke genegenheid voor Frank — volkomen verzonken in hare liefde en haar geluk — bemerkt Marlène niet dat de tijd der vrijheid, het door haar gevraagde uitstel verstreken is. Doch haar besluit staat vast en nadat het haar gelukt is Frank’s liefde op proef te stellen, verzaakt zij aan rijkdom, pracht en Imster en kiest den weg van het geluk aan de zijde van den boven alles beminden man.

Aanstaande Week:

BUITENGEWOON PROGRAMMA

TWEE groote Nieuwigheden

DE NIEUWE DALILA

Dramatisch filmspel in 4 deelen, met MARIE WIDAL in de hoofdrol

Het dagboek van Ossy

Blijspel in 4 deelen,

met OSSY OSWALD A in de hoofdrol


Verwacht:

Voor de eerste maal in België

Henny Porten j

Het geslacht

der

Ringwalls

Dramatisch filmspel in 5deelen

herstellingen - Vervangstukkeo - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. HANS31A,LaDge Nieuwslraat 8=10, Aalwerpeo

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

Cornel issen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESGH aan matige prijzen

Stvilcfeexa. -voor Zouten eaa. Rooken

Men bestelt ten huize

Jthe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

GROOT 15 ’T «liHI5


Zeepzieder!] RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S- P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepan in bussen van!2 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veilighsids'oand der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derde Française «Odéon ».Ook schooneen groote keusvan Pathé- en Qramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alie snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen, — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen.

67, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolslraat. « in de AmerikaansoHo Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs.

PAPIERHANDEL Boek- en Steendrukker ij

BOEKBINDERIJ

J-fopland 22, JJntwerpen

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

0E PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddeilijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

•I

I Allerfijnste geraffineerd ZOUT -»

<8 In 't groot en In ’t klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren $ HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat Brillen en

21 Neusnijpers

bij de In alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLBCTRI8CHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


DE BEST GEKENDE 1_ «,!__ TF BC ET RS SC* M HUIZEN VOOR S00S*f6ll ä-JELbLb*B&W»

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd Klapdorp, 51, Antwerpen

en bfjhuizert: St. Antoniusstraat. 1 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen.

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in’T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

TTTTTT pjt y wJk9VtTtP»r TtTTtTTWTTWT

Volgt gred.\xrTidLe der», oorlog

de leergangen der

Handebschoo, ÎSTITUT RâOHOR 1 1 • 1 1

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONÖE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voonvaarden, wende men zien in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, ll,(Meir, 50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERGKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

PAPIERHANDEL

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOP1JBOEKEN,

KLASSEERDERS, enz. I

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

llüÜ IDÜM ISÉl! IP1!1 üHü lüÄüH Uütlll’ IBüHo

itlJIÜM

STOOMVERWERIJ EN BLEEKE RIJ

MEKPNtgKC T» PUTKLOPPEPM —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5-37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12 18 - 5.43 torenuur. üSSili üiMtfffl iBBSiiginri iiifiMP HÜPiil 'Wjjigpi «Tigjpti liiügiüll

Groote 5toomk°ffiebranderij

BRASILIAMA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Verschenen bij JAN BOUCHERIJ, Hopland 22

2 Reeks en alom verkrijgrbaar 96 Bladz.

Inhoud: Jaaksken met zijn Fluitje. — Alibaba en de Veertig Roovers. — Het betooverde Paard. — De Prins en de Tooverfee. — Aladdijn of de wonderbare Lamp. — Van den Prins met de appelen van Damasko. — IPr-ijs: 25 centiemen.


RINEttÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Buitengewoon Programma

2 groote Nieuwigheden

De Nieuwe DALILA

Dramatisch filmspel in 4deelen, met MARIE WIDAL in de hoofdrol

5 Het dagboek van Ossy

Blijspel in 4 deelen, met OSSY OSWALDA in de hoofdrol

Verwacht: Voor de eerste maal in België:

Het geslacht der Ringwalls ||1

Dramatisch filmspel in 5 deelen.

jan Boucherlj. — Z. N. 3:798 — 7-6-18