Programma van 26 tot 27 mei 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#109

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE I Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

aoKxx:

XXXXN

De beste zool voor den zomer is

De Echte Plooibare Zool

assssssssssssssssmssssssssssssssssi

ECONOMIA:

(Gedeponeerd merk)

ssssssssssssssssssss$ssssssss»sssss

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Werkhuizen: 20, KAMMENSTRAAT

31, LANGE KERKSTRAAT 122, BREDABAAN

ixxxxzzzzxxxxxzz:

yoooS

», cj=? ZQff-ssï. SLc

KINKHOEST

VERKOUDHEID, VALLING

)a hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genesen binnen de veertien dagen met

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.5 O

Groote Eiigelsche Apotheek

Falconplcin 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ito (Hét po pole

0nöe?soi5e

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

PITA LI SÄUE

GEMAKKELIJ K WERK HOOG CO M M [SS IE LOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

Scfioonheidsgesticht, 3, Roorlastraat

SCHOON HE1DSVERPLEOINO kn PRODUKTEN voor de TINT, • EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor hpt nieuw Coiffure

EUÜASTIÜE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

ZBOIR, ST

3, BouHa straat, 3


T. DE PRINS & C1

Gebreveteerde Machienbouwers

St.-Kabhelijnevesti 38, Ärfeuierper

Schrijf-, T{eken-, Specialiteit van

Kopij-, en andere herbouwde machienen

jjureet machienen. dralllalSlSË&. van at ie met ken.

Amen kaansche Bureelmeubeien

BUREELBENOOD1GDHEDEN,

'ÏUBANS, CARBON- en WASPAPIER, INKTEN, enz. enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van

alle Machienen.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONALE, enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundi-SjjjTgen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

pmpr

dÏÏn°voorde alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

en bijhuizen: Kiepdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in 'T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

Volgt gedurende den oorlog

de leergangen der

iwuSi IHSTITÜT RtOlOR 11 • 1 ’

het best ingerlcht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machiensshrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeellng voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, 11, (Meir, 50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, PR AN SC H, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Bepnoeïfe een toescimfebingsgannitjuut»

GERUISCH-

LOOS

ELEGANT

BUIGZAAM

LICHT

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraat, Antwerpen,

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.


LEDERPAPIEREN

Chagrijn-, Moiré- en aiie Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN en COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZAIEKPAPIER

Inpakpapieren - Karton

te verLcr-ii gen:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTMAT, 5, ANTWERPEN

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschapp ij f LEUVEN T

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25 jj

BOCK » PILSEN - FONCEE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier £ in vaten en in flesschen BOCKasPILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

19, HO PLAN D, ig

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang I en 15 Juni 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.


De Dochter van den Vuurtorenwachter

Een rijke grondeigenaar, baron d’Estemelles, heeft twee zonen, waarvan Robert, de lieveling zijns vaders, en de jongste, Hughes, deze van de moeder is. Ongelukkiglijk heeft Hughes, gedurende zijn studieverblijf in de hoofdstad, groote uitgaven gedaan en een wissel van 15,000 frank onderteekend op naam van den woekeraar Samuel Cohn. In zijne wanhoop vraagt hij raad aan zijnen broeder, die hem den raad geeft alles aan vader te bekennen. Hughes durft echter niet en verschaft zich geld op andere wijze. Hij wordt door zijnen broeder verrast en van aandoening valt hij buiten kennis.

Robert heeft ondertusschen het geld en den wissel genomen en alles in zijn bureel gelegd om de zaak ’s anderdaags met vader te regelen; dan telefoneert hij, op het bureel zijns vaders, naar eenen geneesheer. Hij vergeet zijnen zakdoek, niet vermoedende dat zulke kleine omstandigheid groote gevolgen zoude hebben; immers de vader komt op het bureel en ziet het geldkoffer opengebroken. Wanneer hij den zakdoek van Robert vindt onderzoekt hij de kamer van dezen laatste, waar hij het geld en den wissel ontdekt. Gansch aangedaan vertelt hij de zaak aan zijne vrouw: zijn zoon is een dief.

De dokter verklaart dat de minste aandoening den dood van Hughes kan veroorzaken. Wat zal Robert doen. Zijn broeder aanklagen ware hem misschien dooden; en de broederlijke liefde zet hem aan alles op zich te nemen. De vader jaagt hem aanstonds den huize uit.

Aan zijn moeder bekent Robert echter de waarheid, haar verzoekende te zwijgen, waarna hij verdwijnt.

Vier jaren zijn verloopen. De oude vader is van verdriet gestorven. Een brief kondigt de moeder het blijde nieuws aan dat Robert welhaast, op het naburig eiland Peele, als kapitein van den schooner Harland, zal aankomen. Hughes is door dezen brief gansch terneergedrukt; hij doet een rit te paard en ontmoet Yvonne, — dochter van den 'torenwachter Warmé, — op wie hij aanstonds verliefd geraakt, en hij besluit alles in 't werk te stellen om haar te bemachtigen.

Eenige dagen later stapt Hughes met eenige vrienden op het ejland af om eene jachtpartij te houden. De torenwachter, die een onweer vreest, raadt het gezelschap aan den nacht ten zijnent door te brengen. Wanneer al zijne vrienden slapen, vervoegt Hughes de schoon Yvonne en wil haar verleiden, doch zij verstoot hem w.oedend, en gaat, boven in den toren, bij haren vader.

Eensklaps zipt de wachter van verre eenen br'ot in groot .gevaar.

Hij gebiedt aan Yvonne voor het baaklichl te zorgen en ijlt het schip ter hulp. Hughes komt weder Yvonne lastig vallen. Deze verweert zich op zulke wijze dat het torenlicht omvalt en breekt. Van de duisternis maakt zij gebruik om te ontsnappen.

De oude Warmé komt dicht bij het wrak en ziet dat het de schooner Harland is, geladen met nitro-glycerine. Geheel de bemanning, uitgenomen kapitein Robert en de kleine kok, Double-Bouche, werd door de golven medegeslepen. Eensklaps grijpt eene schrikkelijke ontploffing plaats en de Harland is verdwenen.

Nu moeten de drenkelingen tegen d golven strijden en Robert is zoo uitgeput dat hij op eenige groote steenen buiten kennis blijft liggen. Yvonne heeft het ongeval van af de kust gezien, snelt toe en brengt Robert, met behulp der twee andere, aan wal, waar hij in een warm bed gelegd wordt. De torenwachter die het. schandelijk gedrag van Hughes verneemt, jaagt deze met zijn gezelschap buiten.

Te huis wordt Hughes dag en nacht gekweld door de gedachte aan zijne nederlaag op het eiland.

De oude moeder, die door de dagbladen de ramp van den Harland vernomen heeft, is door dit nieuws zoo aangedaan dat zij er bedlegerig van wordt.

Robert is waanzinnig verliefd geraakt op Yvonne, en deze deelt zijne liefde. De oude vader geeft met blijdschap zijne toestemming, voornamelijk wanneer hij den naam verneemt van Robert,

Denzelfden dag gaat Hughes met twee vrienden naar het eiland om Yvonne op te lichten. Het is avond. Yvonne komt juist goeden nacht aan Robert wenschen, wanneer een briefje door het venster geworpen wordt, waarin zij verzocht wordt aanstonds op het strand te komen, daar het leven haars vaders in gevaar is. Zonder aarzelen gaat zij er henen, maar Double-Rouche volgt haar en is getuige hoe Hughes het meisje oplicht. Hij loopt naar den toren om Robert en Warmé te verwittigen, die aanstonds Hughes achtervolgen.

Deze is er in geslaagd Yvonne in het automobielbootje te brengen, onder bewaking zijner vrienden, en vlucht zelf verder, van dichtnij gevolgd door Robert, die zijnen broeder nog niet herkend heeft. Ongelukkiglijk komt Hughes in het drijfzand en is reddeloos verloren. Op het laatste oogenblik wordt hij door zijnen broeder herkend.

Yvonne is er Ondertusschen in gelukt de twee Vrienden van Hughes onschadelijk te maken en het bootje naar dén vuurtoren te brengen.

’s Anderendaags gaan Robert en Yvonne nûar het kasteel en kon-' digen de moeder de dood van Hughes aan. Natuurlijk is zij zeer terneergeslagen, doch Robert troost haar1 met te zeggen dat zij, in plaats van den sléchten zöön dién' zij verloor, nu integendeel, eene‘goede dochter bijgevonden heeft.


's lebraikt tijdens de Poos in de Drinkzalen!

; Extra Gersten 1/2 0.25 | Koffie, 1.00

S Blonde » 0.45 | Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 «

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 26 Mei, om 4 en 8 1/2 t. u. en Maandag 27 Mei, om 8 12 t.u.

1. Plechtig Ingangspel yoor Orgel

2. Reis

3. Marche Troyenne

4wai_snacht

J. Callaerts H. Berlioz

Nieuw blijspel in 4 deelen, met Hanny Weisse in de hoofdrol Ie en 2e deel

5. Wals Leo Van den Broeck

Eerste uitvoering

6. WALSNACHT 3 e en 4C deel.

Bericht voor de Avcndvertooningen. — Om de muziekuitvoeringen nut te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Vlntertuln en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: 8 V J3J

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00 3

Blonde » 0.45 1 Melk 0.90 i

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

7. De dochter vaq der\ Vuurtorenwachter

Dramatisch filmspel in 8 deelen.

Beroemde Nordisk film — ie, 2e, 3e en 4° deel.

8. Méditation, (Thaïs) J. Massenet

9. De dochter van den Vuurtorenwachter

5e, 6e, 7e en 8e deel.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Om stoornis te beletten, zal tijdens de avondvertooningen de uitgang der Benedenplaatsen langs den Tuin; die der Gaanderijen langs de Statieplaats geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en B meden: Kroneaborgstraai, 42*44» DEUR NE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Aanstaande Week:

TWEE GROOTE NIEUWIGHEDEN

strandgoed

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen met

Ellen Richter in de hoofdrol. Prachtige film

- Groot succes

Vloeibaar IJzer

Belangwekkend filmspel in 4 deelen

Qrootsche tooneelschikking

Verwacht:

Henny Porten

in het Overgroot Lachsucces

Op de proef gesteld

Nieuw Blijspel in 5 deelen


Guillaume CAMPO

PAPIERHANDEL

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

j1ÏW V

JAK BOUGHERIJ

Hopland, 22

-A.1STT WIELRiFŒ! IST

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

§ VERSCHENEN bij:

I JAN BOUCHERIJ, Hopland2 2, |

* en alom verkpijgbaai': «

1 Vertelselboekje |

* EERSTE REEKS

« Inhoud: Klein Duimker. — Roodkapje —Asschepoetster • — Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch • — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De • Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de

2 Prins-Monster. 96 bladzijden

* Prijs : 25 centiemen

Zeepziederij RASSE Brussel

T oiietzee pen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachts zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veilighsidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping derCle F rançaiss «Odéon ».Ook schoone en groote keus van Pathé-en Oramophoneplateningekregen. — Opéras compleet opplaten.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan aen hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen-

67, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolstraat. «In de Amerikaansche Vlag», Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar .waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs.

PAPIERHANDEL

Boek- en Steendrukker ij

BOEKBINDERIJ

Jfop/and 22, Jïntwerpen


Huis H. JACQMOTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De « Café à l’indienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare aigeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De ' Café à l’lndienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in aile huizen van Ie Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter, t itsl Uit,‘iide vertegenwoordigers:

P. Dopagne & A. Briels, Oranjestraat. 31, Antwerpen

STOOMVERWERIJ EN 3LEEKERIJ

ŒSSÉQEI

'BUttiilZZB I» STAO ES PBOVIHCIt

HOOFDHUIS PLUKAANSiRAAT.IOÖ FABRICKEH! FABPlEKSrRAAT. 34 > ANTWERPEN -

MEKAN/EKE TAPUTKLOPRERU —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12.18 — 5.43 torenuur.

Groote Stoomkoffiebranderij

BRASILIAHA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Spécialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz. _

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

DE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

WWtfWWW» ‘WWWVWWk vwwwww

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs Rotterdamschestraat 16, bij St.JanspIaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

Jacques BOL Electrjekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

straat • ftBrillen en

21 Neusnijpers

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganter vorm en goed passende. Steeds voordeeiige prijzen. Vakkundige bediening.

KLBCTRISCHK ARTIKKLKN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T 11). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


y-vreii- z-uu-vr.

Verschenen bij JAN BOUCHERiJ, Hopland 22

2e Reeks en alom verkrijgbaar 96 Bladz.

9SR$E£$E1B0BKJE

Inhoud: Jaaksken met zijn Fluitje. — Alibaba en de Veertig Roovers. — Het betooverde Paard. — De Prins en de Tooverfee. — Aladdijn of de wonderbare Lamp. — Van den Prins met de appelen van Damasko. — I?:rijs: 25 centiemen.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT 'll

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

Kleederen in allen aard

Huis Gezusters Coopman

Bijzonderheid van Kostuums Tailleur

13, HOBOKENSTRAAT, 13

PAPIERHANDEL

'iâl BOVCHBRIJ

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, KLASSEERDERS, enz.

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten,

Herstellingen - Vervangstakken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. IIANSMA, Lange Nieuwslraat 8=10, Antwerpen

J Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

jA- Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESGH aan matige prijzen

StAiklcem "voor Zouten on Rooken

Men bestelt ten huize

jiïhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUiLLON aan 0.40 de liter

I|ï 'T GROOT Ifl ’T KOEIN


il is il it

lui

KINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

TWEE groote nieuwigheden

STRANDGOED

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen met ELLEN RICHTER in de hoofdrol Prachtige film — Groot succes

VLOEIBAAR IJZER

Belangwekkend filmspel in 4 deelen Grootsche tooneelschikking

Verwacht

HENNY PORTEN

in het overgroot lachsucces

OP DE PROEF GESTELD UÜ|

Nieuw Blijspel in 5 deelen

Jan Boucherlj. — Z. N. 3:207 — 25-5-18