Programma van 19 tot 20 mei 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#108

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en in 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE I Radicale Verbetering in den dienst der

GÖLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

WACHT NIET TOT HET TE LAAT IS Koopt nog vandaag

Echte Plooibare Zolen

Verkoopprijzen: KINDEREN 2.00 het paar

met DAMEN 2.25 » »

hielen HEEREN 2.50 » »

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Paroch iaa n straat, 4

ANTWERP EN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

PAPIERHANDEL

JAflBOUGHERIJ

Hopland, 22

-A.TSTT WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

uuummumuumuiumui

ANTWERPSCHE VEREENIGING VAN SNELSCHRIJVERS JPré vost-Delaunay

Zetel: Café Central, Statieplein, 12. Antwerpen

SN ELSCH RIJVEN

Het komiteit heeft de eer de belanghebbenden ter kennis te brengen, dat er een kursus van Snelschrlft in de Fransche Taal zal ingericht worden in het lokaal NEDERLANDSCH KOFFIEHUIS, St. Jansplein, 10.

De kursussen zullen aanvang nemen den 11 Mei a. s. en worden gegeven eiken Woensdag en Zaterdag van 8 1/2 u. tot 9 1/2 u. (T. U.)

De lessen zijn gratis. Een inschrijvingsgeld van 5 Frs zal gevorderd worden.

Bekwaamheidsgetuigschriften zullen afgeleverd worden.

Kursussen in de Duitsche, Vlaamsche en Engelsche taal, zullen ingericht worden indien er zich leerlingen in voldoend getal voor aanbieden.

Inschrijvingen worden ontvangen bij:

den Heer Ed. Robeyns, Stuyvenbergplein, 50,

den Heer A. Van Tongel, Van Wesenbekestraat, 5,

den Heer W. De Keulenaer, Frans Van Hombeekstraat, 4, Bereitem,

in het Nederlandsch Koffiehuis, St. Jansplein, 10,

in den Zetel der Vereeniging, Café Central, Statieplein, 12.


T. OE PRIMS & G0

Gebieveteerde Machienbouwers

St.-Katjheiijnevests 38,

Schrijf-, tfeken-, X.opij-, en andere ßuree! machienen.

M nftuJeppen Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

BUREELBENOODIGDHEDEN,

RUBANS, CARBON- en WASPAPIER, INKTEN, enz. enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop. Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

CAISSE ENREGISTREUSE NATIONALE, enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid

en ervaren

der machienen.

i. JwiT

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN OE KERGKHOVE-VAN EYNOE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er g'ansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-G!ycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S .R. R., S. R, Scheerzeep Zachte zeep en in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels

Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden. ’

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDS7RÄAT, 54, BQRGERHOUT

ING-EKaEGSN

4000 platen en 100 fonografen van de Iaatstev.èrkoop,:,g derCle Française «Odéon » Ook schoone en gioote keuSvun Palhé- en Oramophoheplateri ingekregen. Opéras compleet op platen.Te, koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines.cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Aile snaren Edison fonografen en rollen. 2 en 4 min. look blauws). Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, 12 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aas den hoogsten prijs van nutte fonografen fu, muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen.

67, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolstraat. *1« do Amerikaansctie Vlag», Occasie: Gramophone «Amphion»,ljixe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr. verkoop a; kleine prijs

îrfijnste geraffineerd ZOUT ~W

!n ’t groot en In ’t klein,

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Länge Gang)


< Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij

LEUVEN

Maoazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 |

25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK * PILSEN - FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCK*PILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

I g, HOPLAND, ig

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschifft

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGÄNGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang I en 15 Mei 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Huis H. JACQMÖTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De « Café à l’Indienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare algeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De < Café à i’Indienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verktijgbaar in alle huizen van 1« Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter.

Uitsluitende vertegenwoordigers:

P. Dopagne & A. Briels, Oranjestraat, 31, Antwerpen

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

* Vertrekuren der treinen BRUSSEL-ANTWEJPEN

5.58 — 12.18 — 5.43 torenuur.

Groote Stoomkoiebranderij

BRAS!L IA HA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffrès. Léveràar van verscheidene Music-Hâtt. Bijzondere voorwaarden voor SchouwburgeneiuL a' ï


PERSONEN:

Mirko Pasqua.

Banliier de Lacaze.

Klara, zijne dochter.

Paul Lainé, geheimschrijver.

Ingenieur Guy Desroches.

Boven het hoofd van bankier de Lacaze drijven zware Onweerswolken te samen. Mislukte winstberekeningen hebben hem van zijn vermogen beroofd en hij heeft zich laten verleiden om gebruik te maken van het geld dat bij hem op de bank geplaatst werd.

Voor de eerste maal is de financier benauwd: hij voorziet dat het hem onmogelijk zal zijn de onzichtbare handen tegen te houden die over zijn noodlot beschikken.

Plots komt de val: eene bank uit Buenos-Ayres eischt eene betaling van 1,500,000 fr. en deze zijn niet in kas....

Hij klaagt zijnen nood bij Paul Lainé, zijnen bijzonderen sekretaris. Deze, een jonge man vol toewijding, wiens gezondheid door eene borst-' ziekte ondermijnd is, biedt zich aan voor eene grootsche zelfopoffering: Hij, de eerlijke jongeling, wil schijndiefstal daarstellen; het geldkoffer zal ledig gevonden Worden, en de eer van den patroon zal gered zijii.

De bankier wil deze zelfverloochening niet aanvaarden; doch daar komt zijne dochter Klara binnen, die hem vol vreugde àankondigt dat haar verloofde, ingenieur Guy Desroches, voor eene zending het land verlaat, en dat bij diens terugkomst haar het geluk wacht. Deze huiselijke aandoening breekt zijnen tegenstand. Hij neemt het voorstel van Paul Lainé aan.... en deze wordt aangehouden en veroordeeld.

De gelukzoeker Mirko Pasqua komt naar Europa. Het toeval bréngt met den dokter van het gasthdè der gevangenUt en vertoeft hij in .de zaal waar;de vywi Wé .na

het ziekbed ligt en in zijne ijlkoortsen de geschiedenis zijner opoffering verhaalt.

Mirko siddert en neemt vóór gebruik te maken van hetgeen hij gehoord heeft.

’s Anderendaags komt hij bij den bankier en zegt hem dat hij zijn geheim kent. Deze staat versteld: zijne eer is verloren nu hij een vastberaden vijand voor zich heeft; de opoffering van Lainé is nutteloos geweest, én, nadat hij aan zijne dochter het verhaal van het treurspel gedaan heeft, sterft hij aan eenen bloedopdrang.

Klara treurt over haren vader, maar hoe pijnlijker nog zal haren kalvarieberg worden.... Op zekeren dag dat Pasqua binnenkwam, had hij haar gezien en, door hare schoonheid opgewekt, nam hij voor haar als prijs zijner stilzwijgendheid op te eischen.

Om de eer haars vaders te redden, verbrijzelt Klara gansch haar geluk: zij verbergt hare liefde in het diepste haars-harnèri en.... zij stemt toe om de vrouw van Mirko Pasqua te worden.

Guy Desroch.es keert met vreugde, in het gemoed terug doch de wanhoop wacht hem: Klara is gehuwd. Gehuwd ju, doch niet meineedig, en zij .wil het geliefde wezen terugzien:en hem den 'uitleg van het wreede raadsel geven.

Twee samenkomsten hebben plaats: eene in hét hotel waar de’jóngè-ling afgestapt is, de andere bij Klara te huis. Mirko hoort gerucht, terwijl hij voor het geopende venster banknoten telt; hij verlaat zijn bureel en den wind doet verscheidene bankbriefjes door het venster vliegen. '

De mistrouwende echtgenoot komt in de kamer zijner vrouw en vin'dt eenen handschoen. Hij richt zich tot een detektief en deze ontdekt spoedig den eigenaar van het .achtergelaten voorwerp. Guy Wordt, aangehouden, beschuldigd van diefstal der verdwenen bankbriefjes,’ en vóór het gerecht gebracht.

Alhoewel Mirko later vaststelt dat ér geen diefstal geschiedt is, zal hij den onschuldige laten veroordeelen; doch bij de gerechtszitting» komt Klara vooruit en bewijst dat Guy onplichtig is en valscbelijk beschuldigd werd.

Giiy wordt vrijgesproken en Pasqua,' dié.'zijp gelukster verdooven ziet, pleegt .zelfmoord. Eer jaar nqdjen trqédt Klara met; Guy Des--roehes in den echt ' - ;; « -


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde *• 0.45 Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 19 Mei, om 4 en 8 1/2 t. u. en Maandag 20 Mei, om 4 en 8 12 t.u.

1. Alleluia voor Orgel J. Lemmens

3. Rigoletto. Fantazie G. Verdi

4. Op het gevaarlijke spoor Ie deel

5. Fabliau uit " Jean de Nivelles,, L. Delibes

Mej. Helena Krinkels.

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 j Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 I Melk 0.90

S Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50 g

7. MIRKO PASQUA

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen met de geliefde Charlotte Neumann in de hoofdrol

Ie en 2e deel.

8. a) Wiegelied b) De Koop

Mej. Helena Krinkels.

A. T. Gretschaninow L. Densa

Q. MIRKO PASQUA 3e, 4e en 5e deel.

In de middag-vertooningen zullen de nummere 5 en 8 van het programma vervangen worden door:

Marche L, Ganne

Aan de Lente E. Grieg

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

6. Op het gevaarlijke spoor 2e en 3e deel.

/Poos

Barloht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) Ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis Itoegang langs de Marmeren Zaal).

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Benedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bbkalen

P F BESTE

IDEAL

Fabriek en Bösesten:

KronecbargsUaoi, 42.44» DEUK NE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


PAPIERHANDEL

Boek - en Steendrukker ij

BOEKBINDERIJ

J{'opland 22, jrfntwerpen j

* VERSCHENEN bij :

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

en alom venknïjgbaan:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhouci: Klein Duimken — Roodkapje — Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

1$ Jlk

25 centiemen

Aanstaande Week: Buitengewoon Programma

Nieuw blijspel in 4 deelen met

Ossi Oswalda en flanny Weisse

in de hoofdrollen Overgroot I_ia.clis-u.cces

Ophefmakend dramatisch filmspel in 6 deelen Beroemde NORDISKkunstfilm


Verwacht:

STRANDGOED

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen met

Ellen Richter in de hoofdrol. Prachtige film

- Groot succes

Vloeibaar IJzer

Belangwekkend filmspel in 4 deelen

Q-rootsohe tooaaeelschikIcirLcr

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

GrooteEngelsche Apotheek

Falconplein 35 • n Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Iro (Hétpopole

0nöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN voor hare nieuwe afdeeling

kÄPITÄLISATIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT. EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA

EUMASTINE

Schoon heldsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BOIR, ST

3, Bourla straat, 3


LEDERPAPIEREN

Chagrijn-,Moiré-en aiie Fantaziepapieren

NOOD1G VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN EN COMITEiTSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZAIEKPAPIER

Inpakpapieren - Karton

te -verlcrij sren.:

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

D™Ï™DE alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waset! aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN en bijhuizen: Klapdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

IN 'T GROOT F. VAN DER STUYF IN ’T KLEIN

TtWTTttTTTT V TTTtTttTTTTPT

Volgt gedurende den oorlog

de leergangen der

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voonvaarden, wende men zich in het lokar-1 van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, ll,(Meir,50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Bepnoefto een besebutbingsgarnibuur

GERUISCH-

LOOS

ELEGANT

BUIGZAAM

LICHT

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Solvijnsstraat, Antwerpen,

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

OE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.


0 Rookt de tabakprodukten der

1 HUIZEN “

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

Bnederodestraafc, 46

Cannofcsfcraafc. 146 Tgr

ßoogsbraat, 13 /Ä

Groobe Sbeentueg, 25, ßepcftem Hoogstraat, 8, Boom ßl

J Anspactlaan, 161, Brussel

0 Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle. 0

Bureel te Amsterdam : Pieter Jacobstraat-

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis)

Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van he» Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat k Brillen en

bil de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS ln eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELBCTRISCHE ARTIKELEN Het magazijn 1« open van 9 ure tot 20 ure (TU.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen. ->er

Herstellingen - Vervangstukken • Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf; en Rekenmachienen

JOH. 1IANS11A, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

StvilclsieTa -voor Zouten en iR-oo-tcen

Men bestelt ten huize

Jfhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

IJ» ’T GROOT <- Ift ’T KUBIp


ïipp

fii

Aanstaande Week: Buitengewoon Programma

WALSNACHT

Nieuw Biijspel in 4 deelen met Ossi Oswalds en Hanny Weisse in de hoofdrollen Overgroot lachsucces

De DocDiei van den Vuurioragnnter

Ophefmakend dramatisch treurspel in 6 deelen Beroemde Nordisk Kunstfilm

Verwacht

STRANDGOED

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen met ELLEN RICHTER in de hoofdrol Prachtige film — Groot succes

VLOEIBAAR IJZER

Belangwekkend filmspel in 4 deelen Grootsche tooneelschikking