Programma van 12 tot 13 mei 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#107

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en In 'I nieuwwasschen van kleederen en kostuinen. Verzorgde bediening, het fatsoen woidt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stollen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor man Iels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE I Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

ANTWERPSCHE VEREENIGING VAN SNELSCHRIJVERS

Prévost-Delaunay

Zetel: Café Central, Statieplein, 12. Antwerpen

SN ELSCH RIJVEN

Het komiteit heeft de eer de belanghebbenden ter kennis te brengen, dat er een kursus van Snelschrift in de Fransche Taal zal ingericht worden in het lokaal NEDERLANDSCH KOFFIEHUIS, St. Jansplein, 10.

De kursussen zullen aanvang nemen den 11 Mei a. s. en worden gegeven eiken Woensdag en Zaterdag van 8 1/2 u. tot 9 1/2 u. (T. U.)

De lessen zijn gratis. Een Inschrijvingsgeld van 5 Frs zal gevorderd worden.

Bekwaamheidsgetuigschriflen zullen afgeleverd worden.

Kursussen in de Duitsche, Vlaamsche en Engelsche taal, zullen ingericht worden Indien er zich leerlingen in voldoend getal voor aanbieden.

Inschrijvingen worden ontvangen bij:

den Heer Ed. Robeyns, Stuyvenbergplein, 50,

den Heer A. Van Tongel, Van Wesenbekestraat. 5,

den Heer W. De Keulenaer, Frans Van Hombeekstraat, 4, Berchem,

in het Nederlandsch Koffiehuis, St. Jansplein, 10,

in den Zetel der Vereeniging, Café Central, Statieplein, 12.

HET KOMITEIT.

Guillaume CA1HP0

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeerlngen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen In geval van verkoop.

PAPIERHANDEL

JANBOUCHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

aooooc

gxxxxzz:

ö De beste zool voor den zomer is

I De Echte Plooibare Zool

I •SttSSSSSSSttSSSUSSSSSSSSMSSSN

Ieconomia

(Gedeponeerd merk)

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Wer

ixXKX

Werkhuizen: 20, KAMMENSTRAAT

31, LANGE KERKSTRAAT 122, BREDABAAN

1 —mmr


Herstellingen - tfemngstakken - ßijhoorigheden

! voor alle merken van

Sehrijf= en Rekenmachienen

JOH. 1IANSMA, Lange Nieuwslraat 8=10, Antwerpen

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

J\. Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEl, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESGH aan matige prijzen

Stulclcen. -voor Zouten en DElooiicen

Men bestelt ten huize

jV/ie dagen verkrijgbaar

VLEES CH BO U ILLON aan 0.40 de liter

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

V- HOEDENMAKERIJ U

H. VAN DE KERGKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22,, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepen in bussen van!2 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derCle Française «Odeon ».Ook schooneen giootekeusvan Pathé- en Gramophoneplaten ingekregen. Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines.cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE apreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

67, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolstraat. « In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)


Brouwerijen ARTOIS Naan"LEuvENl, appii

Magazijn,: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK . PILSEN « FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in tlesschen BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

aü5ßsii) (Bühlau ijü!3ini i mün IR iuüSüiu ulüôid uuian! inurai

BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAND, 19

ÄNTWEfiPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Franscb » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGÄNGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van; Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fn. per maand, aanvang 1 en 15 Mei 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Huis H. JACQMÖTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De « Café à PIndienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare algeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De « Café à PIndienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in alle huizen van Ie Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter. Uitslnitende vertegenwoordieers ï

P. Dopagne & A. Briels, Oranjestraat, 31, Antwerpen

iübüiii inüüuD (üüünii (HiSuau muaai inüüm uiüüni mutais uiüiim (qüjbi

STOOMVERWERU EN BLEEKERU

MEKAM/EKE TAAUTK LO PP E AU —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5-37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12-18 — 5.43 toreuuur.

Groote

BRASIL I ANA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Spécialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hail. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.


PRINS SAMI

Personen:

De Hertogin Maria van Aragon Ossi Oswalda

De Minister-Voorzitter

Vorst Miratsch van Transblitanië

Vorstin Mirmara

PRINS SAMI Ernest Lubitsch

Het was weder ebbe in al de staatskassen van Aragon. De Minister-Voorzitter, nooit om eenen uitweg verlegen, besluit, in opdracht der Vorstin, eene reis te doen naar het hof van den nabijgelegen staat Transblitanië, waar Vorst Miratsch — nog volkomen onbekend met de Westersche beschaving — als alleenheerscher regeert.

Vorst Miratsch is wel geneigd de regeering van Aragon met eenige millioenen viretas te helpen. Hij stelt echter als voorwaarde dezer leening dat de regeering van Aragon zich verplicht voor de opvoeding en volmaking te zorgen van den troonopvolger, prins Sami.

Hertogin Maria van Aragon is dadelijk bereid deze voorwaarde te vervullen, en prins Sami en zijn gevolg rusten zich onmiddelijk tot de reis uit, vergezeld door de zegewenschen en volle geldzakken zijner ouders, wier innigste wensch is, hun duurbare spruit, met de hand der gravin, ook den troon van Aragon te zien winnen.

Met prins Sami’s aankomst in de hoofdstad begint eene reeks van verrassingen en ontgoochelingen: dan aan de zijde der hertogin Maria, dan weder aan de zijde van den kroonprins van Transblitanië, en die het hof van Aragon doen wanhopen de millioenen van Transblitanië ooit in hunne kassen te zien stroomen.

Wat echter aan al de grootwaardigheidsbekleeders van Aragon onmogelijk scheen, wordt door de hertogin doorgedreven, al kost het haar menige bittere uren. Ten laatste bereikt zij toch haar doel: prins Sami leert aan het hof van Aragon hoofsche zeden en manieren en na korten tijd wordt hij een bevalligen jongen prins, aan wie de jonge en schoone hertogin hare hertogelijke hand niet kan weigeren.

Tehuis echter wrijft vorst Miratsch zich voldaan de handen over den gelukkigen inval zijn eigen zoon te zien waken over de stipte betaling der niet te gering gerekende intresten, en vorstin Mirmara verheugt zich over haren rol van schoonmoeder eener hertogin van. Aragon.

Inden Maalstroom des Levens

Groot treurspel in 5 deelen.

Mad. Lola Chartran

Asta Nielsen

De schilder Chartran heeft een nieuw doek gemaakt dat veel succes heeft gehad.

Zijn vriend Verdur deelt hem mede dat een zijner beste kennissen, Armand d’Arbault, hem weldra een bezoek zal brengen. Bij diens aankomst voelt Chartran zich door jaloerschheid getroffen; doch zijne vrouwiola' stoort er zich niet om. De herhaalde opmerkingen van haren man brengen haar fier karakter in opstand’ eh weldra heerscht er oneenigheid tusschen beiden.

Een strijd wordt in Annand's hart geleverd; onweerstaanbaar voelt hij zich tot Lola aangetrokken, ép


Gebruikt tijdens de Poos in de Ürinkzaten:

Extra Gersten 1/2 0.25 | Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 | Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 g

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 12 Mei, om 4 en 8 1 /2 t, u. en Maandag 13 Mei, om 8 1/2 t.u.

1. Groot Koor voor Orgel Fr. Crauwels

2. Reis

3. Le Barbier de Séville, openingsstuk Rossini

4. Prins Sami, Nieuw blijspel in 3 deelen

met E. LUBITSCH en OSSI OSWALDA in de hoofdrollen — Ie deel.

5. Car men, fantazij L. Bizet

e. Prins Sami, 2e en 3e deel.

Berloht voor do Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niette storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Galljkvlooro bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in den Wlntortuln en in het Kofflehulo (toegang langs de Marmeren Zaal).

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

1.00

0.90

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie,

Melk

7. In den maalstroom des levens

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen met ASTA NIELSEN in de hoofdrol Ie en 2e deel.

8. Méditation. Ch. Gounod

9. In den maalstroom des levens,

3e, 4e en 5e deelen.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Benedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

In Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bareelen:

Kronea bergstraat, 42.44, DEVRNE

VRUCHTEN en GROENTEN

In Bokalen

DE BESTE


zekeren dag schrijft hij haar, niet een gewone liefdebrief, maar de uitdrukking zijner innigste gevoelens en gedachte! ÏDit schrijven is als een weldoend vergil op Lola’s hart.'

Weldra wordt Armand vriend van dén huize. Dagen gaan voorbij; Chartran kan ónmogelijk zijne jaloersch-heid bedwingen. Op zekeren dag is Armand getuige Vän eenen twist tusschen man en vrouw1, en ziet hoe beiden zich vaïi elkaar verwijderen.

Het toeval heeft aan Armand en de jonge vrouw eene bijeenkomst bezorgd; doch Lola kent slechts haar plicht, die de kreten van haar eigen hart overwinnen.

! Té huis gekomen, worden de woorden van haren jaloerschen man steeds kwetsender. Hij voelt dat zij voor hem verloren is; door de ziekte ondermijnd, kan hij zijne folteringen niet langer verdragen en wordt door eene krisis neergeveld. De dokters doen al het mogelijke om hem te redden, doch te vergeefs. Terwijl Lola zich bij het sterfbed van haren man bevindt komt de kamermeid haar verwittigen dat men haar aan den telefoon ontbiedt. Zeer ontsteld erkent zij de stem van Armand die haar nogmaals vraagt zijne gevoelens te beantwoorden; doch een blik in de kamer van haren man roept haar tot de plicht terug.

Zonder een woord te spreken verbreekt zij de verbinding, alzoo het lot van deze twee wezens, die hartstochtelijk beminnen, wijzigend.

Na de dood van haren man is Lola verplicht al haar goed te verkoopen teneinde hare schuldeischers Ie voldoen; zij blijft verlaten en zonder middelen. Alleen de oude vriend Verdur bekommert zich om haar en bezorgt haar eene verbintenis als artiste in eene café-concert.

Zekeren dag ontmoet Georges, de broeder van Armand, haar in haar nieuw leven. Hij bewondert haar

en verblijft eenige weken in de stad. Wanneer Lola de verwantschap van Georges en Armand verneemt is zij bereid hem te volgen, met het eenig doel Armand te vervoegen. Hun onderhoud is hartroerend, alhoewel beiden hunne gevoelens weten te bedwingen.

Georges, door een werkman verwittigd, betraptLola en zijn broeder in eene schuur. Razend van woede verbrijzeld hij de deur en kwetst Lola, die doodelijk getroffen ter aarde valt.

Door zijne daad verbijsterd, pleegt Georges zelfmoord, terwijl Lola, door Armand weggebracht, weldra in de armen van den geliefde bezwijkt.

Zie hierachter


Aanstaande Week:

Ter gelegenheid van Sinksen

BUITENGEWONE VERTOON1NGEN

op Zondag 19 en Maandag 20 Mei, om 4 en 8 1/2 torenuur

de Gelukzoeker

Nieuw dramatisch filmspel in 6 deelen met de geliefde CHARLOTTE NEUMANN in de hoofdrol.

Prachtige film — Groot succes.

BIJZONDERE MUZIEKUITVOERINGEN

met de medewerking van

miejaffer Jfefena OQindek

van de « Nieuwe Operavereeniging.»

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING,

De hevigste aanvallen ban Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleetfr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconplein 35 èn Lange Koepoortstraat 24

Lto (Hétpopole

gnoepsolse

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GtMAKKELlJK .VV.ERK ï do ÇXOM MI SS LÈl O 01

' Leysstraat 19

ANTWERPEN

- Schoonheidsgestichl SCHOONHE1DSVERPLEG1NO en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE. LAVA GE 3, Bourlastraat MASSAQE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure QEDERS

EUMASTINE

Schoonheidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

vijjfrfc V


PAPIERHANDEL Boek - en Steendrukker ij

BOEKBINDERIJ

opland 22, Antwerpen

• VERSCHENEN bij:

I JAN BOUCHERIJ, Hopland2 2,

• en alom venkt»ij§baat»:

1 Vertelselboekje

• EERSTE REEKS

• Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster » — Rijkaart met de Kuif — De schoone SlaapsterinhetBosch

• — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De

• Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de

2 Prins-Monster. 96 bladzijden

I Prijs: 25 centiemen

“„ISn0™™“ alle soorten ZEEPEN

. (met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Wlttè Zeepten; Toilètte Zéepen'en al wat den waich aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN q " enbijiiuiien: Klapdorp, 51 en Kathelijneveàt, 1 2, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

Volgt gedurende den oorlocf C-

de leergangen der r U y

J2SSS. IHSTITUT RJCHOB

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbrlefwisselin

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAUSCHE VROUW » Bureelafdeeiing, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en vooraarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, ll,(Meir,50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FJRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Öepnoeffc een « v

en uwe Schoeisels zuilen gered zijn.-Overal te koop:,3 Fr. Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraaf, Antwerpen,

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

DE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener

berekening te vinden. J

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.


Rookt de tabakprodukten der

§ huizen « PÄTRIA„

Hoofdbureel te Antwerpen: JJ?

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

Fabriek

Bredepodesbraab,40 Capnobsbpaab. 146 Boogsbfaab, 13

Gpoobe Sbeenuleg, 25, Bebcbem Moogsbnaab, 8, Boom Anspactilaan, 161, Brussel

Antwerpsche Steenweg te Sohelle-

Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT

aan den hoogst en prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

Jacques BOL Electrlekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundlg Genootschap

GLAS-NEUSN1JPERS ln eleganten vorm en goed passende.

Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELKCTKISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Gesloten op Zon- r 'sestdageu. i

T. DE PRINS &G

Gebreveteerde Machienbouwers

Sfe.-KabGelijnevest 38,

Schrijj-, %eken-, Xoppij-, Oerzet- en andere machten en

Anhujerpen

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop» Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale) enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de (

duurzaamheid der machienen.


RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

TER GELEGENHEID VAN SINKSEN

Buibengeuione vertooningen

op Zondag 19 en Maandag 20 Mei om 4 en 8 1/2 torenuur

MIRKO PASQUA

de Gelukzoeker

Nieuw Dramatisch filmspel in 6 deelen met Charlotte NEUMANN in de hoofdrol

Prachtige film — Groot succes

Bijzondere Muziekuitvoeringen

met de medewerking van

Mejuffer HELENA KRINKELS van de « Nieuwe Operavereeniging ».