Programma van 5 tot 9 mei 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#106

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaPPfpmpMHPI

RIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCtfüRIJ

Reinigen en in 't nleuwwasschen van kleedeten en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN 1 SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE 1 Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

aoooc

De beste zool voor den zomer is

De Echte Plooibare Zool

ECONOMIA!

(Gedeponeerd merk).

aSSSSSSSSSSSSSSSSSSKSSSSSSSSSSK

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Werkhuizen

20, KAMMENSTRAAT 31, LANGE KERKSTRAAT 122, BREDABAAN

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendioe Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen. enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

PAPIERHANDEL

JflflBOUCflERIJ

Hopland, 22

A.3XT T WBÏiI?ElSr

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

ANTWERPSCHE VEREENIGING VAN SNELSCHRIJVERS Pré vost-Delaunay

Zetel: Café Central, Statieplein, 12. Antwerpen

SN ELSCH RIJVEN

Het komileit heeft de eer de belanghebbenden ter kennis Ie brengen, dat er een kursus van Snelschrift in de Fkansche Taal zal ingericht worden in het lokaal NEDERLANDSCH KOFFIEHUIS, St. Jansplein, 10.

De kursussen zullen aanvang nemen den 4 Mei a. s. en worden gegeven eiken Woensdag en Zaterdag van 8 1/2 u. tol 9 1/2 u. (T. U.)

De lessen zijn gratis. Een inschrijvingsgeld van 5 Frs zal gevorderd worden.

Bekwaamlieidsgeluigschriften zullen afgeleverd worden.

Kursussen in de Duitsche, Vlaamsche en Engelsche taal, zullen ingericht worden indien er zich leerlingen in voldoend getal voor aanbieden.

Inschrijvingen worden ontvangen bij:

den Heer Ed. Robeyns, Stuyvenbergplein, 50,

den Heer A. Van Tongel, Van Wesenbekestraat. 5,

den Heer W. De Keulenaer, Frans Van Hombeekstraat, 4, Berchem,

in het Nederlandsch Koffiehuis, St. Jansplein, 10,

in den Zetel der Vereeniging, Café Central, Statieplein, 12.

HET KOM1TEIT.


Brouwerijen ARTOIS NaamlLEutaÉNChappii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 \ 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK « PILSEN » FONCEE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier jf in vaten en in flesschen BOCK»PILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

I g, HOPLAND, ig

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch * Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Mei 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

). VAN SCHAEREN.

ßesfeuurdet* van Venkoopingen

57, QegijnenOest, 57, flntcueppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

Herstellingen - Vervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf= en Rekenmachienen

JOH. IIANS11A, Lange Nieuwslraat 8=10* Antwerpen

WVWUW.V1.

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT

aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

J Leder-, Chagrijn-, Moiré- ei) alle Façtaziepapiereij <► IN PAKPAPIER EN — KARTON, enz. |

te verkrijgen:

Groothandel in Gekleurde

Z A 11 1 ï Ü1 A T 1 A en andere Papieren

% Otto Veniusstraat, 5, Antwerpen


Fabriek van

STOPPE

59, Huidevettersstraat, 59

Antwerpen

XECKOOF ~2*c- VERKOOP Huis van vertrouwen. Ónmogelijke Concurrentie.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT. EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA GEBROEDERS

EUMASTIIIE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BOÏBT

3, BouHa straat, 3

Huis H

J ACQMÖTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De « Café à l’Indienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare algeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De « Café à l’Indienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in alle huizen van Ie Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter.

I 'il «luitende vertegenwoordigers:

P. Dopagne & A. Briels, Oranjestraat, 31, Antwerpen

STGOMVERWERU EH 9LEEKERIJ

mÖOFDH'JIS PCAI KAAN Si RAAT. 108

fabrieken fabriekskaai, s* ÿr ANTWERPEN

ßUH'JI2£N IN STAD EN PROVINCIE

|fijj IBüHfelö wÄifi IlSÜIijiiiiAa iiiitüju igüügg iiiüüliii üüîffel ilijü

1 mekamicke taputklopperu —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRUSSEL 5-37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRUSSEL-ANTWERPEN

5.58 — 12.18 — 5.43 torenuur.

Groote

BRASILIANA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Spéciaüteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.


De fweeUngzusters.

De tweelingzusters Frida en Liza Deliens, alhoewel van uitzicht elkander gelijkende, verschillen geheel en gansch van karakter. Terwijl Liza slechts droomt van de genoegens der hoofdstad en zich altijd met haar kleedsel bezighoudt, verdiept Frida zich in de studie van geneeskundige werken en volgt met belangstelling de lessen van den oogarts, professor Wynand. Bij gelegenheid van een bezoek leert deze laatste ook Liza kennen en is door hare levenslust zoo aangetrokken, dat hij kort daarop hare hand vraagt en ook bekomt. De verloving van Liza met Wynand treft Frida — die zelf de professor beminde — zoo diep, dat zij zijne lessen niet verder wil volgen en haren vader aankondigt dat zij ziekenverpleegster wordt.

Liza is intusschen Wynand’s vrouw geworden, en, na eene korte huwelijksreis, stort zij zich opnieuw in den stroom der vermaken, waarvoor haar man nog den tijd nog den aantrek vindt. Zij geeft, nog meer dan vroeger, groote sommen aan haar kleedsel uit en verkwist het geld bij hoopen.

Professor Wynand, wiens fortuin en tijd gansch benomen wordt door den opbouw van een nieuw sanatorium, laat gemakkelijk zijne vrouw haar eigen weg gaan, doch eindelijk worden Liza’s uitgaven zoo groot, dat hij haar niet langer het noodige geld kan bezorgen en hij zelf verplicht is den bouw van het nieuw blindengesticht te staken.

Wanneer Frida de geldelijke verlegenheid haars schroonbroeders verneemt, biedt zij hem haar moeders erfdeel aan om het gesticht te voleindigen. Wynand aanvaardt het aanbod op voorwaarde dat Frida haar aandeel behoude in de onderneming. Alzoo komen zij dikwijls met elkaar in aanraking en bij de inhuldiging van het gasthuis zijn zij de hoofdpersonen, der plechtigheid.

Reeds lang heeft Liza met afgunstige oogen de huiselijke bezoeken van Frida aanzien, doch in plaats van door eenen ommekeer in hare levenswijze de immer verdergaande vervreemding haars echt-genoots tegen te houden, zoekt zij integendeel de verstrooiing, die zij in hare woning niet vindt, in eene andere omgeving.

Tusschenhare bewonderaars bevindt zich baron de Marville, wiens naam weldra overal — samen met den hare — geheimzinnig wordt vernoemd. Deze geruchten komen ook Frida en Wynand ter oore. Welhaast komt het tusschen beide echtelingen tot redetwist, die eindigt met de vlucht van Liza -- in gezelschap van den baron -uit de echtelijke woning.

Wynand vraagt raad aan Frida en deze belooft de vluchtelinge op te sporen en weer te brengen. Zij komt in het gasthof waar beiden verblijven; daar verneemt zij dat Liza slechts uit lichtzinnigheid in eenen toestand vertoeft, waaruit zij wenscht verlost te worden. Frida’s bezoek wordt aangekondigd, en de baron vlucht in een zijvertrek. De twee zusters vormen het plan hem voor goed te verwijderen. Hunne treffende gelijkenis zal hun daarin helpen. Frida, in de rol van Liza, weet de baron heel vriendelijk af te scheppen. Zij kan gemakkelijk Liza bewegen tot terugkeeren in de echtelijke woning, en nogmaals de rol van Liza aannemende, gelukt het haar de vergiffenis van Wynand te bekomen.

Terwijl Liza belooft in ’t vervolg haar geluk slechts aan de zijde haars echtgenoots te zoeken, begeeft Frida zich naar het blindenhuis waar zij, in de gedurige zorg voor hare patiënten, bevrediging vindt voor haar verlangen naar werkdadigheid.

Edelsteenen

Vertolkers:

De oude Dergan Magdalena, zijne dochter Graaf Forrest Gravin Forrest Pieter Swandam In een der oudste en engste stegen der havenstad X.... woont, in een voorhistorisch, armzalig huisje, de geldleener en oudheidkooper Dergan met zijne beeldschoone dochter Magdalena.

Eentonig, zonder de minste afwisseling gaan de dagen en weken voorbij... volkomen van de buitenwereld afgezonderd slijt Magdalena haar jong leven aan de zijde des ouderlings. Zekeren dag maakt zij kennis met den jongen graaf Forrest welke zich onverwachts genoodzaakt ziet den ouden Dergan op te zoeken om bij dezen een oud familiestuk — een prachtvol brillanten diadeem — tegen gereed geld uit te wisselen. Met gloeiende blikken heeft Magdalena het uitwisselen van het sieraad bijgewoond — tevergeefs tracht zij hare blikken af te wenden van de spelende lichten van het schitterend diadeem — een vreugdeglans overdekt haar wezen en sidderend van aandoening blijven hare oogen als vastgekluisterd aan de flikkerende steenen.


I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 I Koffie, 1.00

j| Blonde » 0.45 | Melk 0.90

s| Groseille, Grenadine 1.00— Limonade • 0.50 g

Publieke Vertooningen met Muziek

ZondagS Mei, om 4 en 8 1/2 t. u.

Maandag 6 en Donderdag 9 Mei(O.lI.Hemelvaart)om 8 1/2t.u.

1. Plechtige Marsch, voor Orgel

2. Artheme Held, klucht

3. Twee liederen

F. de la Tombelle

F. Volpatti

De Tweelingzusters, Ie en 2e deel.

Nieuw tooneelspel in 4 deelen met Erna Morena in de hoofdrol.

Eerste opvoering te Antwerpen Faust, fantazij Ch. Gounod

De Tweelingzusters, 3e en 4C deel.

Barloht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niette storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en IV. C. (voor dames en heeren) Ingericht ln den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50 j|

7. Edelsteenen, Ie en 2C deel.

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen met de geliefde HENNY PORTEN in de hoofdrol. Eerste opvoering in België.

8. a) Plaisir d’Amour Martini

b) Sérénade Moszkowsky

g. Edelsteenen, 3e en 4° deel.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Bonedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

In Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bureeien:

Kronen burgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Met de woorden: « Dit sieraad is het geluk van het huis Forrest. De bruid van den oudsten zoon draagt het diadeem

slechts eenmaal in haar leven — op den dag haars huwelijks.

en morgen moet ik huwen » tracht de graat de waarde en de beteekenis van het sieraad te verklaren... doch verwonderd en onthutst beziet hij Magdalena welke hem zwaar ademhalend en metvan innerlijke opwinding schitterendeoogen aanschouwt. Hij vermoedt niet dat op dit oogenblik in het schoone meisje een besluit gerijpt is — zoo rotsvast — dat geene macht ter wereld er haar van afbrengen zal.

« ... morgen huwt hij .. maar nooit zal zij, welke morgen zijne vrouw wordt, de kroon dragen. Ik alleen zal haar dragen... het noodlot wil het. » Nauwelijks hoorbaar, met samengeperste lippen, eene onwederstaanbare wilskracht in hare blikken heeft Magdalena deze woorden gefluisterd.

’s Anderendaags ’s morgens, de dag van het huwelijk des graven, is het diadeem verdwenen.... en niettegenstaande alle opzoekingen blijft het onvindbaar om eerst na eenige dagen weder te voorschijn te komen en aan den graafForrest.de rechtmatigen bezitter, terugbezorgd te worden.

Ingevolge de doorstane ontroeringen is de oude Dergan erg ziek geworden en na korten tijd gestorven, maar reeds aan het sterfbed des ouderlings dwalen Magdalena’s gedachten weder naar het sieraad — het betrachtte diadeem — haar droom en haar levensdoel.

Als oppaster der zwakke en meestal kranke jonge vrouw des graven Forrest, gelukt het haar zich in diens huis te doen aannemen. Gansch vervuld met de haar beheerschende éénige gedachte en door eenen ijzeren wil geleid, gelukt zij erin zich onontbeerlijk te maken en als de gravin zekeren dag plotselings sterft is het betrachte doel bereikt. — Nadat het rouwjaar voor den graaf verstreken is doet Magdalena hare intrede in het kasteel Forrest — en is eindelijk voor haar het lang verbeidde oogenblik gekomen dat de graaf, haar echtgenoot, haar het hardnekkig bevochten diadeem op het hoofd zet.

Majestätisch hare kroon dragende, gansch in hare grootheid opgaande, schrijdt Magdalena aan de zijde des graven tot het altaar.... doch zonder een kreet te slaken zakt zij eensklaps ten gronde... te midden van haar geluk stelt eene beroerte plotselings een einde aan haar jong leven.

Aanstaande Week:

BUITENGEWOON PROGRAMMA

TWEE groote Nieuwigheden

Prins Sami

Blijspel in 3 deelen

met E. LUBITSCH en OSSI OSWALDA in de hoofdrollen

OVERGROOT LACHSUCCES

IN DEN MAALSTROOM

des LEVENS

Dramatisch filmspel in 4 deelen. met ASTA NIELSEN in de hoofdrol

Buitengewone prachtige film.


“S’EST alle soorten ZEEPEH

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waseb aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

en bijhuizen: Klapriorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in -t OROOT F. VAN DER STUYF in 't klein

asem um I u j —Maaa——ljü

"Volgt gedurende dexa, oorlog

de leergangen der

h,Äi INSTITUT RACHOR 1 w?MÄr,aat*11

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN, Biizoridere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. —- Diploma loegekend door de Stad Antwerpen aan het «Institut Rachor» tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 19U).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zien in het lokarl van het INSTITUT RACHOR. Wappersstraat, 11, (Meir, 50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Beproeft een besenubbingsgannibuur»

GERUISCH-

LOOS

ELEGANT

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr, Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraat, Antwerpen.

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

DE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0,75 fr.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs:Remediecompleetfr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ixq (ïïétpopole

Qnoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

0 9,99'0'99'099'0‘0'è 9 è'è9 99099 é»m 9 0 09*9 00 0 0 0999:èt

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Ilopland 22,

en alom ver» kr*tj§ baar»:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapsterin het Bosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

990090


Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22,» ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepzieder!] RASSE Brussel

Toiletzeepen-GIycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepen in bussen van!2 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGER HOUT

4000 piaten en 100 fonografen van de laatsteverkooping derCle Française «Odéon ».Ook schoone en grootekeusvan Pathé-en Gramophoneplaten ingekregen. - Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen. 2 en 4 min. ook blauwe). — Verandering .van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen.

67, Lange Koepoortstraal. 67, bij de Wolstraat. « In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,Iuxe-meubel in notelaar .waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs,

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

St\aleiten, voor Zouten en Rooken

Men bestelt ten huize

JÏI/e dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

: ninruii ttiB


T. DE PRINS & G”

Gebreveteerde Machienbouwers

38, Anhuüetipen

Schrijj-, î(eken~, poppij-, Over zet- en andere mac tuen en.

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistieuse Nationale) enz. enz.

door bekwame duurzaamheid

en ervaren der machienen.

0 Rookt de tabakprodukten der

jhuizen “ PATRIA,,

Hoofdbureel te Antwerpen

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

QOOQ

Brederoelesbraab, 46 CaFnobsfcpaab, 146 BoogsbFaab, 13

Groofce Sbeencueq, 25, BebCljero Hoogstraat, 8, Boom Anspacbiaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle

Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

Vraagt aan uwen JLeveraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste envoordeeligste

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Bwouckèreplaats

ryjyirBuy y ny n yrryo y~nyo y ny cy n y b i T jl‘

Jacques BOL Electrlekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

straat Brillen en

21 r' Neusnijper«

Wj de ,n al, e

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

ELKCTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.,TinirTiri?"!irïr ~k?


Ir

KINEAA ZOOLOGIE

Aanstaande Week: ßüifcef)g$eaJoon Ppocjiiafofoa

TWEE groote Nieuwigheden

PRINS SAMI

Blijspel in 3 deelen met E. Lubitsch en Ossi Oswalda in de hoofdrollen — Overgroot lachsucces —

den piumbes levens

Dramatisch filmspel in 4 deelen met ESTA NIELSEN in de hoofdrol — Buitengewone prachtige film —

Jan Boucherlj. — Z. N. 29984 - 2-5-18

itt

AAA