Programma van 28 tot 29 apr. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#105

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VEÜWEÜU en WÜSSCHERIJ I

Reinigen en in 't nleuwwasschen van kleederen en kosturnen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse vooi het verven van gemaakte kieederen en kostumen en niéuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE 1 Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

ANTWERPSCHE VEREENIGING VAN SNELSCHRIJVERS Pré vost-Deiaunay

Zetel: Café Central, Statleplein, 12. Antwerpen

SN ELSCH RIJVEN

Het komiteit heeft de eer de belanghebbenden ter kennis te brengen, dat er een kursus van Snelschrift in de Franschë Taal zal ingericht worden in het lokaal NEDERLANDSCH KOFFIEHUIS, St. Jansplein, 10.

De kursussen zullen aanvang nemen den 4 Mei a. s. en worden gegeven eiken Woensdag en Zaterdag van 8 1/2 u. tot 9 1/2 u. (T. U.)

De lessen zijn gratis. Een inschrijvingsgeld van 5 Frs zal gevorderd worden.

Bekwaarhlieidsgetuigschriften zullen afgeleverd worden.

Kursussen in de Duitsche, Vlaamsche en Engelsche taal, zullen ingericht worden indien er zich leerlingen in voldoend getal voor aanbieden.

Inschrijvingen worden ontvangen bij:

den Heer Ed. Robeyns, Stuyvenbergpiein, 50,

den Heer A. Van Tongel, Van Wesenbekestraat, 5,

den Heer W. De Keulenaer, Frans Van Hombeekstraat, 4, Berchem,

in het Nederlandsch Koffiehuis, St. Jansplein, 10,

in den Zetel der Vereeniging, Café Central, Statieplein, 12.

HET KOMITEIT.

isäzÄ

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne scffiidërijen wenschén te veskoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

PAPIERHANDEL

JAK BOOCfl BR IJ

Hopland, 22

-A.TSIT WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopij boeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

xxxoe

De beste zool voor den zomer is

H De Echte Plooibare Zool

I! essssssssssssssss&smssssssssssssssij

EGONONIIA

(Gedeponeerd merk) essssssstssssssssssvsssssssssssisssss

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Werkhiiizen: 20, KAMMENSTRAAT

31. LANGE KERKSTRAAT 1'22, BREDABAAN ' v


Brouwerijen ARTOIS Naan,1LElSvÈNCh>ppii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 \ 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK « PILSEN » FONCEE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in tlesschen 1 BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

Vlaamsch of Duitsch » Franscb

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

BIJZONDERE SCHOOL

g, HOPLAND, 19

ÄHTWEfiPBN

HIEÜWE LEERGÄNGEN Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschritt. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Mei 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

]. VAN SCHAEREN.

FRANS BEYLOOS

ßesbutLPdet« van Venkoopingen

57, Qegijnenöest, 57, Antuaeppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

Hepstellingen - Vervangstukken - ßijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf= en Rekenmachienen

JOH. HANSM, Lange Nieuwstraat 8=1 ö, Antwerpen

VVVVWVVWi u

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

Leder-, Chagrijn-, Moiré- eç alle Faptaziepapiereg |

J INPAKPAP1EREN - KARTON, enz.

te verkrijgen :

ÜMVUDDTII Groothandel in Gekleurde

nllllUlliAri en andere Papieren

Otto Genius steaat, g, Antwerpen


Fabriek van

STOPPE

IK. IR, OBFS

59, Huidevettersstraat, 59

Antwerpen

miioop

Y1SE00F

Huis van vertrouwen. Ónmogelijke Concurrentie.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEQINO en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. - MANUCURE.

MASSAQE . HAARVERF HENNÉ Modellen voqrhet nieuw Coiffure

LAVA GEBRO'EDER

V EUMASTINE

Schoonheidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, Rotaria straat, 3

STOOMVERWERU EN 3LEEKERIJ

gfPTÏOOFDHDIS PEUKAANSIRAAT.IOB ir FABRIEKEN FABRIEKSTRAAT. ANTWERPEN

"BUHWZiN in staden provincie

1 MEKAAHEKtr TAf>tJTKLO/*f*E&ht Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5-37 — 5.37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12.18 — 5.43 torenuur. iniri nfif&nïïi BîïiSîTa] iiOGstiJii rnns*srrni RKSsrnr!

Huis H. JACQMÖTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De « Café à lTndlenne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare algeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De « Café à l’Indienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in alle huizen van Ie Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter. Uitsluitende vertesenwoordieers:

P. Dopagne & A. Brieis. Oranjestraat, 31, Antwerpen

Groote Stoomkoffiebranderij

BRASS L I A MA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Spéciaüteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.


Graaf en Automenner

De jonge graaf Alexis de Brisecœur is het leven in de hoofdstad moede en keert naar zijn kasteel terug. De koüsenfabrikant Archibald Dürand en diens vrouw vertrekken bij toeval met denzelfden boot. Mevrouw Durand, die zich immer als voornaam aanstelt, heeft eene gezelschapsjuffer aangenomen om haar onderweg te verzetten. Het is eene jonge Wees, jufvrouw Juliette Vincent, die deze weinig aangename plaats heeft ingenomen en met engelachtig geduld de dwingelandij en de grillen van Mevrouw Durand verdraagt.

Graaf Alexis is aanstonds ingenomen met het jonge meisje en gelukt er in met haar kennis aan te knoopen.

Wanneer de boot ter bestemming aankomt kan de graaf er niet toe besluiten voor altijd van Juliette afscheid te nemen en hij neemt zijnen intrek in het zelfde hotel als de familie Durand.

Juliette is overgelukkig haren vriendelijken reisgezel te ontmoeten, doch Mevrouw Durand, die reeds op den boot met hem getwist heeft, wenscht hem verre van daar. Zekeren dag bemerkt zij hoe de graaf met haar den spot drijft, en zij verplicht haren man hem in tweegevecht uit te dagen, ten einde de eer zijner vrouw te verdedigen. Op het gestelde uur gaat Mijnheer Durand, vergezeld van zijne vrouw en Juliette, tegen goesting naar de plaats waar het gevecht moet plaats hebben. Volgend briefje wordt hun daar overhandigd: « Daar ik geen bloed kan zien vloeien, verkies ik niet te komen. De fabrikant is zeer tevreden over deze onverhoopte red-dingskans; doch zijne vrouw is woedend en besluit den vluchteling te achtervolgen en hem tot vechten te dwingen. Zij huurt eene auto en zal met haar man en Juliette den bangerik opzoeken. Zij weet echter niet dat de auto, die zij gehuurd heeft, aan den graaf toebehoort, en dat deze zelf, verkleed in chauffeur, het rijtuig voert.

Enkele malen hitst Alexis de schrik van den fabrikant en de woede van Mevrouw Durand aan, door zich onder zijne ware gedaante te vertoonen, tot hij eindelijk — zich genoeg vermaakt hebbende met het arm koppel — de weg naar zijn kasteel inslaat.

In de nabijheid hiervan veinst hij een ongeluk aan den motor.

Mevrouw Durand zendt den valsche chauffeur naar het kasteel om hulp te halen. Teruggekeerd kondigt hij de Durand’s aan dat de eigenaar van het goed hen uitnoodigt om met hem het noenmaal te nemen, terwijl het rijtuig zal herstelt worden.De Durand’s zijn zeer gevleid door deze uitnoodiging, doch Juliette laat de vrienschap van dien onbekende graaf gansch onverschillig. Alexis, die nog immer als chauffeur verkleed is, heeft genoegen in de onverschilligheid van Juliette, en verklaart haar zijne liefde. Juliette, die hem voor eenen armen man aanziet, bekent dat zij zijne liefde ten volle beantwoordt.

Eindelijk doet Alexis zich aan zijne geliefde en aan de Durand’s kennen en vraagt verontschuldiging voor de poetsen die hij uitgestoken heeft. Mevrouw Durand valt bijna van haar zelve wanneer zij verneemt dat én de chauffeur, én de bangerik, én de graaf de Brisecœur dezelfde persoon is.Juliette is niet geheel tevreden wanneer zij hoort dat haar verloofde een rijke heer is, doch Alexis weet haar te bewijzen dat de liefde van eenen graaf zoo rechzinnig kan zijn alsjdeze van eenen chauffeur.De kousenfabrikant is echter de gelukkigste van allen, vermits hij nu niet verplicht zal zijn te vechten.

Voormalige Dwaling

De fabriek waar Helena Ardouin werkzaam is wordt als gevolg eener werkstaking gesloten. Helena zoekt gedurende langen tijd te vergeefs naar arbeid. Zekeren dag vindt zij eene brieventasch met geld, en, na lange aarzeling, beslist zij het geld te behouden. De winkelier bij wien zij hare aankoopen doet krijgt argwaan, verwittigt de politie en Helena wordt in de gevangenis gezet.

Hier sluit zij vriendschap met eene vrouw, welke haar noodlottig zal worden. Bij gemis aan bewijzen wordt zij tezelfdertijd als hare nieuwe vriendin in vrijheid gesteld. Het is haar onmogelijk werk te vinden en verleid door hare gezellin, vergezelt zij deze zekeren avond naar den Casino. Hier maakt ze kennis met mijnheer Mercy, een zeer aangenaam gezel. Wanneer zij dien avond te huis komt vindt zij den brief der Gebroeders Dumont, waardoor haar eene plaats toegezegd wordt in de Elektrische Instellingen dier firma.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzaten:

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie, 1.00

Melk 0.90 g

j| Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 g

wsü&fttt

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 28 April om 4 en 8 1/4 t. u. en Maandag 29 April om 8 1/4 torenuur

1. Allegro con fucco, voor Orgel A. Mailly

2. Antwerpen en zijn Dierentuin

» 3. Marsch L. Ganne

4. Graaf en Automenner

Nieuw tooneelspel in 4 deelen.

Waldemar Psilander in de hoofdrol.

Eerste opvoering in België. Nordisk-Film. Ie en 2e deel.

5. Le Prophète, fantazij G. Meyerbeer

6. Graaf en Putomenner, 3e en 4e deeien.

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en IV. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

7.. Voormalige Dwaling

* • Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen.

<" Mej. MI A MAY in de hoofdrol. Ie en 2e deelen.

8. Melancolia P. Benoit

Fluit-solo; Heer F. Valck

9. Voormalige Dwaling? 3e en 4e deelen.

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Bcnedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

Bericht: Van af Zondag aanstaande zullen de avondvertooningen om 8 1/2 torenuur beginnen.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

Fabriek en Bursalen:

Kronen burgstraat. 42-44, DBUKNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Zij gaat vlijtig aan 't werk; doch wordt herkend als gewezen gevangene en men weigert nog langer in haar gezelschap te

arbeiden.

Op het bureel van den opperingenieur Moreau ontboden, verhaalt zij openhartig hoe zij niet langer de ellende harer moeder kunnende verdragen, de brieventasch behouden had. De ingenieur is door het verhaal aangedaan, belooft haar te beschermen en zet haar nadien in zijn bureel aan den arbeid.

Korten tijd daarop krijgt M. Moreau het bericht zijner aanstelling als bestuurder der fabriek eener andere stad.;Hij neemt Helena, die hij, niettegenstaande haar verleden, van eerst af beminde, tot vrouw. Zij leven gelukkig in de stad, waar M. Moreau zeer geacht wordt» zoodat hij bij eene volgende raadsheerverkiezing zich als kandidaat voorstelt. Mercy wordt aangenomen als opsteller in het plaatselijk dagbladbureel en krijgt als taak de kandidatuur van M. Moreau te bestrijden. Hij komt in betrekking met den kandidaat-raadsheer, herkent in diens vrouw het meisje met wien hij eens in den Casino den avond doorbracht, en ’s anderendaags leest men in het dagblad; « Wij geven aan M. Moreau den volgenden raad: Het is niet beta* melijk voor menschen die de openbare nieening te vreezen hebben, zich met politiek bezig te houden. »

Helena is terneergeslagen, doch haar echtgenoot troost haar, en stelt voor eenen brief naar het dagblad te sturen waarin hij schrijft dat hij, alvorens te trouwen, de daad kende die zijne vrouw in het gevang bracht.

Helena, die Mercy ook herkend heeft, en wei begrijpt dat deze op het geval in den Casino doelde, tracht hem van het verzenden van den brief tegen te houden, doch te vergeefs. Eindelijk bekent zij haren vroegeren mistap.

Verkoeling der genegenheid is het gevolg dier onthulling en welhaast leven de twee echtelingen afgezonderd van elkander.

Helena, welke veel geld van haren echtgenoot bekomt, versmoort haar verdriet in vermaken, en speelt voor grof geld.

Zekeren dag, na een gansche nacht gespeeld te hebben, komt zij op de wandeling haar kind tegen met zijne goevernante. Het kind wil zijne moeder niet meer herkennen; door dit voorval is zij zoo zeer aangedaan dat zij er ernstig ziek van wordt.

Aanstaande Week:

Zondag 5 Mei om 4 en 3 1/2 T.U. Maandag 6 en Donderdag 9 Mei (O. H. Hemelvaart) om 8 1/2 T.U.

Buitengewone Vertooningen

Voor de eerste maal in België

HENNY PORTEN

Dramatisch filmspel in 5 deelen. Overgroot succes. Buitengewone prachtige film.


dehuSnGvEoorde alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

en bijhuizen: Kiapdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

IN T GROOT F. VAN DER STUYF IN 'T KLEIN

Volgt erecL-iaremcLe den. oorlog

de leergangen der

Handebschool

INSTITUT RACHOR 11 • w?o,aat’11

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voonvaarden, wende men zien in het lokarl van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, 11, (Meir, 50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationa liteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Beproeft een toescnufcfcingsgannituur

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraat, Antwerpen,

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

DE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen hinnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconptein 35 èn Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ira (Pétpopole

0nöepsois

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

ffWffffff?

VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

en alom venknijgtoaat»:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

0 Inhoud: Klein Duimkett — Roodkapje —Asschepoetster 0

0 —Rijkaart met de Kuif — De schoone Slaapster in het Bosch 9 0 — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De * Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de * Prins-Monster. 96 bladzijden

§ Prijs: 25 centiemen


Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

v- Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo.Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veilighsidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derCle Française «Odéon ».Ook schooneen groote keusvan Pathé-en Qramophoneplaten Ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines.cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekrnachienen, platen en naaiden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

67, Lange Koepoortslraat, 67, bij de Wolstraat. « In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone »Amphion»,luxe-meubel in notelaar.waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs,

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

= P ATI1T

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHEHEB

overal verkrijgbaar.

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

/V Corneüssen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCÜ aan matige prijzen

Stukken -voor Zouten en IRoo-kcen.

Men bestelt ten huize

J7he dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

I|« ’T GROOT » lp ’T RL«HIp


T. DE PRINS & 0

Gebreveteerde Machienbouwers

Sfe.MKafcbeltjnevesb 38,

Schrijf-, toeken-, poppij-, Overzet- en andere, machienen.

Anfeu)et«pen

Specialiteit van herbouwde machienen van alte merken.

Amerikaansche BureelmeuMen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle JVIacbienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale) enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid ' der machienen.

fel

Rookt de tabakprodukten der

huizen “ PATRI A „

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

\ Bnederodestraafc, 46 I Cannotstraat, 146

BijhüiZßfl te Antwerpen ’ \ Gfoote Steencueq, 25, Beichern

\ Hooçistnaat, 8, Boom ) Anspachlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

ewm&mb

& öhm rfivKt {faffü

Vraagt aan uwen Leveraar I

de Kernzeep met bandjes jj

I beste hoedanigheid. f

I De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste |

I te Antwerpen te Brussel |

J 12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats |

Jacques BOL

Gezichtkundlge = Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St Jacob, straal 21

bl| de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle

soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende Steeds voordeelt ge prijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRIBCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ute (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


RINErtA ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Zondag 5 Mei om 4 en 8 1/2 t.u. Maandag 6 en Donderdag 9 Mei (O. H„ Hemelvaart) om 8 1/2 torenuur

ÖuifeenQeeüone Yentoonincjen

Voor de eerste maal in België

H EN N Y PORTEN

Edelsteenen

Dramatisch filmspel in 5 deelen Buitengewone prachtige film. - Overgroot succes.

Jan Boucherli. — Z. N. 29643 - 26-4-18