Programma van 21 tot 22 apr. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#104

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmatl

88-96, Lozanastraat, 15, H uidevettersst*-aat en 20 Bijhuizen

Reinigen en ln 't nteuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen woidt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen er kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

In den dienst der

COLS en

minder sleet en stijver dan vroeger.

ANTWERPSCHE VEREENIGING VAN SNELSCHRIJVERS Pré vost-Delaunay

Zetel: Café Central, Statieplein, 12. Antwerpen

SN ELSCH RIJVEN

Het komiteit heeft de eer de belanghebbenden ter kennis te brengen, dat er een kursus van Snelschrift in de Fransche Taal zal ingericht worden in het lokaal NEUERLANDSCH KOFFIEHUIS, St. Jansplein, 10.

De kursussen zullen aanvang riemen den 4 Mei a. s. en worden gegeven eiken Woensdag en Zaterdag van 8 1/2 u. tot 9 1/2 u. (T. U.)

De lessen zijn gratis. Een inschrijvingsgeld van 5 Frs zal gevorderd worden.

Bekwaamheidsgetuigschriften zullen afgeleverd worden.

Kursussen in de Duitsche, Vlaamsche en Engelsche taal, zullen ingericht worden indien er zich leerlingen in voldoend getal voor aanbieden.

Inschrijvingen worden ontvangen bij:

den Heer Ed. Robeyns, Stuyvenbergplein, 50,

den Heer A. Van Tongel, Van Wesenbekestraat, 5,

den Heer W. De Keulenaer, Frans Van Hombeekstraat, 4, Berchem,

in het Nederlandsch Koffiehuis, St. Jansplein, 10,

in den Zetel der Vereeniging, Café Central, Statieplein, 12.

HFT KOMITEIT.

MANCHETTEN

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

PAPIERHANDEL

Guillaume CAIHPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendioe Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude ot moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

JANBOÜGHERIJ

Hopland, 22

-A.3STT WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

De beste zool voor den zomer is

De Echte Plooibare Zool

« sss ras« luusutmm sihussi snw ui «i sss w

ECONOMIA

(Gedeponeerd merk) 8

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Werl

Qyoooc

Werkhuizen: 20, KAMMENSTRAAT

31. LANGE KERKSTRAAT 122, BREDABAAN

zizxxxxx:


Brouwerijen ARTOIS Naam'Uä“™,f*ppii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaatnsche Kaai, 62

25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK . PILSEN » FONCEE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCK*PILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

ig, HOPLAND, 19

ÄNTWBflPBN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Franscb » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van« Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aan vang 15 April en 1 Mei 1918. —• Inschrijvingen worden aangenomen In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-

De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

I üüii HEii liiiipil

Bestuurder» van Yerkoopingen

57, ßegijnenöest, 5?, Antwerpen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

Herstellingen - Vervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf; en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwstraat 8={ 0, Antwerpen

VW1ftiW.W. WVUVSWiWli

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoog sten prijs Rotterdamschestraat 16, bij St.Jansplaats(gesIoten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

Leder-, Chagrijn-, Moiré- eg alle Faglaziepapiereo

IN PAK PAPIER EN — KARTON, enz.

te verkrijgen:

Groothandel in Gekleurde J

ft 1U V Cl ft T 1 Ä en andere Papieren

Otto ’V'gaîiisstiraat, g, Antwerp»


Fabriek van

STOPPE

n. hoeifs

59, Huidevettersstraat, 59

Antwerp exx

INKOOP

TSSKOOP

Huis van vertrouwen. Ónmogelijke Concurrentie.

Schoonheidsgesticht, 3, ßoorlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEQINQ en PRODUKTEN voor de TINT.

EN BUSTE. — MANUCURE.

LAVA GE!

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

EUIHIASTINE

Schoon heidsprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

Huis H. JACQMÖTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De « Café à l’Indienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare algeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De « Café à l’lndienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in alle huizen van 1' Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter. Uitsluitende vertegenwoordigers:

P. Dopagne & A. Briels, Oranjestraat, 31, Antwerpen

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12.18 - 5.43 torenuur.

iiijrfiTi nüiinn nGQjfiu miinïït aRütrin fiüjiTtii nsumi i

Groote Stoomkoffiebranderij

BR ASI L I ANA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.


Zijn Laatste Masker

PERSONEN:

Frederik Daland, hoftooneelspeler.

Weduwe Eggers.

Marie, hare dochter.

Henri Volknef.

Wolf, schouwburgbestuurder.

De tooneelspeler Frederik Dalond had in de kunst de hoogte bereikt die slechts voor groote geniën is weggelegd. Heden is hij in een« groote zaal voor eene aandachtige menigte opgetreden en heeft veel bijval genoten. Langzaam verwijdert zich het publiek; slechts zijne begeesterde vereerders en vereerdsters wachten hem aan den uitgang om nog eenen handdruk of eenen blik van hunnen lieveling te bekomen. Daar verschijnt hij en uit de menigte dringt een jong mooi meisje vooruit, die hem, met een doordringende blik harer diepe oogen, eene roos overhandigt.

Zooals altijd, na een optreden, ontvangt Daland den volgenden dag vele brieven. Daar meldt een dienaar hem, dat een jong meisje hem smeekt haar dramatisch onderricht te geven. Reeds heeft hij geweigerd, doch, zich bedenkend, loopt hij den knecht achterna en herkent het meisje dat hem den vorigen dag de roos geschonken heeft. Hij verzoekt haar hem in de kamer et volgen. De eerste blik, dien het meisje hem bij de vorige ontmoeting had toegestuurd, had diepen indruk op hem teweeggebracht en hare vraag wordt ingewilligd.

De wekenlange gezamentlijke arbeid doet innige liefde in hem ontstaan. Het gedacht aan Maria beheerscht hem geheel en gansch, en zekeren dag vraagt hij haar de zijne te mogen noemen voor geheel het leven. Maria weigert, zeggende: « Ik kan uwe vrouw niet worden. »

Alhoewel maanden verloopen kan hij het geliefde meisje niet vergeten. Nog eenmaal wil hij trachten het zoo gewenschte geluk te bereiken. Hij gaat naar Maria en met vurige woorden smeekt hij om hare liefde. Nu vervullen zich ook hare oogen met tranen en met stommen blik geeft zij den overgelukkigen Daland het jawoord.

Voor Daland gaat een tijd van onzeglijk geluk voorbij. Nog nooit heeft men zulk spel van hem gezien, nog nooit vervulde zoo’n goddelijk vuur zijne kunstenaarsziel. Van alle zijden komen hem tooneelverbin-tenissen toe en ook thans moet hij naar een afgelegen schouwburg afreizen. Hartelijk neemt het jonge paar afscheid. Ook op dit tooneel blijft zijn oude roem hem trouw. In het tusschenbedrijf brengt de schouwburgknecht hem een telegram. Reangstigd opent hij hetzelve en zijne oogen sperren wijd open onder het lezen. Den binnentredende bestuurder roept hij nog de woorden: « Mijne vrouw — mijne vrouw » toe, en stort, daarna zonder bezinning neder. Verschrikt heeft de bestuurder het begin van het telegram gelezen: « Maria bij het spelevaren verongelukt! •— Moeder. »

Wel komt Daland tot zichzelve terug, maar niemand wil hij bij zich zien en langzaam verlaat hij de kleerkamer en keert huiswaarts. Dââr komt Maria’s moeder hem tegemoet en verhaalt hoe een makker harer jeugd Maria was komen halen om eene zeilvaart mede te maken. Uren verliepen en zij kwamen niet weder. Daar zag de moeder plots een ledige omgekeerde zeilboot naar den oever drijven, en hoe men ook zocht, van de beide vermisten vond men geen spoor.

Met weemoed heeft Daland de woorden van Maria’s moeder aari-lioord. Wat geeft hem nu nog het leven! Dagenlang vertoeft hij op de plaats waar zijne Maria verongelukte. Steeds zweeft haar beeld voor zijnen geest. En wanneer hij 's avonds eenzaam in den haard blikt, stijgt haar beeld met zijne gedachten uit dè vlammen omhoog.

Geruimen tijd heeft hij het tooneel niet meer betreden. Nu moet hij toch aan het algemeen verlangen voldoen, en zal heden terug optreden. Te midden van een tooneel met eene medespeelster houdt hij op. Dat is toch wel zijne Maria, die voor hem staat! Hij gaat tot haar en bedekt haar met kussen. Doch daar springt de vrouw van uit zijne armen weg... en hij herkent terug zijne medespeelster. Een oogenblik blijft hij bewegingloos, en stoot haar dan van zich af. Zijne kollega’s en de bestuurder komen op het tooneel; het doek wordt neergelaten en kort daarop kondigt de bestuurder het publiek aan, dat de tooneelspeler Daland plots waanzinnig is geworden. Menig dankbaar hart volgt Daland in het Sanatorium waar hij zijne dagen gaat doorbrengen.

Jaren zijn verloopen. De goede verpleging heeft Daland terug hersteld. Maar van den levenslustigen man blijft slechts een gebroken ouderling over. Hij is gansch zonder middelen van bestaan en is verplicht bezigheid te zoeken. Langzaam doorkruist hij de straten. Daar snelt een rijtuig hem voorbij. Wat was dat? Zat Maria daar niet in. Maar neen, nu niet weder waanzinnig worden... en Daland gaat verder. Doch na eenige dagen heeft hij dezelfde ontmoeting. Hij komt aan een spijshuis en ziet Maria met een heer het lokaal verlaten. Hij verneemt van een dienaar dat deze dame jufvrouw Robert is van den stadsschouwburg.

Hare gelijkenis met zijne afgestorvene vrouw is zoo groot dat hij wenscht dichter in hare nabijheid te komen. Hij gaat- naar den stadsschouwburg en vraagt de plaats van opgever aan, plaats die hem toegestaan wordt.

Bij de herhaling van « Othello » wordt de nieuwe opgever aan het personeel voorgesteld. In het tooneel dat Gertuda Robert met den tooneelspeler Henri Volkner heeft, herkent Daland in dezen laatste, den jongeling dien hij in het gasthof met haar gezien heeft. Bij het einde der herhaling volgt Daland hen op en komt alzoo aan hunne


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 j Koffie, 1.00

Blonde » 0.45; Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 21 April om 4 en 8 1/4 t, u. en Maandag 22 April om 8 1/4 torenuur

1. Allegro uit de 3e Orgelsonaat J. A. Van Eyken

2. Hollandsche Landschappen

3. Gontran Tooneelspeler

4. La Fille du Tambour Major, Openingsstuk Offenbach

5. Plechtige Uur, Treurspel

6. Les Huguenots, Fantazij G. Meyerbeer

7. CHARLEY OP DE PLANKEN

Klucht in 2 deelen, met CHARLEY CHAPLIN in de hoofdrol.

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niette storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en l. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90 |

S Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

8. Zijn Laatste Masker

Dramatisch filmspel in 5 deelen, met BERN ALDOR in de hoofdrol.

Eerste vertooningen in België.

Ie en 2' deelen

9. Cantilene (Cello Solo) Heer H. CEULEMANS

Ch. Davidoff

10. Zij n Laatste Maskeri 3e, 4e en 5e deelen

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Benedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

ftteiek en Bmeeiea: KroMMtargstrMt «-4* MMWNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


woning. Nadat, beiden weder vertrokken zijn, belt hij aan en staat voor Maria’s moeder. Wel wil deze de deur terug sluiten; doch Daland belet zulks. Nu moet de vrouw hem wel te woord staan. « Leeft Maria nog, » roept hij tegen de oude, die voor hem op de knièën gevallen is. »< Ja, zij leeft 1 » En met haast verhaalt zij: « Maria was met Henri verloofd. Deze laatste moest plots naar zijne ouders vertrekken. Toen leerde Maria u kennen, doch zegde u nochtans dat zij uwe vrouw niet kon worden. Henri liet van zich niet meer hooren; zekeren dag kwam er een brief, waarin de vader van Henri haar verzocht alle verdere briefwisseling te staken, daar zijn zoon toch niet meer om haar gaf. Toen gaf Maria u het jawoord. Wanneer gij naar den schouwburg vertrokken waart, verscheen Henri en verklaarde hoe zijn vader, die andere plannen met hem in het oog had, hun beider briefwisseling had onderschept. De oude liefde ontstond terug tusschen hen. Zij wilden niet meer van elkander scheiden en om u beter te verschalken vond men de geschiedenis uit van het ongeluk bij het spelevaren. »

De oude heeft haar verhaal geëindigd. Als een razende stort Daland zich op haar. Een heimelijk vuur schittert in zijne oogen. Hij verlaat de kamer en grendelt de deur.

Uiterlijk gansch rustig komt Dnland op den schouwburg. Heer Henri Volkner, de lieveling van het publiek, speelt de rol van den Moor en Gertruda Robert deze van Desdemona. In de laatste poos gaat Daland in de kleerkamer van Henri en plaatst eene limonade op diens stoel. Henri komt. binnen en drinkt van den verfrisschenden drank, waarin een slaapmiddel gemengd was, zoodat hij welhaast onbeweeglijk neder-valt. Daland stelt voor in het laatste bedrijf, de rol van Othello te spelen. Men lacht hem eerst uit, doch de bestuurder stemt eindelijk toe. Snel kleedt hij zich en begeeft zich op het tooneel. Met klimmend vuur speelt hij, en wanneer hij na zijne alleenspraak plots tegenover Desdemona staat, dan herkent Maria aan den glans zijner oogen den man, dien zij verlaten had. In naamlooze schrik speelt zij verder. Nu komt het beroemd oogenblik waarop den ijverzuchtige Desdemona moet verwurgen. Eene grootsche voorstelling van den kunstenaar, er. het opgewekte publiek juicht dapper toe. De bestuurder is overgelukkig en werft Daland aan. Deze schijnt echter aan hetgene geschiedt geene aandacht te verleenen.

Op het tooneel staat nog iedereen onthutst van het gebeurde in het laatste bedrijf. Plots vallen aller blikken op Gertruda Robert, die nog immer onbeweeglijk nederiigt, en wat den mond weigert uit te spreken, is waarheid geworden... Rustig lachend laat Daland zich door de bijgeroepen gerechtsdienaren wegvoeren.

Nog nooit echter vervulde zich zoo het verlangen des dichters: « Kunst en natuurlijkheid moet één zijn. »

Aanstaande Week: ßuitengeuüone Speliuijzep

Voor de eerste maal in België

Graaf en Autorenner

Nieuw tooneelspel in 4 deelen, met Waldemar PSILANDER in de hoofdrol. Nordisk film

Vroegere Misgreep

Dramatisch filmspel in 4 deelen, met MIA MAY in de hoofdrol.

Zondag 5, Maandag 6 en Donderdag 9 Mei (O. H. Hemelvaart)

Voor de eerste maal in België

ZEUEOSTINTY PORTEN

Dramatisch filmspel in 5 deelen. Buitengewone prachtige film. — Overgroot succes.


DE BEST GEKENDE,_ ||_ «p. T»jCCOf M

huizen voor 3*1 soorten fcPi

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN en bijhuizen: Klapdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in T groot F. VAN DER STUYF in 't klein

Voigrt gedurende den. ooTlogr

de leergangen der

Handehschool

INSTITUT RACHOR 11 w%T/~o>aat'11

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. - Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren enJONÜE JUFVROUWEN. — Oiploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor» tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in liet lokarl van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, lt,(Meir, 50). - Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, PRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddelliik na het ontvangen der inschrijving.

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Solvijnsstraat, Antwerpen,

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

OE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Lq (Pétpopole

gpoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

IÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

SeHOONHEIDSPRODUCT

ONTWIKKELING, STEVIG1IE1D,HERVORMING der BORST X binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder’t minste gevaar voor de gezondheid.

Dames, Gij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galeglnes Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

dPrijs per doos: 4 Frank 4 Ald*p™te:n Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65

te Antwerpen

firoote Apetheek-Drogerij, Montignystraat, 113-115

(rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open.

Opgepast voor de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd 4 namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galeginea pillen, die sedert A tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. T Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eigen 7 7 belang de echte Galcgines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos T

44444444


Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

V HOEDENMAKER -

N. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar wa» ir ganseh Nieuw« Heeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Crysea, S. P. R., S. R.s Scheerzeep.

Zachts zeepan ia bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zRn voorzien van den veilighsidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

IJSTGEKBEGEET

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping der Cle Française «Odeen ».Ook schooneen grootekeusvan Palhé-en Oramophoneplaten ingekregen. Opéras compleet op platen.T* koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, niandoiines, cither* en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE «rreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan «ren hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

8f, Lange Koepoortstraat, 67, bi] de Wolstraat. « In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT -Bl

In ’t groot en In ’t klein. j

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren |

HOFLAND, 30 (hoek Lange Gang)

PATIU

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, /ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

S"t valeisen voor Zouten en Booken

Men bestelt ten huize

jffhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

I» ’T GROOT 1(4 ’T KJ4BII»


T. DE PRINS & C

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.-Kafcbelijnevesfc 38,

Schrijj-, %eken~, poppij-, Over zet- en andere machienen.

Antwerpen

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeu beien

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistieuse Nationale) enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

en ervaren

I OO0OOO00O0O00'

I0OO0 O

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA„

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen

Brederodesbraafc, 46 Carnotstraafc, 146 Boogstraat, 13

Gpoote Steenuueg, 25, Berctiem Hoogstraat. 8, Boom J Anspachiaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle. Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

OOOQ

Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLAN CO zijn ontegensprekelij k de beste en voordeeligste Î

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Erouckèreplaats

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St Jacob, straat 21

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende Steeds voordeeligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRISCHE ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T U.). — Oesloten op Zon- en Feestdagen.


nnannnannnanm

KINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Buitengewone Spelwijzer Voor de eerste maal in België

Graaf en Auto-Menner

Nieuw tooneelspel in 4 deelen, met Waldemar PS1LANDER in de hoofdrol. Nordisk film.

Zondag 5, Maandag 6 en Donderdag 9 Mei (O. H. Hemelvaart)

Voor de eerste maal in België HENNY PORTEN in

EDELSTEINEN

Dramatisch filmspel in 5 deelen. Buitengewone prachtige film. — Overgroot succes.

Orukk. Jan BoucherlJ. — Z. N. 29142 - 17-4-18.

Vroegere misgreep

Dramatisch filmspel in 4 deelen,

met M1A MAY in de hoofdrol.