Programma van 14 tot 15 apr. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#103

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma


DRUKk JAN B OUCH CK U.

Prijs: 20 Centiemen


RIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSQHERIJ

Reinigen en ln 't nleuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglSn voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN 1 SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering ln den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

Fabriek van

STOPPE

59, Huidevettersstraat, 59

Antwerpen

INKOOP

VERKOOP

Huis van vertrouwen. Ónmogelijke Concurrentie.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaaggche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

Wi <2geaèö» ÎW

PAPIERHANDEL

JAN BOUGHERIJ

Hopland, 22

.A.ÏSTT WERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

/OOQOC

yaooc

De beste zool voor den zomer is

De Echte Plooibare Zool

ssssssssssssrosssssssssssswssssss »

ECONOMIA

(Gedeponeerd merk)

Zij is licht als een pluim en onzichtbaar.

Werkhuizen

20, KAMMENSTRAAT 31, LANGE KERKSTRAAT 122, BREDABAAN

xxxx9


Brouwerijen ARTOIS NMmlLEuavENhappii

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK * PILSEN * FONCÉE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier 'f

'in vaten en in flesschen u

BOCK*PILSEN, in verbruik ALHIER L

BIJZONDERE SCHOOL

g, HOPLAN D, 19

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Franscb » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 April en 1 Mei 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Bestuurder» van Verkoopingen

57, ßegijnenöest, 57, flntuueppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

Herstellingen - tfen/angstakken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf= en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

VUNSVmmmmmVmmmmmmmVmmMmmmmmm

ssssssssssssmvsssssssssssisssssssssïsssssssss

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DUITSCH — FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KLIPSTEEG, 4, (nabij de Dambruggeutraat), Antwerpen sssussssssssmsssssssss


• VERSCHENEN bij:

I JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

*> en alom venknijgtoaan:

I Vertelselboekje

« EERSTE REEKS

Z Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

• — Rijkaart met de Kuif — De schoone SiaapsterinhetBosth « — Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de

• Prins-Monster. 96 bladzijden

I Prijs: 25 centiemen

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA

EUMASTME,

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, Bourla straat, 3

Huis H. JACQ MOTTE, Brussel

Gesticht in 1828

à l'lndienne

De « Café à l’lndienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare algeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De « Café à l’lndienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in alle huizen van 1« Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter.

Uitsluitende vertegenwoordifiers:

P. Dopagne & A. Briels, Oranjestraat, 31, Antwerpen

STOOM VERWE RU EN* SLEEKERIJ

TfOOFDHUlS P&llKAANSl RAAT. 108 trA8KlEl\IH FAßPIEK3l*RAAT.34 ANTWERPEN

'ttJWNZEft IN STAD EN PROVINCIE

— MËKAMtEKÇ TAR/JTHLOP*F*£R/J

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 5 37 - 8.57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 12.18 — 5.43 torenuur.

Groote

BRASILIAN A

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.


Wie omhelst mij?

Wal zou ten slotte de kleine Hella — de aanstaande erfgename der wereldberoemde chocoladefabriek — doen, nu zij zoo’n langen tijd in het Alpendorpje X... verblijft?

Mannen waren er genoeg, dikke, dunne, groote en kleine, doch de keus viel zoo zwaar. En vader drong er op aan, hare wereldomreis eindelijk te sluiten en hem den langgewenschte schoonzoon voor te stellen.

Ja, wat zal zij doen? Daar heeft zij opeens een goed gedacht. Zij neemt haar portret, schrijft er iets op, doet het alles in eene wijnflesch en werpt deze in het koele water der bergbeek.

Hare toekomst ligt op het water!

Den volgenden dag onderneemt de kleine Hella in de bergen eenen uitstap, die niet gelukkig afloopt. De lieflijke Hella glijdt uit en zij ware wellicht verongelukt, indien de Hertog, die in hetzelfde hotel als zijzelve verbleef, niet daar ware geweest om haar uit den nood te redden.

Rond hetzelfde uur zat de weinig gekende kunstschilder Ohlsen, aan den boord der rivier en schilderde een sneeuweffekt. Daar valt zijn blik op eene wijnflesch, eene gewone, alledaagsche wijnflesch. In de hoop eindelijk iets nieuws te beleven, vischt hij de flesch op en haalt er een mooi portret uit. Doch, halt, op de rugzijde staat iets geschreven, — wellicht door de hand zelve van het schoone meisje:

« De vinder van dit beeld bekomt mijne hand, wanneer hij op » 17 Februari van dit jaar, ten 7 uren. ’s avonds, mij eenen kus kan » geven. Indien ik hem niet beval, zoo betaal ik hem eene somme van » 500,000 frank.

» Hella VALLONA,

» Op het oogenblik te X..., Mamut-Hotel. »

Nu, 500,000 frank is geene kleinigheid, denkt de schilder, en hij begeeft zich in een spijshuis om dit gelukkig voorval te vieren.

Drie oude jongmans zitten nevens hem aan de tafel, drie mannen met kletskoppen. Aan dezen laat de schilder de flesch met haar wondervolle inhoud bekijken, en het is niet te verwonderen dat een der drij zich laat beetnemen. Hij ontleent aan den opperdienaar 1000 frank, welke deze bereidwillig geeft, nadat hij — men kan nooit weten — het adres van de mooie Hella opgeschreven heeft. De opperdienaar is echter zoo onvoorzichtig dit adres te laten zien aan Brits, den kleinen knecht van het lokaal, die ook snel het adres opteekent.

De schilder denkt over alles na. Was de zaak waarlijk slechts eene scherts, dan was er toch ook een weinig ernst bij! Bevallig was het meisje zonder twijfel, geld moest zij ook hebben, — laat ons dus deze zaak maar aantrekken.

En waarlijk, als hij aan db statie aankomt waar de trein stond die hem naar X... zou voeren, vindt hij daar: den Baron, den opperdienaar en Frits, den kleinen knecht.

Te X... is het zeer fraai, en iedereen kent er de schatrijke Hella. De Baron begint aanstonds zijne werking, maar bemerkt weldra dat de zaak niet zoo gemakkelijk van stapel loopt.

Alzoo wordt het- 17 Februari. De Hertog, die ook op de bevallige Hella verliefd was, waagt beschroomd zijne liefdesverklaring te doen, doch helaas met weinig bijval. Heden wil de kleine erfgename zich niet verloven, —- zij moet wachten, totdat de wedding verloopen, is.

De schilder, de Baron, de opperdienaar en Frits, zij allen, beijveren zich om ter meest, en Hella moet zeer dikwijls van kleeding veranderen, wil zij niet ontdekt en... gekust worden!

Eindelijk is het half vijf geworden en Hella speelt haren laatsten troef uit. Zij geeft te 5 uren een klein feest, waarbij iedereen maskers dragen moet. Zij zelf wil in zwarten domino verschijnen. Wat zij echter verzwijgt, is, dat zij nog zes meisjes uit het dorp heeft verzocht, die allen met zwarten domino het feest zullen bijwonen.

Hella meent zich gevrijwaard, doch zij heeft den Hertog gebeden, tot 7 uren aan hare zijde te blijven om haar te beschutten en eiken aanvaller uit het veld te slaan!

De zaak ware zeker geklonken, indien de Hertog geen bedrieger, en de schilder Ohlsen geen detektief ware geweest!

Het gelukt aan Ohlsen, onder het masker van « Rajah van Lahore» den rechtmatigen hertog te ontdekken en door eenen prächtigen truk, de mooie Hella te veroveren.

Zoo blijft Ohlsen de overwinnaar, en de Baron, de opperdienaar en Frits kunnen het nakijken, — alhoewel zij door eenen wissel van 1000 frank voor hunne moeite rijkelijk beloond worden.

De Vuist van den Reus

(KORT VERHAAL VAN DE EERSTE REEKS)

De bevelhebber Van Brakel is een hartstochtelijke speler en maakt zijne vrouw Martha zeer ongelukkig. Al de pogingen van zijne vrouw om hem van het spel te doen afzien hebben niets geholpen en nu is hij gansch ten onder gebracht. Martha had het slot verlaten en was naar de stad gevlucht; daar werden haar hare beide kinderen door haren echtgenoot echter afgenomen opdat zij naar hare woning zou terugkeeren. Martha keert huiswaarts en herneemt met nieuwen moed dit heische leven voor het geluk van hare kinderen.

(VERHAAL VAN DE TWEEDE REEKS)

Ter wille harer kinderen heeft Martha van Brakel hare vrijheid opgeofferd en is tot Didier teruggekeerd, ofschoon het verdere samenleven met haren echtgenoot voor haar eene ware marteling scheen.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: I

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie, 1.00 ä

Melk 0.90 g

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 g

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 14 April om 4 en 8 1/4 t. u. en Maandag 1 5 April om 8 1,4 torenuur

1. Marsch voor Orgel C. M. Widor

2. Feestelijke Wedvaart te Venetië

3. La Mascotte, Openingsstuk Audran

4. Wie Omhelst Mij? Blijspel in 4 deelen,

Met Mej. HELLA MOJA in de hoofdrol.

1' en 2* deelen

5. Malaguena (Spaansche dans) J. Vieu

6. Wie Omhelst Mij P 35 en 4* deelen

Barloht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloer* bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerem ingericht in des Wintertuin en in het Koffiehui* (toegang langs de Marmeren Zaal).

1 $ $ Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: g

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie, 1.00 g

Melk 0.90 I

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50 a

7. De Vuist van den Reus, 2e reeks

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen (vervolg en einde) met HENNY PORTEN in de hoofdrol.

Ie, 2' en 3e deçlen

8. Nachtzang F. Chopin

9. De Vuist van den Reus, 4* en 5e deelen

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Benedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEÂ l

1 jLJ JLLr xi Lmj

Pahitek en BhimIm:

Kronenburg straat. 42-4N% WBWRNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Duister schijnt haar de toekomst, eentooniger dan ooit te voren slijt zij hare dagen op Gros Blois. Zijn eerewoord nooit meer eene kaart aan te raken, 'heeft Didier van Brakel reeds lang vergeten Gansche nachten brengt hij in den speelkring door en op het herhaalde vragen der kinderen waarom vader toch nooit tehuis is, vermag Martha slechts door schouderophalen en een weemoedig glimlachen te antwoorden.

Eene laatste maal had zij Didier ootmoedig gesmeekt haar en de kinderen vrij te laten — doch hij heeft slechts hoonend lachend de schouders opgehaald en — ofschoon hij ook klaar en duidelijk den onvermijdelijken ondergang van Gros Blois voor oogen ziet — haar hard*en onverbiddelijk geantwoord: « Ga, wanneer gij wilt. De kinderen echter blijven bij mij. » Dit was zijn wapen waarvoor Martha zweeg — stom gelaten, de lippen op elkaar geklemd had zij dien avond de kamer verlaten.

Wederom is Didier in zijne woning te Parijs. Daar ontvangt hij eenen geheimzinnigen brief waarin het heet: «.... mijn systeem is onfeilbaar en ik ben bereid het u af te staan indien gij u verbindt mijn incognito te bewaren en uwe winsten met mij te deelen. Mijn persoon moet volledig in ’t duister blijven. Ik zal u dus heden te middernacht voor uwe deur wachten. — M. B. »

Gansch verrast beschouwt Didier den brief... deze verlokkende regels beloven hem geld... geld dat hij in de laatste nachten bovenmatig veel verloor en geheimzinnig laat hij dus, op het vastgestelde uur, eenen vermomden man binnen.

Den volgenden morgend vindt men Didier van Brakel vermoord en een onderzoek wordt terstond ingesteld zonder echter eenig resultaat op te leveren. Daar vindt men in den hoek der kamer den verfrommelden brief welke Didier ontving den avond der misdaad. Als Martha deze regels overleest heeft zij plotselings schrikkelijke vermoedens. Met koortsachtige haast doorwoelt zij de laatst ontvangen brieven en vreeselijk ontsteld staart zij eindelijk op eenen brief, waarvan het geschrift volkomen gelijkt op dit van het haar overhandigde schrijven. Het is de hand van Martin van Walcheren — een vriend haars schoonbroeders Fernand van Brakel — welke haar steeds trouw toegedaan was en haar in stilte beminde.

Hij was het welke het besluit genomen had de door hem boven elles geliefde vrouw te verlossen van het juk dat steeds op haar drukte — en ook zonder onvoorziene verandering immer op haar zou blijven drukken.

Door schrikkelijken twijfel gefolterd ijlt Martha tot hem... doch in plaats van eenen levenden, aan wien zij rekenschap komt vragen, vindt zij — aan de schrijftafel gezeten, met een revolver in de eene hand en in de andere haar portret — eenen doode.

Martin van Walcheren — de schuldige — had zichzelven recht gedaan.

Aanstaande Week:

. Quitengeuione 5pelmijzep

Voor de eerste maal in België

ZIJNIAATSTEMASKER

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen. met BERND ALDOR in de hoofdrol. Prachtige film

CHARLEY OP DE PLANKEN

Klucht in 2 deelen, met de onovertreffelijke CHARLEY CHAPLIN in de titelrol.

Groot Lachsucces.

Groot Lachsucces.


" ™1™DE alle soorten ZEEPEM

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waseb aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN en bijhuizen: Kiepdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout IN 'T GROOT F. VAN DER STUYF IN 'T KLEIN

Volgt gedurende derx oorlogde leergangen der

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Biizondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONQE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAOSCHE VROUW » Bureelafdecling, Mei-Juni 19H).— Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokar l van he9 INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, 11, (Meir, 50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENQELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurdvr van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, ontniddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Öeppoeft een

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraat, Antwerpen,

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

DE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eener berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ito (Hétpopole

0nt)epsois0

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

Kapitalisatie

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

SCHOONMEIDSPRODUCT

ONTWIKKELING, STEVIGHEID, HERVORMING der BORST J

+ Dames, Gil allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galeglnes Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

3?rijs jper doos: 4 Frank;

X A,

te Antwerpen

firoote Apotheek-Urogerij, Montignystraat, 113115?

(ïioek:) T

(rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open.

Opgepast voor ds namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert ▲ tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. X a Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eigen T belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos i

binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Galegines Pillen X

eenig waarlijk doeltreffend middel.zonder’t minste gevaarvoor de gezondheid.


Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er g'ansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S- P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachts zespen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en moge» dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

INGEEBEGEIT

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derCle Française «Odéon ».Ook schoone en grootekeusvan Pathé-e« Gramophoneplafen ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cither» en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min. (ook blauwe). — Verandering v*n Edison rol-machieaen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE «preekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aa» den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rotte», — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

57, Lange Koepoortstraat, 67, bij de Wolstraat. « In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-meubel in notelaar, waarde 18110 fr. verkoop aan kleine prij».

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

— 3? -A-.T Jl ÜnT

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

/V Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, jANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESGH aan matige prijzen

Stiu/kzlcen -voor Zouten en Rooken

Men bestelt ten huize

Jthe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

IN ’T GROOT


T. DE PRINS & G"

Gebreveteerde Machienbouwers

Sfc.HKafcHelijneYesfe 38,

Schrijf-, tfeken-, j(oppij-, Overzet- en andere machienen.

Anhuüetipen

Specialiteit van herbouwde machienen van at te merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle JVlachienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale) enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA„

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralen straat, 94

BrecletioeleBfeFaafc, 46 Cofinotstraat, 146 Boomstraat, 13

Gruoobe Sbeermieg, 2B, Bcncftem \ Hoogstraat. 8, Boom J Anspacftiaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Sohelle-

Bijhuizen te Antwerpen:

_ Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste envoordeeligste

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Erouckêreplaats

gj wop \jft WQfiQßtyrWUß 'QfiQfi WQfiQfiRfi opofi W

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH, Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

Brillen en

straat

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers In alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTRI8CHE ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


Aanstaande Week: Buitengewone Spelwijzer Voor de eerste maal in België

Zijn Laatste Masker

Nieuw Dramatisch filmspel in 5 deelen, met BERND ADLOR in de hoofdrol. Prachtige film

Charley op de Planken

Klucht in 2 deelen, met de onovertrefielijke CHARLEY CHAPLIN in de titelrol.

Groot Lachsucces.

Drukk. Jan Boucherll. — Z. N. 20686 12-4-18