Programma van 7 tot 8 apr. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#102

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen woidt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

! STOPPEN!

-X- Ik betaal 0,37 fr. per

* Oude Ghampaguestop. j

* 115 frank per duizend

: OUDE WIJNSTOPPEN J

* of 33 fr. per Kgr.

ï 59, Huidevettersstraat, 59 Î

* Antwerpen

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Bayle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

PAPIERHANDEL

JAK BOUGHERIJ

Hopland, 22

ANTWERPEN

Registers, Opschrijfboeken Kopijboeken, Repertoires Klasseerders, Inktpotten enz. enz.

Kiccac.

boorac;

-A.ls TT eenmaal de

Echte Plooibare Zolen

t»SSSS$$SSSSS$SS$SSSSS5SSSSSS5SS

S ECONONIIAl

q| (Gedeponeerd merk) |

* «tSSSKSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSttSS* ibe;p:roefd ïielot

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOMIA


Brouwerijen ARTOIS NMmlLE“,ppii t

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 \ 25, Gijzelaarsstraat, 25 t

BOCK « PILSEN - FONCÉE (Munich) f

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier £ in vaten en in flesschen BOCK»PILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

ig, HOPLAND, ig

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEEfîGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 April 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

In de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

FRANS BEYLOOS

ßesfeuurdet* van Venkoopingjen

57, Qegijnenöest, 57, flntcneppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

Herstellingen - Vervangstakken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijf= en Rekenmachienen

JOH. HAAISMA, Lange Nieuwstraat 8*10, Antwerpen

OUDE JUWEELEN

. INKOOP van OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT

aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St.Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

ssssssssssssmssssssssssHsssssssssssissssisss

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DUITSCH — FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KLIPSTEEG, 4-, (nabij de Dambruggestraat), Antwerpen


VERSCHENEN bij:

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

en alom vet» kt«ijg| baat«:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone SlaapsterinhetBoseh

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

Schoonheidsgesticht, 3, Bonrlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGINQ en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA GEBROEDER

EUIMASTINE

Schoon Heidsprod u kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, Bourla straat, 3

Huis H. JACQMÖTTE, Brussel

Gesticht in 1828

De Café à l’Indienne » is gegarandeerd zuiver. — Zij is een uittreksel van de fijnste en beste koffie soorten. — De ontleding van Dokter Richard, scheikundige, te Brussel waarborgt hare algeheele zuiverheid en uitsluiting van alle vreemde mengelingen. — De « Café à l’Indienne » bekomt in Brussel een welverdiend succes.Verkrijgbaar in alle huizen van 1* Rang. — Overal te bekomen in flesschen van 1/4 en 1/1 liter. Uitfluitende vertegenwoordigers:

P. Depagne & A. Briels, Oranjestraat, 31, Antwerpen

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL m

B 5.37 — 5.37 - 8.57 torenuur. M

Vertrekuren der treinen BRUSSEL-ANTWERPEN W

iffïjjün iisQmi (Bninrt iiionn] uiniii gay: ttmmn ngyii Sa

Groote 5toomkoffiebranderij

BRAS1LIAMA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Specialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.


Klein Doortje

PERSONEN:

Filip Van Hooft.

Maria,

Dörritt, ) zijne dochters.

Vrouw Van Wagenaar.

Geert, haar zoon.

Bataram, een rijke Indiër.

Mathias, portier van het toevluchtshuis. Jan, diens zoon.

De kleine Dorritt heeft geen gemakkelijk leven. Door zijnen stiefvader gansch onterfd, leeft Dorritt’s vader sedert vele jaren in het oud-mannenhuis. Zij doet de meeste moeite om zijn eentonig leven op te vroolijken, en brengt hem bijna dagelijks geschenken mede, die de oude dame Van Wagenaar, waar zij in het huishouden helpt, haar bezorgt.

Heden is vrouw Van Wagenaar bijzonder goed gdzlnd, want zij heeft van haren eenigen zoon Geert, die in Indië verblijft, het bericht ontvangen dat hij wederkeert, en zijn besten vriend medebrengt, die hij kört daarvoor nog het leven redde.

Weinige uren scheiden moeder en zoon nog van het oogenblik des wederziens, wanneer vrouw Van Wagenaar — uit overmaat van vreugde — door eene zwakte overvallen wordt, en bij hare schrijftafel nederzakt. Bij dien val raakt hare hand eene verborgen veer en een geheim vak harer tafel opent zich. De schrik geeft haar nieuwe kracht, zij neemt een dokument uit de geheime lade en leest eenen brief van haren overleden echtgenoot, waarin deze bekent dat hij onrechtvaardig in het bezit kwam van het vaderlijk erfdeel en dat het testament op eene* geheime plaats verborgen ligt.

Dus is zij arm en haar eenigen zoon een bedelaar! Neen, dat mag niet zijn! Met de kracht der vertwijfeling' eener liefhebbende moeder besluit zij de groote schuld op zich te laden, en zij verbrandt den brief in de vlam eener kaars. Hare krachten zijn hierdoor uitgeput en zij sterft, den half verbranden brief nog in de handen houdende, wanneer haar zoon met diens Indische vriend Bataram binnenkomt.

Deze laatste ziet den verbranden brief en neemt hem op, met bet gedacht hem later aan Geert terug te bezorgen.

De raadselachtige mededeeling van het verborgen testament laat hem echter geene rust en hij wil het geheim opklaren.

De tijd is het beste heilmiddel voor elke smart. Geert heeft zijne gewone bezigheden hernomen. Op zijn verzoek heeft Dorritt hare dagelijksche bezoeken niet gestaakt, en telkens hij haar zoö vlijtig aan het huishouden bezig ziet, is hij er van aangedaan. Dorritt ook komt gaarne, ja veel liever dan zij zich wil bekennen. Doch dit is slechts een meisjesdroom: «Hij. de rijke, voorname heer... en zij, de dochter van den armen, ondersteunden Filip Van Hooft. »

De schrikverwekkende kreet: « Brand in huis! » weerklinkt. Vol ontzetting springen Geert en Bataram op. Dorritt was naar den zolder gegaan om het waschgoed op te hangen en had het goed te dicht bij de lamp gebracht; eenige sekonden later stond de zolder in volle vlam. Beide vrienden komen toegeloopen, en terwijl Geert het bewustelooze meisje in de opene lucht brengt, doet de Indiër eene beteekenisvolle ontdekking.

Van eenen balk droppelt zegellak, die door de hitte losgeraakt was. Geert ziet nader toe en vindt in den balk een verzegeld pak... het testament.

Geluk en ongeluk volgen snel in het leven: Uit het teruggevonden testament blijkt het dat Geert’s vader ten onrechte in het bezit was gebleven van een vermogen dat aan zijnen onbekenden stiefbroeder Filip Van Hooft toekwam... en deze is de arme vader van Dorritt.

Een droom van geluk en schoonheid komt over Dorritt. Al hare wen-schen zouden voldaan zijn, indien Geert zich niet, in overmaat van trots, van haar had teruggetrokken.

De arme, kleine Dorritt had hij gaarne tot vrouw gemaakt, doch de rijke erfgename kon en wilde hij niét veroveren. Wederom is het Bataram die, met veel list en vernuft aan beide dwaze menschen het bewijs levert dat slechts ware liefde het geluk uitmaakt en hij zorgt er voor dal dit geluk hier ook in huis treedt en bewaard blijft.

De Vuist van den Reus

(EERSTE REEKS;

Martha, de vrouw van den bevelhebber Van Brakel, kijkt door haar raam met oneindig wanhopende blikken, en hare toekomst verschijnt haar duister en droevig, zooals het weder zelf is.

De bleeke en ernstige Martha lijdt zeer door hare omgeving, en Van Brakel, die altijd zeer goed geluimd is, en.daarbij een man die niets eerbiedigt, bekommert zich zelfs niet eens.om de veranderingen welke in het slot Gros Blois plaats grijpen.

Alle avonden verlaat hij zijne vrouw en gaat naar de residentiestad, waar hij zijne nachten in een speelhuis doorbrengt. Martha’s klachten


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen! A

C*T51itfcï£SÏ5«ö» fSTSJfcfcî CSÎ5î*St2

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: I

Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00 2 *oj fo Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90 (o tc> CJ3 Blonde » 0.45 Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 g »

I Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50 |j

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 7 April om 4 en 8 1/4 t, u. en Maandag 8 April om 8 1/4 torenuur

1. Groot Koor voor Orgel A. Guilmant

2. Reis

3. Martha, Openingsstuk Flotow

4. Klein Doortje, Nieuw tooneelspel in 4 deelen,

naar het werk van Ch. Dickens.

Met Mej. LISA WEISE in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

5. De Minnezanger, Fantazij G. Verdi

6. Klein Doortje, 3e en 4e deelen

Berloht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niette storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) Ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

7. De Vuist van den Reus, ie reeks

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met HENNY PORTEN in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

8. Wiegelied (Viool solo) F. Renard

Heer EDM. DE HERDT

9. De Vuist van den Reus, 3e en 4' deelen

BERICHT: Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Ten gevolge van talrijke klachten, en om de stoornis der vertooningen te beletten, heeft het Bestuur zich verplicht gezien den volgende maatregel te treffen:

De Uitgang der Benedenplaatsen zal uitsluitend langs den Tuin geschieden.

L. W. Hetbestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN in Bokalen IDE IAL VRUCHTEN en GROENTEN in Bokalen

DE BESTE Fabriek en Bareelen: kronen burgstraat. 42.44, BEttRNE DE BESTE


en vermaningen zijn vruchteloos, en het duurt niet lang of Diederieh is ten onder gebracht en heeft gansch zijn vermogen verloren.

Het eenige redmiddel dat zich nog voordoet is het prachtvolle woud

Weder is Diederieh naar de stad gegaan en komt het speelhuis binnen. Hij wil eene laatste maal zijn geluk om fortuin te maken beproeven. Het geluk begint hem toe te lachen; vóór hem liggen hoopen bankbiljetten en goud, en des morgens, als hij huiswaarts keert, verschijnt als in een droom de hypotheek die hij nemen moest om zich te kunnen redden! Nu is hij weder een riik man!...

Met de beste voornemens bezield wil hij zijne vrouw begroeten, — maar stil en afgekeerd, zooals altijd, — treedt Martha nader, en wanneer hij haar zijn geluk vertelt en zij met een droevig gebaar het hoofd schudt, wordt hij kwaad en zegt: « Moet ik daarom naar huis komen, om zoo ontvangen te worden, ik bedank u! » en na deze woorden vertrekt hij weder naar de hoofdstad.

In Martha’s hoofd komt eene gedachte op: zijne menigvuldige aanwezigheden in de stad komen haar verdacht voor; indien hij haar ontrouw was?... Dit moest er nu ook nog bijkomen!...

Zij neemt den eersten nachttrein en begeeft zich naar de stad, waar zij tot haar ongeluk de waarheid verneemt. Zij had goed geraden: Hij is haar ontrouw geworden. — Nu is haar besluit genomen.

Zij neemt hare beide kinderen, — het eenige wat zij nog op aarde bemint, — komt in de stad en begeeft zich naar een advokaat, welke hare zaak moet bepleiten: Zij wil van dengene, welke zijne plichten vergeten heeft, scheiden.

Maar alles schijnt Martha tegen te vallen: Daar worden haar, te midden der straat, hare beide lievelingen ontvoerd, en denzelfden avond ontvangt zij van haar man het volgende schrijven:

« ... Ik zal u toonen, dat men met mij niet kan spotten. De kinderen » worden terug naar ons slot van Gros Blois gevoerd — daar is hunne » plaats!... Drie dagen hebt gij tijd om na te denken, maar als gij dan » niet terug zijt, zal nooit een mensch weten waar zij zijn geplaatst.

» Ik ben sterker dan het gerecht, ik ben sterker dan alle menschen... »

Met gebroken hart zinkt Martha neder — wat blijft er haar nog over dan het geluk van hare kinderen?... Het leven zou anders voor haar zonder waarde zijn!...

Diep beproefd herneemt zij den weg der plicht, naar haar droevig tehuis;... zwaar als eene gevangenisdeur valt de poort dicht achter de terugkeerencle!...

Aanstaande Week: KENNY PORTEN

De Vuist van den Reus

(Tweede Reeks)

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen.

Wie on)l)elsfc tr)ij?

Nieuw blijspel in 4 deelen, met HELLA MOJA in de hoofdrol.

Qan of Zondag 21 flppil

Voor de eerste maal in België

lijn Laatste Masker

Dramatisch filmspel in 5 deelen, met BERND ALDOR in de hoofdrol.

Charley op de Planken

Klucht in 2 deelen, met CHARLEY CHAPLIN in de titelrol. Groot Lachsucces.


alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Wilte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN en bijhuizen: Klapdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen

Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

IN ’T GROOT F. VAN DER STUYF IN ’T KLEIN

"Volcrt sreciiareriLci den oorlog

de leergangen der

H.SÄ. institut rachor 11 11

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling« DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).- Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokasl van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, ll,(Meir,50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Beproeft een beschattiocjsgamibuur

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraat, Antwerpen.

VRAAG BIJ ALLE BOEKHANDELAARS

DE PRAKTISCHE LUIAARD

Gemakkelijk en eenvoudig boekje om onmiddellijk de uitkomst eenet berekening te vinden.

Prijs 0.50 fr. — Gekartonneerd 0.75 fr.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

La (Pétpopole

Qnöepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

kÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Ley sst raat 19

ANTWERPEN

ffPffffffff

Schoonhei ïDspRoouex

+ ONTWIKKELING, STEVIGHEID, HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder’t minste gevaarvoor de gezondheid.

Dames, Gij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galegines Pillen en.iU zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

3?rijs per doos: *3r Frank + Aldep™te“ Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65

te Antwerpen

Groote Apotheek-Drogerij, Montignystraat, 113115

(hoek)

J (rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open. J

4 Opgepast voor de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd ▲ namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert ▲ tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliëntcel in haar eigen J belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos T


Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

v- Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN

«ur »9» er gansch Nieuwe Hoeden Tan maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij RASSE Brussel

Toilet*eepen-G!ycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S P. R., S. R., Scheerzeep Zachte zeepan in bussen van '2 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veillgheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

4000 platen en 100 lonogiaten van de laatsteverkooplng derCle Française «Odéon» Ook schooneen grootekeusvan Pathé-en Gramophoneplateri ingekiegen. Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervoor, mond en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min iook blauwe). — Verandering van Edison rol-machlenen, oud model in nieuw model, (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen, — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

67. Lange Koepoortstraat 67, bij de Wolsliaat «In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphlon»,luxe-meubel in notelaar.waarde 1800 fr verkoop aan kleine prijs.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT “TpQ

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang)

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

Boucherie du Sud

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

Cornelissen-/\erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

ßeste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

StTafcfceiu. voor Zouten en ZR.oo.fcen.

Men bestelt ten huize

Jîhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

*N ’T GROOT » IN ’T KUHIN


T. DE PRINS &C

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.«Kabhelijnevest 38, Änbuieppen

Schrijf-, toeken-, poppij-, Overzet- en andere machienen.

Specialiteit van herbouwde machienen van alle merken.

Amerikaànsche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale) enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Rookt de tabakprodukten der

huizen “PATRIA„1

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

\ Bnedenodesfcrtaab, 46 J Cannotstt

BijhuiZCn te Antwerpen ’ \ Groote Sfceéncueej, 25, Bepcnem

\ Hoogstraat, 8, Boom J Anspachlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

Vraagt aan uwen Leeraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacobstraat 21

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


N

Il II

RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

HEMMT

Nieuw blijspel in 4 deelen, met HELLA MOJA in de hoofdrol.

Van af Zondag 21 April

Voor de eerste maal in België

Zijn Laatste Masker

/'tl Dramatisch filmspel in 5 deelen,

-j- n met BERND ADLOR in de hoofdrol.

/J Charley op de Planken

Klucht in 2 deelen, met CHARLEY CHAPLIN in de titelrol. Groot Lachsucces.

ürukk. Jan BoucherlJ. — Z. N. 20300 - 6-4-18

De Vuist van den Reus

Tweede Reeks Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen.

WIE OMHELST MIJ?