Programma van 24 tot 25 maart 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#100

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Reinigen en In 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen woidt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

In den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

! STOPPEN!

* Ik betaal 0,37 fr. per -

Oude Champagne Stop. j

* 115 frank per duizend

* OUDE WIJNSTOPPEN

* of 33 fr. per Kgr.

* HI. ROEFS

Î 59, Huidevettersstraat, 59 Î

* Antwerpen

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN

Mechelschesteenweg, 93, 95 en «lil. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat,

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaai Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen betalen commissie alleen ingeval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50

ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt; .

Coupons, Vréémd geld, Fondnen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

jcxx

.Als TT eenmaal de y

Eelite Piseoifeare Zolen

SSSSSSSVSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSW

lECOMONIIA

p, (Gedeponeerd merk)

beproefd Reïot

ZULT U BEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOM IA

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A.,VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond i> op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel :

62, Vlaamsche Kaai, 62 1 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK » PILSEN =. FONCÉE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCK» PILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOO

I g, HOPLAND, ig

ANTWERPEN

Vlaamsch ot Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Franscb » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook vann Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 April 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen

in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN. j|jif <311 Hnn De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN

heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen « Vemngstukken - Bijhoorigheden

• voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. IIANSMA, Lange Nieowstraat 8=10, Antwerpen

Leest dit met aandacht in uw voordeel I

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaams! te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden Uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « De Walvisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert i « Levenskracht » is bloedventerkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flcsch 2.50 fr. — Halve fiesch 1.50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Dlepestraat, 8-10, Antwerpen.

Bestuurder* van Verkoopingen

57» ßegijnenüest, 57, flntcjueppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

tje tjt ijf (c ijt jjt ijt * ijt ijt * 3Ä» (t ijt tje,)t tje (t ]jc ijt ijc * ijt tft ijt ijc

GEVRAAGD

Bekwame Leerjongen en Halve Gast Letterzetter.

Aanbieden met getuigschriften.

Hopland 22, Antwerpen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar l»te klas werk.

Extra witte ZEEP

uitstekend voor den Wasch

CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

Buckovine

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes LIBERATOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Bróód en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan GISTPOEDER

Çojicessiônnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PRO VINCI ESTRAAT, 6, Antwerpen (nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Mijnheeren!

Laat uwe kostu-men, pardessus, ja-guetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kra-vatten wasschen of verwen in de stoom-verwerij

fl.VanWeeren

Mechelsche STEENWEG* 93

Telefoon 3093 Tapijtklopperij en

Wasscherij

Rouw in 1 2 uren

Zeen lacje prijzen

Schoonheidsgesticht,

SCHOONHEIDSVERPLEGlNG en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

3, Bourlastraat

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA GEBROEDERS

EUMASTINE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

IBOIRST

3, Baus*ia straat, 3

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

wmmm

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT

aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bijSt.Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

!io [fiU3Q iijiiïiiii iisinii uuîng!! uiuarii inunm ieuuih (Bij

STOOM V ER WE R IJ EN SLEEKER!.

ZrnicOFÜWjiS PCUKAARSi RAAT. 108

rAflHitKEw fabriekstraat; 3* ggK ANTWERPEN

IN STAÖ EN H'.TOVjNÇIE

Vertrekuren der (reinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.37 — 5.37 - 8.57 torenuur,

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN • 5.58 — 12-18 — 5.43 torenuur.

Groote 5toomkoffiebranderij

BRAS9LIANA

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Spéciaüteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschen ia de Verwerij A. VAN WEEREN.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

FIAT LUX (Het worde Licht)

T* WEEDE 13 ££b Propagandafilm in 5 bedrijven

Talrijke studenten zijn vereenigd om de nagedachtenis te vieren van den beroemden navorscher en doctor, leeraar Georges Mauthner. Men wil eenèn der grootste geleerden eer bewijze».

Met pakkende, geestdriftige woorden verhaalt de kleinzoon van den overledene, Dr Erich Mauthner, het levenswerk zijns grootvaders, zijne rustelooze werkzaamheid waaraan de groote massa van het volk de voorlichting dankt over de beteekeins en het gevaar der venusziekte. Door leeraar Mauthner’s taaie wilskracht werd aldus aan duizenden ongelukkigen de gezondheid teruggeschonken.

Dr Erich Mauthner’s woorden maken diepen indruk op zijne toehoorders. Slechts eenen onder hen is verre met zijne gedachten: Wolfgang Sandow, een geleerde en navorscher, kan zich bij Dr Mauthner’s stelregels niet aansluiten. Voor hem is deze ziekte geen ongeluk, zij is eene schande. Voor hem is er geene verontschuldiging voor een oogenblik van vergetelheid, eenen vluchtigen roes welke deze schrikkelijke ziekte veroorzaken.

Na het feest zijn eenige geneesheeren en vrienden in Dr Mauthner’s huis vereenigd, en Sandow verdedigt hier zijne zienswijze. « Deze is een ongeluk, geene schande, » roept Dr Mauthner uit, « het sterkste wetenschappelijk werktuig kan u niet tegen haar beschermen. Ieder van ons kan haar ten offer vallen. » Sandow echter schudt ontkennend het hoofd, de andere kan hem niet overtuigen.

Den volgenden dag ontvangt Mauthner het bezoek van den jongen nijveraar Ernest Hartwig, welke ook door deze ziekte aangetast is. Vol medelijden reikt hij hem de hand en plotselings valt zijn blik op den trouwring aan Hartwig’s linker hand. « Gij zijt verloofd? » vraagt hij hem. « Ja, met Wolfgang Sandow’s zuster. » — Mauthner verwittigt hem alsdan dat hij in langen tijd niet mag huwen. Door deze schrikkelijke onthulling ten zeerste getroffen, keert Hartwig huiswaarts en met beklemd gemoed schrijft hij den afscheidsbrief aan zijne verloofde: « Een groot ongeluk is mij overkomen. De plicht gebiedt mij den droom mijns levens onvervuld te laten... »

Op dit oogenblik komt de boekhouder binnen welke hem bewijst hoe slecht het met de zaken staat. Aan het huwelijk verzaken, hetwelk hem nieuwe geldmiddelen moet bezorgen, beteekent voor hem den

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN la ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

ondergang. En terwijl Hartwig in zijn binnenste eenen zwaren strijd voert, komt zijne bruid, gelukkig en blakend van gezondheid, hem een kort bezoek brengen. Als zij vertrokken is, verdwijnen Hartwig’s laatste gewetensbezwaren. Snel, haastig, als kon hij zich nog eenmaal bezinnen,»verscheurt hij den begonnen brief. Hij verwacht de redding van des doctor’s wetenschap. « Gij moet mij zoo snel mogelijk genezen, » bezweert hij Mauthner. Maar deze schudt het hoofd: « Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen geneest deze ziekte snel, » zegt hij. <( Jaren kunnen verloopen. »

Zijne zorgeloosheid zal Hartwig noodlottig worden. En tegen den raad in des doctors huwt hij zijne bruid. Juist op het oogenblik dat zij de kerk binnentreden, ontmoet Mauthner hen. Hij kan zijne oogen niet gelooven, deze gebeurtenis, wa.arvan hij de onvrijwillige getuige is, schijnt'Tiem onmogelijk. Als betooverd volgt, hij hen in de kerk, als in een droom hoort hij de machtige klanken der orgel, als door een sluier ziet hij de lichten schitteren. Hartwig en Helena zijn gehuwd; met reuzenschreden ijlt een drama zijne ontknooping tegemoet. Met wankelende schreden keert Mauthner huiswaarts, de meest verschillende gevoelens doorwoelen zijne borst. Hij zou deze verblinde mén-schen de oogen willen openen, hen toeroepen dat de dag dien zij voor den gelukkigsten huns levens aanzien, in werkelijkheid voor hen den noodlottigsten is. Maar hij mag niet, zijne plicht gebiedt hem te zwijgen. Mauthner besluit nog eenmaal tot Hartwig te gaan, hem onder vier oogen te waarschuwen alvorens het te laat is.

In volle vreugde zijn de gasten aan het huvvelijksmaal vereenigd. Sandow heeft juist zijne aanspraak geëindigd, daar verschijnt Mauthner achter Hartwig’s stoel. Als deze hem bemerkt wordt het hem opeens klaar dat hij op het punt is eene misdaad te begaan. Als een wreker staat de doctor vóór hem. Dezes ernstige, waarschuwende oogen brengen hem in vertwijfeling en schrikkelijk opgewonden springt hij recht en verlaat huilend de zaal. Hartwig sluit zich in een kamertje op. Zijn geweten, dat hij met geweld onderdrukte, ontwaakt weder. Hij weet waf hij nu te doen heeft en na een korten, innerlijken strijd, schiet hij zich door den kop. Helena’s smart is grenzeloos. Sandow alleen vindt in dit drama eene nieuwe bevestiging zijner stelregels. « Gij zijt op den boord van den afgrond geweest, » dit is de troost Welke hij zijne zuster geeft. Deze erkent echter het gevaar niet dat haar bedreigde. Alleen de liefhebbende vrouw spreekt in haar. Vertwijfeld schudt zij het hoofd: « Men heeft mij mijnen man geroofd. »

Korten tijd daarop heeft er een weldadigheidsfeest plaats bij de barones de Moran waarop Sandow kennis maakt met Lilly Jenssen. De schoone verschijning bekoort hem van het eerste oogenblik zonder dat Sandow, de vrouwenhater, zich ervan bewust is. Het hoofdnummer van het feest bestaat uit levende beelden, wrnlke eene verheerlijking daarstellen der schoonheid van het, volgens de gezondheidsleer, gehard en verzorgd menschelijk lichaam. Deze voorstellingen wekken de grootste belangstelling op. Alleen Sandow wendt zich af: hij is zoo verblindt door zijne puritanische beschouwingen dat hij zelf aanstoot neemt aan de reinheid van het menschelijk lichaam.

Lilly luistert vol belangstelling. Die man daar voor haar met zijne droomerige oogen is haar een raadsel. Sandow' brengt Lilly naar huis.


Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

P Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 24 Maart om 4 en 8 1 /4 torenuur Maandag 25 en Donderdag 28 Maartom 8 1/4 torenuur

1. Suite Gotique voor Orgel L. Boëlman -

2. Electriciteits verschijnselen

3. De Bergpassen van Adda

4. Volksmarsch . Edw. Verheyden

5. DE OOM UIT AMERIKA

Nieuw toonéçlspe! in 4 deelen met Mej. LISA WEISE in de hoofdrol.

Eerste vertooningen in België.

Ie en 2e deelen

6. Mijn Moederspraak P. Benoit

7. DE OOM UIT AMERIKA, 3e en 4e deelen -

BeHcht voor de Avondvértoónlngen. '— Om de muziekuitvoeringen niette storen, zal het publiek dat dé plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebberi tôt de Lavalorys en W. C. (voor dames en heeren) ingéricht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: I

1 Koffie, 1 .GO 2 2' cc 1 Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

Melk 0.90 (o BB | Blonde » 0.45 Melk. 0.90 i

—- Limonade 0.50 E g Groseille, Grenadine 1.00 - - Lifnonade 0.50 H ’V

». FIAT-LUX! (Het worde Licht) 2e DEEL.

Propagandafilm in 5 deelen.

Bijzonderste vertolkers: Bernd Aktor; Theodoor Loos;

Eva Speyer; Rita Clermont.

Ie en 2e deelen

9, Intermezzo L. Bizet

.0. FIAT-LUX U 4-

en 5e deelen

BERICHT. — Het is streng verboden plaatsen voor te behouden.

Aanstaande AA7~eelc r

Ter gelegenheidXan Paschen. Buitengewone • ertooningen op Zondag 31 Maart en Maandag 1 April om 4 en 8 1 4 t. u.

met de medewerking van Mev. Bellys, Soprano; Mr. P. Scapus, Tenor; Mr. G. Villier, Bariton; van het Nieuwe Operagezelschap." Bijzonder Kinema Spelwijzer

Voor de eerste maal in België -v

HET VLAMMENDE ZWAARD

Nieuwe Nordisk kunstfilm in 5 deelen der reeks 191718.

Met Olaf Fönss en Ebba Thomsupj in de hoofdrollen.

Groolsche toorteelschikking. Overgroot-Succes.

L.W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUGHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE’

Fabriek en Bureelan: Kronenburgstraat, 42-44, DEURNE

VRUGHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Maar nauwelijks heeft hij afscheid genomen, als de deur opnieuw open gaat: Lilly verschijnt en angstig rondziende ijlt zij weg. Eene donkere steeg is haar doel. De lage deur van een geheimzinnig huis opent aich. Een Chinees voert haar door den donkeren gang, dan opent hij eene vleugeldeur en een verblindend licht, luidruchtige muziek, bacha-nalische vreugde omgeeft Lilly, welke hier te midden dezer nachtelijke braspartijen eene gevierde verschijning is.

Uit de eerste ontmoeting tusschen Sandow en Lilly volgden meerdere samenkomsten. Lilly was de eerste vrouw in Sandow’s leven welke hem nog bezighield in zijne eenzaamheid. Lilly gelukt er-in haar geheimzinnig leven voor Sandow verborgen te houden.

Maar haar losbandig leven had zich ook op haar gewroken. Sedert eenige dagen is Lilly ook bij Dr Mauthner in behandeling. Dr Mauthner die. dadelijk al den ernst van den toestand begreep, gebood haar de grootst mogelijke voorzichtigheid. « Ook door een zoen kan men deze ziekte overdragen, » waren zijne woorden.

Het groot belang dat Sandow in Lilly stelde veranderde weldra in liefde, en door deze liefde werd hij jaloersch. Zekeren dag besluit hij Lilly te achtervolgen. Hij ziet haar in Dr Mauthner’s huis binnengaan. De jaloerschheid maakt hem blind, hij ziet in Dr Mauthner niet den geneesheer, maar den medeminnaar. Zinneloos van woede ijlt hij naar boven, rukt de deur open der spreekkamer en vraagt Mauthner uitleg. Deze bewaart echter zijne kalmte en wijst Sandow de deur, welke in onmachtigen toorn naar huis gaat.

Weinige minuten later komt Lilly bij hem. Zij gevoelt nu dat Sandow haar bemint en daarom geeft zij hem rekenschap, zonder hem nochtans de waarheid te zeggen: « Gij hebt mij onrecht gedaan, mij... en hem. »

Een blik barer oogen doet Sandow’s lang teruggehouden drift ontwaken. Hij stort zich op haar en wil haar omhelzen. Lilly wijkt ontsteld terug. Dr Mauthner’s gestalte duikt voor haren geest op: » Niet zoenen, » roept zij Sandow afweerend toe. Maar haar tegenstand verbittert hem. Met sterke armen omknelt hij haar en drukt zijnen mond op den haren in eenen langen, vurigen zoen.

Toevallig ontdekt. Sandow wie de vrouw is die hij zijne eerste liefde schonk. Men brengt hem in zekere plaats en daar beleeft hij de grootste ontgoocheling zijns levens. Als in een droom v'iegt Lilly van den eenen arm in den anderen tot zij plotselings, als uit den grond opgestaan, Sandow vóór zich ziet. Met gebalde vuisten wil hij zich op haar werpen; een schrille kreet ontsnapt aan Lilly’s borst en slechts met moeite kan men Sandow bedaren welke als een razende te werk gaat.

Volkomen gebroken keert Sandow huiswaarts. Daar komt een schrikkelijk vermoeden in hem op. Zou hij deze gewetenlooze vrouw ten offer gevallen zijn? Reeds sedert eenigen tijd heeft hij zekere ken-teekens waargenomen welke tot ziekte doen besluiten. Om allen twijfel weg te nemen, ontleedt Sandow zijn bloed. Innerlijk opgewonden, geschokt, in de overtuiging zijner stelregels, wacht hij, in de eenzaamheid zijns laboratoriums, op den uitslag. Eindelijk bekomt hij dezen; van opwinding kan hij het proefglas nauwelijks in de hand houden, en

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Ópgericht in 1883.

daar wordt het hem eene schrikkelijke zekerheid: « Positief. » Het glas valt rinkelend ten gronde. Het is hem als verdween de grond onder zijne voeten, als ware alle hoop verloren, ieder doel onbereikbaar geworden.

De ramp welke hem getroffen heeft schijnt hem het leven ondragelijk te maken en hij grijpt naar het giftfleschje dat hem de verlossing brengen zal. Intusschen gloort de dageraad, in volste schoonheid kondigt de dag zich aan. Sandow treedt aan het venster om van het leven afscheid te nemen. Zijn blik valt op de kleine kerk aan den overkant. Scharen van geloovigen begeven zich naar de ochtendmis; machtig klinkt het geluid der klokken, de zon breekt door de wolken. Eene schitterende gouden straal stroomt door het venster en deze goudea morgendzonne schenkt Sandow nieuwe liefde, nieuwen moed, nieuwe kracht en nieuwe wilskracht. Vol hoop breidt hij de armen uit naar de zon, en als eene bede, als eene zegepraal roept hij uit: « HET WORDE LICHT! »

« Ook ik, » met deze woorden zakt Sandow voor Dr Mauthner neder. Met deze woorden geeft hij zijne beginselen, waarvoor hij jaren lang verbitterd streed, met eenen slag prijs. Mauthner verstaat. Ontroerd trekt hij den man tot zich en belooft hem te genezen. — Hij geneest hem. — Jaren zijn verloopen. — Als Sandow gezond is, stelt hij zijn leven ten dienste der propaganda. Hij gaat van plaats tot plaats om het volk de oogen te openen. Hij spreekt als een vader tot zijne kinderen om hen te bewaren voor het ongeluk dat hem zelf trof. Aandachtig luisteren de arbeiders toe als Sandow tot hen spreekt. Diezelfde woorden welke hij eens hoonend onthaalde en die nu zijne innigste, heiligste overtuiging geworden zijn: » De ziekte bekomen is een ongeluk, maar ze verspreiden is eene misdaad. » En dan gaat hij voort: « Ook ik was ziek, ik beschaam mij niet het openbaar te verkondigen. Maar het vertrouwen in de wetenschap en een ijzeren wil te leven hebben den schrikkelijken, innerlijken vijand overwonnen. »

Lilly Jenssen is hare gewetenloosheid ten offer gevallen. Naar lijf •en ziel gebroken wordt zij in Dr Mauthner’s kliniek opgenomen. Mauthner brengt Sandow in de zaal en zegt hem: « Ginder ligt éene gevallene welke hare ziekte verwaarloosde, ik ga trachten haar te genezen om haar aan de maatschappij terug te geven. »

Als Sandow Lilly herkent, wijkt hij ontsteld terug, het verleden duikt weder in al zijne verschrikkelijkheid voor hem op.

« Die wilt gij helpen, » vraagt hij aan zijnen vriend. Mauthner knikt ernstig en omvat Sandow met den blik des geneesheers en des menschen die alles vergeven kan, wijl hij alles verstaat: « Ja, » zegt hij, <( want indien ik haar help, help ik er duizenden anderen. »

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

9T*91rpir iWTTTtT T ‘’ï* y£ï5T**ivr TP3

DBÄ“ alle soorten ZEEPEN

(met Bandjes)

zooais Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den waseb aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN en bijhuizen: Klapdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in 'T groot F. VAN DER STUYF in t klein

Valgt erediarexide cien oorlog

de leergangen der

iJSSSS* INSTITUT RUHM 11 • 11 .

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Stiel 'en Machiettschrljven, Boekhouden, Httndêisbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, jUei-J,uni 1914).- Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lok*? 1 van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, 11, (Meir, 50). — Benuttig-uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit) — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na heit ontvangen der inschrijving.

Beppoeïb eeso iDescbattingsgapnibuui'

OERUISCH-

Looa

elegant

BUIGZAAM

LICHT

en u\ve Schoeisels zullerj gered zijn.,-Overal te .koop: 3 Fr.. Agent voor het groot: 83, Solvijnsstraat, Antwerpen.

ïsa0rai«»s mïtrst’ïï

Ónmogelijke Concurrentie

Wendt U ÖlSSCiïOpStFQHtf Ö-2j daar worden U dt hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen. — Op aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Earacul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werk.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remediecompleetfr. 2.50

Groote Engelsche Apotheek

Faiconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Lra (ïïétpopole

gpoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

SeHOONHEIDSPRODUCT

Ç ONTWIKKELING, STEVIGHEID, HERVORMING der BORST T <$. binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

% Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder ’t minste gevaar voor de gezondheid. Dames, Gij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galegines Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

IPrrijs per doos: 4 Prank

+ A,dep™nn Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65 J

te Antwerpen

% Groote Ap@theek-Drogerlj, Moutignystraat, 1131151

(rechtover het Zweindok)

- Zon- en Feestdagen hee! den dag open.

Opgepast voor de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd 4r namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. a a Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eigen jjT belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouweo.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

v- Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Zeepziederij RASSE Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachte zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

IJSTO-EKE/ ÈQBN

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooptng derCle Française «Odèon » Ook schooneen groote keus van Pathé- en Gramophoneplaleri ingekregen. Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te huren aan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines.cithers en muziek ervoor, mond en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen. 2 en 4 min (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model. (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONE spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen, — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

67, Lange k oepoorlstraal 67, bij de Wolsuaat «In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe.nteubel in nutelaar.waarde 1800 fr. verkoop aan kleine prijs.

Allerfijnste geraffineerd ZOUT

In 't groot en In 't klein.

SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren

HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang) |

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracal te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

PATIN

blijft de Beste en Goedkoopste

Z00LBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

Beenhouwerij van ’t Zuid

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

j\. Cornelissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESGH aan matige prijzen

fBtvilclcenL voor Zouten en Rooken

Men bestelt ten huize

JU te dagen verkrijgbaar

VLEESGH BOU ILLON aan 0.40 de liter

I» ’T GROOT IN ’T «HHIN j

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel Belgi> alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.


uaat uwe Dekenr, Tapijten, Gordijnen verwen o| wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

T.DE PRINS &C

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.-Kathel

Schrijf-, toeken-, oppij-, Overzet- en andere machienen.

Anftujerpeo

Specialiteit van herbouwde machienen van aüe merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle Machienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale) enz.éenz.

werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleingtraat, 67 en Kerkstraat, 3S.-

Rookt de tabakprodukten der

I HUIZEN “

PATRIA

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen

Bneclenodesfcrtaafc, 4ö Cannotsdraat, 14-6 Boogstnaat, 13

Gr»oobe Sbeenuueg, 25, BePCdem Woogsbhaat, 8, Boom Anspacdlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwebpsche Steenweg te Schelle. Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

I Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes f

beste hoedanigheid. |

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste!

te Antwerpen te Brussel

I 12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats

Jacques BOL

Gezichtkundlge • Electriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

Brillen en

straat

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTRISCHE ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.


Paaschweek:

Buitengewone vertooningen op

Zondag 31 Maart en Maandag I April om 4 en 814 t.n.

met de medewerking van

Mevr. V. BELLYS, Soprano Mr. P. SCAPUS, Tenor Mr. G. VILLIER, Bariton

van het Nieuwe Operagezelschap.

Qijzondep Cinema Speluüijzep

Voor de eerste maal in België

Het Vlammende Zwaard

Nieuwe NORDISK kunstfilm in 5 deelen der reeks 1917-18.

Met Olaf Fönss en Ebba Thomsen in de hoofdrollen. Grootsche tooneelschikking. — Overgroot succes.

Drukk. Jan Boucherij, — Z. N. 19330. 22-3-18