Programma van 10 tot 14 maart 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#98

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger

I Voor OUDE en NIEUWE Î

! STOPPEN I

* betaal ik altijd J

ï EEN of TWEE Franken meer Î

.g. per J(gr. dan gelijk welke andere inkooper.

* DEPOT : J

; HI. ROEPS

ï 59, Huidevettersstraat, 59 ï

* Let wel ojo liet adres

RIBBY

De Grootste en Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Verwerij en Wasscherij A. VAN WËEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaanstraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen fe verkoopen betalen commissie alleen in geval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaa! HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondnen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

kxxxx:

A.ls TT eenmaal ede

Echte Plooibare Zolen

»

ECONOMIA

2 (Gedeponeerd merk)

« ssssssss isssss

beproefd 3a.ebt

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOMIA

VÎXXXX

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen,


Verwert] en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond ia op verseb. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Brouwerijen ARTOIS

Naam!. Maatschappij LEUVEN

Maoazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel:

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK - PILSEN - FONCEE (Munich)

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCK-PILSEN, in verbruik ALHIER

BIJZONDERE SCHOOL

of Snelschrift » Boekhouden

ANTWERPEN

Vlaamsch of Engelsch

of Duitsch » Spaansch

* Fransch » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per lés. Prospectus N° 7 Op aanvraag. nieuwe leergangen

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 Maart en I April 1918. —Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN beeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - Vervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Sclirijf= en Rekenmachienen

JOH. HMSMA, Lange Nieiiwslraat 8=10, Antwerpen

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaams! te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben hel middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracnt » der apotheek « De Walviseb >.

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2.50 fr. — Halve flesch 1.50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

Bestuurder* van Yerkoopincjen

57, Qegijnenöest, 5?, Antwerpen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

ALGEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERLICHTING en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

Ä, Van Heurek-

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

T'V "WTP ~ «r-Tjs—WW wr De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar l,w klas werk.

Extra -witte ZEEP

BOlä D OR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

BUCKOVINE

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes bIBERKTOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets ander* dan GISTPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PRO VINCI EST KA AT, 6,

Antwerpen (nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Mijnhearen!

Laat uwe koslu-men, pardessus, ja-quetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kra-vatten wasschen Of verwen in de stoom-verwerij

A.VanWeepen

Mechelsche STEENWEG, 93

Telefoon 3093 Tapijtklopperij en

Wasscherij Rouw in 1 2 uren Zeet» lage prijzen

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOON HE1DSVERPLEG1NG en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

lava gebroeders

EUMASTIHE A

Schoon heid sp rod u kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

betaal ik voor

Oude Kunstgebitten, Juweelen, Pelsen, Kleederen en Wijnen.

10, iftfillem-Linnigstraat, 10

{nabij de O/ferandestraat)

INKOOP VERKOOP

STOOMVERWERIJ EN 3LEEKERIJ

TÏÓOFDH’JIS FE £'RAABS I "AFT 100 r«B«i£K[ll FABRIEKSTRAAT. M ANTWERPEN

'BJHUI2-« 111 STA3 EN RROWHCIE

.'..aTA'J K’/CKSr THP/JTKLOPPCMJ —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5 37 - 5 37 8 57 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 12 18 5.43 lorenuur

iRMiijirui iiiijjjiiii iiiuiiii iiiiiiiiu

Groote St°omkoffiebranderij

BRASILIAN A

Edouard PHILIPS, Kammenstraat 39, Antwerpen

Spéciaüteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hail. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ên Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden mét Caracul

te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN en bijhuizen: Klapdorp, 51 en Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutsehebaan, 85, Borgerhout

in T groot F. VAN DER STUYF in ’t klein

Volgt gedurende den oorlog

de leergangen der

hJSEA institut RtGHOR 1 ' • w«»Ä70t'11

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN. — Bijzondere afdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN. — Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling, Mei-Juni 19U).- Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, U,(Meir,50). — Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit). — De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk nahet ontvangen der inschrijving.

öeppoefb eer» toescbubfcif»QsgaF nifcuur

BUIGZAAM

LICHT

en uwe Schoeisels zullen gered zijn. - Overal te koop: 3 Fr. Agent voor het groot: 83, Sol vijnsstraat, Antw erpen.

ONMOGEiaitlKE Concurrentie

wendt u Bisschopstraat, 62, daar worden

U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen. — Op aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel BelgU alleen' vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

PAPIERHANDEL

Boek - en Steendrukker ij

BOEKBINDERIJ

HIJ

3{oplcmd 22, Antwerpen

QfPUii

VERSCHENEN bij:

JAN B0UCHER1J, Hopland 22,

en alom vepknijgloaan:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duitnken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone SlaapsterinhetBosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uws Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

FI AT LUX (Het worde Licht)

T WEEDE 13 HEL la Propagandafilm in 5 bedrijven

Talrijke studenten zijn vereenigd om de nagedachtenis te vieren' van. den beroemden navorscher en doctor, leeraar Georges Mauthner. Men wil eenen der grootste geleerden eer bewijzen.

Met pnkkende, geestdriftige woorden verhaalt de kleinzoon van den overledene, Dr Erich Mauthner, het levenswerk zijns grootvaders, zijne rustelooze werkzaamheid waaraan de groote massa van het Volk de voorlichting dankt over de beteekeins en het gevaar der venusziekte. Door leeraar Mauthner’s taaie wilskracht werd aldus aan duizenden ongelukkigen de gezondheid teruggeschonken. '

Dr Erich Mauthner’s woorden maken diepen indruk op zijne toehoorders. Slechts eenen onder hen is verre met zijne gedachten: Wolfgang Sandow, een geleerde en navorscher, kan zich bij Dr Mauthner’s stelregels niet, aansluiten. Voor hem is deze ziekte geen ongeluk, zij is eene schande. Voor hem is er geene verontschuldiging voor een oogenblik van vergetelheid, eenen vluchtigen roes welke deze schrikkelijke ziekte veroorzaken.

Na het feest zijn eenige geneesheeren en vrienden in Dr Mauthner’s huis vereenigd, en Sandow verdedigt hier zijne zienswijze. « Deze is een ongeluk, geend schande, » roept Dr Mauthner uit, « het sterkste wetenschappelijk werktuig kan u niet tegen haar beschermen. Ieder van ons kan haar ten offer vallen. » Sandow echter schudt ontkennend het. hoofd, de andere kon hem niet overtuigen.

Den volgenden dag ontvangt Mauthner het bezoek van den jongen nijveraar Ernest Hartwig, welke ook door deze ziekte aangetast is. Vol medelijden reikt hij hem de hand en plotselings valt zijn blik op den trouwring aan Hartwig’s linker hand. « Gij zijt verloofd? » vraagt hij hem. « Ja, met Wolfgang Sandow’s zuster. » — Mauthner verwittigt hem alsdan dat hij in langen lijd niet mag huwen. Door deze schrikkelijke onthulling ten zeerste getroffen, keert Hartwig huiswaarts ca met beklemd gemoed schrijft hij den afscheidsbrief aan zijne verloofde: « Een groot ongeluk is mij overkomen. De plicht gebiedt mij de» droom mijns levens onvervuld te laten... »

Op dit oogenblik komt de boekhouder binnen welke hem bewijst hoe slecht het met de zaken'staat. Aan het huwelijk verzaken, hetwelk hem nieuwe geldmiddelen moet. bezorgen, beteekent voor hem den

De gebrevetaerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de kaste.

ondergang. En terwijl Hartwig in zijn binnenste eenen zwaren strijd voert, komt zijne bruid, gelukkig en blakend van gezondheid, hem een kort bezoek brengen. Als zij vertrokken is, verdwijnen Hartwig’s laatste gewetensbezwaren. Snel, haastig, als kon hij zich nog eenmaal bezinnen, verscheurt hij den begonnen brief. Hij verwacht de redding van des doctor’s wetenschap. « Gij moet mij zoo snel mogelijk genezen, » bezweert bij Mauthner. Maar deze schudt het hoofd: «Slechts, in zeer uitzonderlijke gevallen geneest deze ziekte snel,» zegt hij.

« Jaren kunnen verloopen. »

Zijne zorgeloosheid zal Hartwig noodlottig worden. Én tegen den raad in des doctors huwt hij zijne bruid. Juist op het oogenblik dat zij de kerk binnentreden, ontmoet Mauthner hen. Hij kan zijne oogen niet gelooven, deze gebeurtenis, waarvan hij de onvrijwillige getuige is, schijnlTiem onmogelijk. Als betooverd volgt hij hen in de kerk, als in oen droom hoort hij de machtige klanken der orgel, -als door een sluier ziet' hij de liehlen schitteren. Hartwig en Helena zijn gehuwd; met reuzenschreden ijlt een drama zijne ontknooping tegemoet.. Met wankelende schreden keert Mauthner huiswaarts, de meest verschillende gevoelens doórwoelen zijne borst. Hij zou deze verblinde men-schen de oogen willen openen, hen ioeroepen dat de dag dien zij voor den gelukkigsten huns levens aanzién, in werkelijkheid voor hen den noodlottjgslen is. Maar hij mag niet, zijne plicht gebiedt hem te zwijgen. Mauthner besluit nog eenmaal tot Hartwig te gaan, hem onder vier oogen te waarschuwen alvorens het te laat is.

In volle vreugde zijn de gasten aan het hmvelijksmaal vereenigd. Sandow heeft juist zijne aanspraak geëindigd, daar verschijnt Mauthner achter Hartwig’s stoel. Als deze hem bemerkt wordt het hem opeens klaar dat hij op het punt is eene misdaad ie begaan. Als een wreker staat de doctor vóór hem. Dezes ernstige, waarschuwende oogen brengen hem in Vertwijfeling en schrikkelijk opgewonden springt hij recht en verlaat huilend de zaal. Hartwig sluit, zich in een kamertje op. Zijn geweten, dat hij met geweld onderdrukte, ontwaakt weder. Hij weet wat hij nu te doen heeft en na een korten, innerlijken strijd, schiet hij zich door den kop. Helena’s smart is grenzeloos. Sandow alleen vindt in dit drama eene nieuwe bevestiging zijner stelregels. « Gij zijt op den boord van den afgrond geweest, » dit is de troost welke hij zijne zuster geeft. Deze erkent echter het gevaar niet dat haar bedreigde. Alleen de liefhebbende vrouw spreekt in haar. Vertwijfeld schudt zij het hoofd: « Men heeft mij mijnen man geroofd. »

Korten tijd daarop beeft er een weldadigheidsfeest plaats bij de barones de Moran waarop Sandow kennis maakt met Lilly Jenssen. De schoone verschijning bekoort hem van het. eerste oogenblik zonder dat Sandow, de vrouwenhater, zich ervan bewust is. Hel hoofdnummer van het feest bestaat uit levende beelden, welke eehé verheerlijking daarstellen der schoonheid van het, volgens de gezondheidsleer, gehard en verzorgd menschelijk lichaam. Deze voorstellingen wekken de grootste belangstelling op. Alleen Sandow wendt zich af: hij is zoo verblindt door zijne puritanische beschouwingen dat hij zelf aanstoot neemt aan de reinheid van het menschelijk lichaam.

Lilly luistert vol belangstelling. Die man daar voor haar met zijne droomerige oogen is haar een raadsel. Sandow brengt Lilly naar huis.


33 2

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen: g

Extra Gersten 1/2 0.25 [ Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 | Melk 0.90 j|

I Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 â

Publieke Vertooningen met Muziek

Van Zondag 1 O Maart om 4 en 8 1/4 torsnuur Maandag 11, Dinsdag 12, Woensdag 13 en Donderdag 14 Maart om 8 1/4 torenuur

1. Plechtige Optocht (Orgel) P. Benoit

2. Eigenaardige Africhting

3. Het Leven te Java

4. Willem Teil, Openingsstuk G. Rossini

5. De Hermelijne Mantel, NiTlTe.enpel

Ie en 2' deelen

6. Faust, Ballet Ch. Gounod

7. De Hermelijne Mantel, 3cen4edeeien

Poos

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

I Extra Gersten 1/2 0.25 | Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 Melk 0.90 g

£ Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

8. F IAT Ll_JIT (Het worde Licht) 2de deel

Propagandafilm in 5 deelen, voor de eerste maal in België vertoond.

Bijzonderste Vertolkers:

Bernd Aldor; Theodoor Loos; Eva Speyer; Rita Clermont.

Ie en 2e deelen

9. Rêverie R. Schumann

10. F IAT LUX (Het worde Licht)

3e en 4ff deelen

A. axis tara, iade Week;

Voor de eerste maal in België

HENNY PORTEN

KEUKENPRINSES

Tooneelspel in 4 deelen. — Reeks 1917-1918.

Groot Lachsucces.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veränderet).

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureelen: Kronenhurgstraat, 42-44. DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


Maai’ nauwelijks heeft hij afscheid genumen, als de deur opnieuw open gaat: Lilly verschijnt en angstig rondziende ijlt zij weg. Eene donkere steeg is haar doel. De lage deur van een geheimzinnig huis opent stich. Een Chinees voert haar door den donkeren gang, dan opent hij •ene vleugeldeur en een verblindend licht, luidruchtige muziek, bacha-nalische vreugde omgeeft Lilly, welke hier te midden dezer nachtelijke braspartijen eene gevierde'verschijning is.

Uit de eerste ontmoeting tusschen Sandow en Lilly volgden meerdere samenkomsten. Lilly was de eerste vrouw in Sandow’s leven welke hem nog bezighield in zijne eenzaamheid. Lilly gelukt er in haar geheimzinnig leven voor Sandow verborgen te houden.

Maar haar losbandig leven had zich ook op haar gewroken. Sedert eenigd dagen is Lilly ook bij Dr Mauthner in behandeling. Dr Mauthner die dadelijk al den ernst van den toestand begreep,, gebood haar de grootst mogelijke voorzichtigheid. « Ook door een zoen Kan men deze ziekte overdragen, » waren zijne woorden.

Het groot belang dat Sandow in Lilly stelde veranderde weldra in liefde, en door deze liefde werd.hij jaloersch. Zekeren dag besluit hij Lilly te-achtervolgen. Hij ziet haar in Dr Mauthner’s huis binnengaan. De jaloerschheid rnaakt hem blind, hij ziet in Dr Mauthner niet den geneesheer, maar den medeminnaar. Zinneloos van woede ijlt hij naar boven, rukt de deur open der spreekkamer en’vraagt Mauthner uitleg. Deze bewaart echter zijne kalmte en wijst Sandow de deur, welke in onmachtige» toorn naar huis gaat.

Weinige minuien later komt Lilly hij hem. Zij gevoelt nu dat Sandow haar bemint en daarom geeft, zij hem rekenschap, zonder hem nochtans de waarheid te zeggen: » Gij hebt mij onrecht gedaan, mij... en hem. »

Een blik barer oogen doet Sandow’s lang teruggehouden drift ontwaken. Hij stort zich op haar en wil haar omhelzen. Lilly wijkt ontsteld terug. D1' Mauthner’s gestalte duikt voor haren geest op: « Niet zoenen, » roept zij Sandow afweerend toe. Maar haar tegenstand verbittert hem. Met, sterke armen omknelt hij haar en drukt zijnen mond op den haren in eenen langen, vurigen zoen.

Toevallig ontdekt Sandow wie de vrouw is die hij zijne eerste liefde schonk. Men brengt hem in zekere plaats en daar beleeft hij de grootste ontgoocheling zijns levens. Als in een droom v’iegt Lilly van den eenen, arm in den anderen tot. zij plotselings, nis uit den grond opgestaan, Sandow vóór zich ziet. Met gebalde vuisten wil hij zich op haar werpen; een schrille kreet ontsnapt aan Lilly’s borst en slechts met moeite kan men Sandow bedaren welke als een razende te werk gaat.

Volkomen gebroken keert Sandow huiswaarts. Daar komt een schrikkelijk vermoeden in hem op. Zou hij deze gewetenlooze vrouw Mui offer gevallen zijn? Reeds sedert eenigen tijd heeft hij zekere kentekens waargenomen welke tot ziekte doen besluiten. Om allen twijfel weg ‘te nemen, ontleedt Sandow zijn bloed. Innerlijk opgewonden, geschokt in de overtuiging zijner stelregels, wacht hij, in de eenzaamheid zijns laboratoriums, op den uitslag. Eindelijk bekomt hij dezen; van opwinding kan hij het proefglas nauwelijks in de hand houden, en

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1*83.

daar wordt het hem eene schrikkelijke zekerheid: « Positief. » Het glas valt rinkelend ten gronde. Het is hem als verdween de grond onder zijne voeten, als ware alle hoop verloren, ieder doel onbereikbaar geworden.

De ramp welke hem getroffen heeft schijnt hem het leven ondragelijk te maken en hij grijpt naar het giftfleschje dat hem de -verlossing brengen zal. Intusschen gloort de dageraad, in volste schoonheid kondigt de dag zich aan. Sandow treedt aan het venster om van het leven afscheid ie nemen. Zijn blik'valt op de kleine kerk aan den overkant. Scharen wan geiüovigen begeven zich naar de ochtendmis; machtig klinkt het geluid der klokken, -de zon breekt door de wolken. Eene schitterende gouden straal stroomt door het venster en deze gouden morgendzonne schenkt Sandow nieuwe liefde, nieuwen moed," nieuwe kracht en nieuwe wilskracht. Vol hoop breidt hij de armen uit naar de »on, en als eene bede, als eene zegepraal roept hij uit: « HET WOEDE LICHT! »

«i Ook ik, » met deze woorden zakt Sandow voor Dr Mauthner neder. Met deze woorden geeft hij zijne beginselen, waarvoor hij jaren tang verbitterd streed, met eenen slag prijs. Mauthner verstaat. Ontroerd trekt hij den man tot zich en belooft hem te genezen. — Hij geneest hem. — Jaren zijn verloopen. •— Als Sandow gezond is, stelt hij zijn leven ten dienste der propaganda. Hij gaat van plaats tot plaat» om het volk de oogen te openen. Hij spreekt als een vader tot zijn» kinderen om hen Ie bewaren voor liet ongeluk dat hem zelf trof. Aandachtig luisteren de arbeiders toe als Sandow tot hen spreekt. Diezelfde woorden welke hij eens hoonend onihaalde en die nu zijne innigste, heiligste overtuiging geworden zijn: » De ziekte bekomen is een ongeluk, maar ze verspreiden is eene misdaad. » En dan gaat hij voort: ttOok ik was ziek, ik beschaam mij niet het openbaar te verkondigen. Maar het vertrouwen in de wetenschap en een ijzeren wil te leve* hebben den schrikkelijke», innerlijken vijand overwonnen. »

Lilly Jenssen is hare gewetenloosheid ten offer gevallen. Naar lijf en ziel gebroken wordt zij in DT Mauthner’s kliniek opgenomen. Mauthner brengt Sandow in de zaal en zegt. hem: « Ginder ligt eene gevallene welke hare ziekte verwaarloosde, ik ga trachtep haar te geneze» f»m haar aan de maatschappij terug te geven. »

Als Sandow Lilly herkent, wijkt hij ontsteld terug, het verlede» duikt weder in al zijne verschrikkelijkheid voor hem op.

Die wilt gij helpen. » vraagt hij aan zijnen vriend. Mauthner knikt ernstig en omvat Sandow met den blik des geneesheers en de» menschen die alles vergeven kan, wijl hij alles verstaat: « Ja, » zegt hij, « want indien ik haar help, help ik er duizenden anderen. »

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN ttebreveteerd door Z. M. den Koniag d»r Balge«.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werk.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvatten van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.5 O

Groote Eugelsclic Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

La (Pétpopole

gpüepsoise

N. Af. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

KAPITALISATIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COM MISSI ELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

fffffffffff

SeHOONHEIDSPRODUCT

J ONTWIKKELING, STEVIGHEID, HERVORMING der BORST J + binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

X Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder 't minste gevaar voor de gezondheid.

Dames, Gij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde

Galegines Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

Frijs per doos: 4 Frank

:AI

te Antwerpen

Groote Aptheek-Drogerij, Montignystraat, 113115 X

(rechtover liet Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open.

+ Opgepast voor da namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert A tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. T Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eigen Y belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos Y

De gebrevéteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN be2it 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied. WAiWWiV. IAWAAWIiVVWWVUWWW

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT

aan den hoogsten prijs

Rotterdamschestraat 16, bij St.Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

I Allerfijnste geraffineerd zout ~ra

1 In 't groot en In 't klein.

H SPECERIJEN en andere huishoudelijke waren

I HOPLAND, 30 (hoek Lange Gang) |

PAPIERHANDEL

4 BOEK. en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

hm itiHitïi

HOPLAND 22, ANTWERPEN

REGISTERS, DAGBOEKEN, KOPIJBOEKEN, f

KLASSEERDERS, enz. 'f

Beste zegellak in verschillende kwaliteiten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


Varwerij an Waaicherij A. VAN WEEREN is de »enigste walka fcakroond is op verseh. tentoonstellingen met gouden en ailv. madaltgn.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar Het laatste model.

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S P. R., S. R., Scheerzeep Zachte zeepen in bussen van »2 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiiigheidsband der Oei Centrale en mofta dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

Un

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping der Cfe Française «Odéon ».Ook schooneen groote keusvan Pathé-en Gramophoneplaten ingekregen. Opéras compleet op platen.T« koop per plaat, per opéra (26-27 plaien) of te huren aan 5 fr. AU* muziekinstrumenten en toebehootten alsviolen, mandolines, c!the»8 en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 min ook blauwe). — Verandering v*n Edison rol-machienen, oud model in nieuw model (2 en 4 min.) ODEON en GRAMOPHONJt spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeden. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aaa den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rotte» — Verkoop van ALLERBESTE Zaklampen en Pillen

67 I ange •< oepoorlstraat 67, bij de Wolstraat «In de Amerikaansche Vlag». Occasie: Gramophone «Amphion»,luxe-nieubel in notelaar waarde 1Ö00 fr. verkoop aan kleine prijs.

Best Kwaliteiten

ZACHTE ZEEP merk UPRIKA„

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen van af 12 1/2 Kilos.

HUISHOUDZEEP (Kernze p) ORAbJE en SAVOLIT

De Zeep is voorzien van den Banderol van de Oclcentrale waarvan de vetkoop is toegelaten. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

J.VAN STRATUM, ToSstr. 49, Antw.

Do Varwerij m Wasscherij A. VAN WEEREN "

feaaft vier wtvmdingslnravauen.

De gebreréteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

LEDERPAPIEREN

Chagrijn-,Moiré - en alle Fantaziepapieren

NOODIG VOOR HET VERVAARDIGEN VAN

BRIEVENTASSCHEN, OMSLAGEN voor PASPOORTEN in COMITEITSKAARTEN, GEWONE-en PRACHTDOOSJES, BOEKJES, BINNENWERK van SCHOENEN, ELEKTRISCHE PILES, enz., enz.

BLINKEND, MARMER-en MOZAIEKPAPIER

Inpakpapieren - Karton

te verkriicren:

ANTVERPIA --

Groothandel in Gekleurde en andere Papieren

OTTO VENIUSSTRAAT, 5, ANTWERPEN

Laat uwe Toiletten, Damancostumen, Heeren- en Cfnderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEHBN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBf «KERKER

overal verkrijgbaar.

yrr'rrrrrrrrrrrs

Beenhouwerij van ’t Zuid

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

A Cornellissen-erts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESGH aan matige prijzen

StulclceicL voor Zouten en Rooken

Men bestelt ten huize

JJhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

uaat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen ol wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

T. DE PRINS & C

Gebreveteerde Machienbouwers

Sb.NKabhelijoevest 38, AnhuJerpen

Schrijf-, toeken-, Specialiteit van

poppij-, Overzet- en herbouwde machienen

andere machienen. van alle merken.

Amerikaansche Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van alle JVlachienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale)

enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondeistraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Rookt de tabakprodukten der

§ huizen “PATRIA

Hoofdbureel te Antwerpen:

94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen:

Bpeclepoelesfertaab, 46 CapnofcstPaab, 146 Boogsbpaab, 13

Groobe Sbeenuüeg, 25, Bepchem r Woocisbttaab. 8, Boom \ Anspacbiaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk debesteenvoordeeligste |

te Antwerpen te Brussel

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats g

Jacques BOL

Gezichtkundlge Electrlekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

Brillen en

straat

bl] de St. Jacobskerk Antwerpen

Neusnijpers In alle

soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende.

Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELECTRISCHE ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

Tÿ—Zÿ—VA—Vf—Vf—Vf VA Vf Vf—Vf Vf—Vf Vf AM

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN it ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de bette.

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij) BUREELEN:

Leysstraat 11 = 13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld. —Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/o.

Loopende rekeningen. 4 %. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 o/°. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)

liïïrmn fiïïiiïïi1 iiTimn nnitiTmi imiimi g a unrn ïïiiîjiïïi iimmin ajntnn nrnrmi


IECIInTIEMI-A. zoologie

Aanstaande TATeek:

Voor de eerste maal in België

HENNVPORTEN

KEUKENPRINSES

Tooneelspel in 4 deelen. — Reeks 1917-1918.

Groot Lachsucces.

Van af Zondag 24 Maart

Voor de eerste maal te Antwerpen

De Oom uit Amerika

Tooneelspel in 4 deelen

Paaschweek:

Buitengewone vertooningen met de medewerking van: Mevr. V. BELLYS, Soprano;

Mr. P. SCAPUS, Tenor; Mr. G. VILLIER, Bariton van het Nieuwe Opera Gezelschap.

KINEM

Voor de eerste maal in België

HET VLAMMENDE ZWAARD

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen.

NORDISK kunstfilm der reeks 1917-18, met de beroemde OLAF FOËNSS in de hoofdrol. — Grootsche tooneelschikking. Overgroot succes.

Drukk, Jan Boucherij, — Z. N. 17321. 9-2-18