Programma van 3 tot 4 maart 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#97

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programmaRIBBY

De Grootste en Bestückende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kieederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen woidt behouden. — De grootste specialiteit 1er plaatse voor het verven van gemaakte kieederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sarglën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger

5 Voor OUDE en NIEUWE I

STOPPEN!

Î betaal ik altijd J

ï EEN of TWEE Franken meer ï

.$. per }(gr. dan gelijk welke andere inkooper.

Î DEPOT : J

* HZ. ROBFS

* 59, Huidevettersstraat, 59 ï

* X-iet wel op liet adres J

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen

Adres en bijzondere Kunstgalerij

Parochiaaustraat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51.

Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-ien commissie alleen in geval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

kxxxx:

XJtOfDC)

lil

.A.Is TT eenmaal de

Echte Plooibare Zolen

C»SSS$*SSSSSSSmSSSSSSSSSSSSSttSSSSSSSSS5\SSSSSSSSSSStS5SSSB

lECONONlIAi

(Gedeponeerd merk)

beproefd liefet

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOM1A

vöcxxx

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond il op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

ft dMMftvdb tprjfc sfrvfrufrxfrjfo/fr. dte*, jftyft ffçyft cftuft tftufn ffn** s*vfr, sfrfr flß

PAPIERHANDEL Boek- en Steendrukkerij!

BOEKBINDERIJ

JkM KOUCN'BKII

3{opland 22, Antwerpen

FABRIEK VAN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN GESLOTEN HUIS

veranderingen P rovin ciestraat, 33

BEWARING ANTWERPEN

Telefoon 2709

ßesbuaFdeti van Verkoopingen

57, Qegijnenöest, 57» flntcueppen

Voordeeligste en spoedige bediening. — Geeft voorschotten. — Geniet het meeste vertrouwen. — Geheimhouding verzekerd.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

flerstellingen - Vervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nierstraat 8=10, Antwerpen

Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaamsl te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men ii een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht » is bloedversterkend, bloedzuhermd, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een vei sterkend middel. « Levenski acht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend Prijs de flesch 2 50 fr. — Halve flesch 1 50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

omoQmoomooQQQQQQomm

Rookt de tabakprodukten der

§ huizen “PATRI a

Q Hoofdbureel te Antwerpen: 0

O 94, Van Straienstraat, 94

[ ßpcdenodesbtiaat, 46 V Carnotstraat, 146 I Boogstnaat, 13

) Gnoofce Steenuueg, 25, Bereitem / Hoogstraat, 8, Boom \ Anspacljiaan, 161, Brussel

0 Bijhuizen te Antwerpen:

@ Fabriek: ntwerpbche Steenweg te Schelle. £ Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar l3te klas werk.

ALGEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERL1CHT1NG en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

A. Van Heurok-Pabre

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

VERSCHENEN bij: |

JAN BOUCHERIJ, Hopland 22,

en alom vetitcfljgtoaap:

Vertelselboekje

EERSTE REEKS

Inhoud: Klein Duimken — Roodkapje —Asschepoetster

— Rijkaart met de Kuif — De schoone SlaapsterinhetBosch

— Koning Welbemind — Ezelsvel — Blauwbaard — De Gelaarsde Kat — De schoone Koopmansdochter en de Prins-Monster. 96 bladzijden

Prijs: 25 centiemen

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

= OTJD

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWERPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs Rotterdamschestraat 16, bij St, Jansplaats(gesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S- P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachts zeepan in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al «leze zeepen zijn voorzien van den veilighsidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

EUMASTINE

Schoon heidsp rod u kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

BORST

3, Bourla straat, 3

Laat «we Toiletten, Damencostumen, Heeren- en KinderfcieedingsUkken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden mét Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

BOb D OR

uitstekend voor den wasch CONTROOLBA.NDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vieeschextract

Buck ovine

de waardige vervanger van LIEBIG

Bouillon Cubes

Liberator

de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROV1NCIESTRAAT, 6, Antwerpen (nabij de Carnotsir., tramlijnen 3, 10, 11)

Mijnheoren!

Laat uwe kostu-men, pardessus, ja-quetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kra-vatten wasschen of verwen in de stoom-verweilj

A.VanWeeren

Mechel sehe STEENWEG, 93

Telefoon 3093 Tapijtklopperij en

Wasscherij Rouw in 1 2 uren Zeef» lage prijzen

Beste Kwaliteiten

ZACHTE ZEEP merk “ P R I M A „

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen van af t2 1/2 Kilos.

HUISHOUDZEEP (Kernzesp) ORANJE en SAVOLIT

De Zeep is voorzien van den Banderol van de Oelcenlrale waarvan de verkoop is toegelaten. Uitsluitend verkrtjqbaar bij:

J.VAN STRATUM, Toisfr. 49, Änlw.

Geld! Veel Geld

betaal ik voor OUDE KUNSTGEBITTEN, JUWEELEN, PELSEN, KLEEDEREN en WIJNEN.

IOy Willem-Linnigstraat, 10

(nabij de Offerandestraat)

INKOOP VERKOOP

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel Belgife alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

uaat uwe Deken”., Tapijten, Gordijnen verwen ol wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

T. DE PRINS & G

Gebreveteerde Machienbouwers

Sfe.MKabhelijneYesb 38, Anhuüerpen

Schrijf-, toeken-, Specialiteit van

Jfoppij-, Overzet- en herbouwde machienen

andere machienen. van alle merken.

Amerikaansclie Bureelmeubelen

en WASPAPIER

INKTEN, enz.

Werkhuis bijzonder ingericht met moderne machienen en elektrische drijfkracht voor het herstellen van alle Schrijf-, Reken-, Kopieer- en andere machienen.

Verkoop, Verwisseling en Inkoop van

alle jVlachienen.

Inkoop van geldkassen (Enregistreuse Nationale)

enz. enz.

Een regelmatig onderhoud per abonnement door bekwame en ervaren werktuigkundigen uitgevoerd, vergroot de duurzaamheid der machienen.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondetstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 38.-


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie's, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

De Moed tot het Geluk

De ontvangst, die Eveline Dombret te beurt valt bij hare wederkomst in het vaderlijk kasteel, is verre van hartelijk. Sedert tien jaren, bij de dood barer moeder, was hare opvoeding toevertrouwd aan vreemden, en thans keert zij als eene schoone jonge maagd terug.

Alleen Margaretha, de oude dienstmeid, die reeds het vertrouwen der moeder had bezeten, bekommert- zich om haar en verwelkomt ze vriéndelijk.

De vader ontvangt juist bezoek. Henri Bernois, de oude vriend des huizes, is daar. Bij dezen naain schitteren de oogen van Eveline en zij is verheugd dat hij juist tegenwoordig is bij. hare aankomst, hij, die altijd zoo goed voor haar was.

Een ernstige redetwist heeft plaats tusschen beide mannen, en Bernois heeft het laatste woord. Dit was hard, maar Dombret weet thans dat Bernois in alles zijne dochter zal ter zijde staan en dit als ge-Volg eener belofte, die hij aan de stervende moeder deed. Niemand zal het geheim dier beide mannen kennen, en Eveline het minst van allen.

Dagen volgen elkander op, en ware de oude Margaretha er niet geweest, zou Eveline moeilijk het leven kunnen gewoon worden in de overheerlijke zalen van het kasteel, waar zij geen enkel vriendelijk woord van haren vader ontving. Niettemin is de brave oom Henri zeer goed voor haar; b'jna dagelijks komt hij haar halen om' met haar een rijtoer te paard te doen. Welke aangename stonden wanneer zij in de weiden en velden vertoeven om bloemen te plukken. Wanneer zij er zich de haarvlechten mede siert, laat hij zijne zachte blikken op het schoone blonde meisje rusten. Maar wat z’jn dit nu voor droombeelden: een man van zijne jaren, zi jne gedachten stellen op zulk jong en lieflijk kind!

Eveline bemerkt dat zijne handelwijze gansch veranderd is sedert eenigen tijd. Indien zij slechts alles aan haren vader kon toevertrouwen! Deze heeft echter andere inzichten. Hij is in geldgebrek en heeft vele schulden, en onder zijne schuldeischers bev'ndt zien zijn rijken gebuur, de baron de Vigny, wien hij belang voor Eveline zou willen inboezemen.

En waarlijk hel gelukt hem de baron aan zi jne tafel uit te noodigen. Zekeren dag dat Bernois, op zijne gewone uur aankomt, weigert deze de gebruikelijke-wandeling te paard, en kondigt aan dat hij voor onbe-paalden tijd op reis gaat. Met verbaasde oogen staart Eveline hem aa'm zij begrijpt hem niet, en gevoelt zich gansch terneergeslagen. Hij troost kaar echter, haar verzekerend dat hij niet eeuwig zal wegblijven. Zij geleidt hem lot bij zijn rijtuig en volgt hem lang met hare blikken. Mijmerend komt zij terug binnen. Zij ontmoet de baron de Vigny, die juist haren vader verlaat, groet hem koel en weigert, zijne uTnoodiging tot eene wandeling te paard.

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN ia ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

be vader die geinige is' van 'de koele èrdvaiigst 'die zijn gast Ie béurt ' alt, ontbiedt du oude Margaretha en ‘spreekt Kaar barsch aan.

Eveline, dié terug binnenkomt, tioorl haren .vader zeggen; « Zij zal den baron de Vigny huwen, en daarmee uil. » Dun zegt inj nog iets anders — zij heeft toch goed begrepen — van eene-geschiedenis van voor twintig jaren, van eene vlek,, waar zij, door de schuld barer moeder, ook zou van aangetast wezen.

Vreesachtig verwijdert Eveline zich en gaat zich in den bof, nabij liet meer, nederyleien om-hare Verwarde gedachten bijeen te brengen. Na lang overpeinzen, gaal zij de oude meid opzoeken: «Zeg mij de waarheid, Margaretha, ik heb alles... alles gehoord, ontneem mij het vertrouwen in mijne moeder niet. » De oude kan niet weigeren aan dezen wensch te voldoen en zij verhaalt: « Voor meer dan twintig jaren, woonde ik nog bij den ouden baron de Hilaire. Hij leefde, rijk en afgezonderd, in gezelschap eerier wees, uwe moeder, die een nieuwe huis-ki ing bij ons had gevonden. Het eenig, bezoek dat wij ontvingen, was dit van de jonge hee#cBernois, wiens moeder eene vriendin der jeugd van den ouden baron was geweest. Een jaar ging alzoo vreedzaam voorbij. Chve moeder was de vreugde van het huis. Toen kwam het noodlot. Zekeren dag werd door de-jonge Bernois, diens vriend Dombret bij ons ingeleid, en deze gelukte er in het naïeve en onschuldige meisje te misleiden, en haar over Ie halen om mot hem te .vluchten. Dit bedroefde ten zeer ste den ouden baron, want hij had haar oprecht lief. Alle opzoekingen bleven vruchteloos, totdat hij de beide vluchtelingen zekeren dag ontdekte in het hotel waar zij hunnen- intrek hadden genomen. Eene heftige woordenwisseling had alsdan plaats tusschen Bernois en uwen vader. IIet was een droevig huwelijk en het ware heter geweest dat het niet hadde plaats geluid. Dé arme vrouw had veel te lijden. Een jaar na uwe geboorte stierf de baron. Hij liet gansch zijne fortuin aan uwe moeder, en wanneer deze op het punt stónd te sterven, toonde zij welk vertrouwen dat zij in Beryois stelde. Zij ontbood hem, overhandigde hem eenen omslag en stierf daarna gerust. »

Stilzwijgend heeft Eveline naai' de woorden der oude Margaretha geluisterd. Wat gaat er in haar hart om. Zelfs in hare laatste oogen-blikken heeft moeder haren vader niet bij zich geroepen. Hij moet dus wel schuldig zijn, en thans, na de gedachtenis harer moeder te hebben bezoedeld, wil tiij haar nog verplichten oenen man Ie huwen, dien zij niet bemint. Neen, neen, snel naar Bernois, hij mag niet vertrekken, hij mag haar niet verlaten.

Na langen, inwendigen strijd, en de smeekende oogen der maagd •ziende, stemt deze laatste toe te blijven en haar te verdedigen.

Hij wil zijn woord gestand blijven, dat bij cens aan de overledene gaf, en hij haalt den brief dien hij ontving. Dezen brief bevat het bewijs van het bedrog baars vaders, en waardoor de Bank hem het erfdeel zijner vrouw alstond. Nu moet. dien man, die zijne vrouw haatte, en zijn kind wil verraden, ook weten dat Bernois op de hoogte is zijner snoode daad. Eene nieuwe en geweldige woordenwisseling heeft plaats en Bernois laat hem de keus: ofwel'zaï hij de zaak openhaar diaken, ofwel moet hij aanstonds het land verlaten.

Bernois brengt den nacht in hel kasleel door. Zenuwachtig stapt hij in zijne kamer op en neer. Hij weet dat dien man zich wil wreken, en • lat hij Int alles in staal is. Doch zoolang hij zal waken, zal er niets aan Eveline miskomen. De oude Margaretha heeft gezien hoe Dombret


fi

I Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Koffie, s 1.00

Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade . 0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 3 Maart om 4 en 8 1/4 torenuur. Maandag 4 Maart om 8 1/4 torenuur.

1. Plechtig Ingangspel (Orgel) Lefébure Wely

2. Zeevogels van Zuid-Afrika

3. Ondankbare Zoon, Treurspel

4. La Norma, Fantazie G. Bellini

5. De Gouden Hoorn, Reis

6. Kunst en Melodie, Tooneelspel

7. Cavatine }. Roeff

8. De Opperste Omarming, Treurspel in 2 deelen

Poos

Berloht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk toegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

$ . Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

§ ' Extra Gersten 1/2 0.25 Koffie, 1.00

H Blonde • » 0.45 Melk 0.90

(£ Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade! 0.50 g

9. DE MOED TOT HET GELUK

Nieuw dramatisch filmspel in 4 deelen, met Mej. CHARLOTTE NEUMAN in de hoofdrol.

1* en 2e deelen

10. Sylvia (Ballet) L. Delisbes

11. DE MOED TOT HET GELUK

3e en 4e deelen

Aanstaande "W"eek:

Van Zondag 1 O Maart om 4 en 8 1 4 torsngur Maandag 11, Dinsdag 12. Woensdag 13 en Donderdag 1 4 Maart om 8 14 torenuur

Voor de eerste maal in België TWEEDE DEEL van het groot succes

(Het worde Licht)

Bijzonderste Vertolkers:

Benul Aldor; Theodoor Loos; Pita Clermont; Eva Speyer.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer ts veranderen.

IDEAL

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureeien: Kronenburgstraat, 42.44, DELIKNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE


wmmmmm

f/de vuifet, tot Berpois gebuid heeft. Bevröesci gaat zij bij Eveline en deze ebegeeft zich bij hem, dien Zij haren redder noeud, en wil hem van liet -gevaar verwittigen.Nu veropenbaart zich gansch hare liefde en zij .’'.bekent dut zij de zijne wil wezen voor geheel haar leven. Hij ontvangt haar teeder en geeft haar don eersten liefdezoen.

Maar naderen daar geene stappen op den trap, en welke 'verwarde stemmen. Zij loopt naar de deur... Gesloten!! Wat wil dat beduiden/.. Eensklaps opent Margaretha, gansch ontzet, de deur...

Dombret ligt doodeüjk gekwetst óp de trappen. Men legt hém te bed en de dokter verklaart dat hij verloren is. Zijn duivelsch plan om de beschuldigende papieren Ié verbranden, is hem niet gelukt, maar hij wil niet sterven zonder vergiffenis en zonder zijn kind gezegepd te hebben. Hij vereenigt de hand van zijne dochter met deze van Bernois.

Twee gelukkigen verbinden zich al zo o voor het leven.

FIAT-LUX ” 2de deel ” Voorwoord.

Tusschen al de propagandafilmen beslaat er-.geen* die meer bijval heeft gehad en diep eren indruk heeft teweeggebracht dan Fiai! eu: (Het worde licht!j.

In dit hedendaagsch treurspel, hebben wij de uilerlijke of lichamelijke gevolgen gezien, van de kwaal die .de menschh-eid aantast en haar, als eene straf, schijnt te achtervolgen tot in. het derde en vierde geslacht.

Na, met den besten uitslag, aan het publiek, om zoo te zeggen de stoffelijke zijde der zaak te hebben getoond, heeft de vervaardiger besloten in het tweede deel van Vial-Lux, de zedelijke zijde van het vraagstuk te bestudeer'en.

Het hoófdgedacht van dit tweede deel is het volgende: Degene'die ziek is, en uit onachtzaamheid of uit andere redenen, verwaarloost, alles in het werk te stellen om anderen te beschermen tegen de aanzetting zijner kwaal, is een misdadiger tegenover allen die de gevolgen zijner ikzucht zullen dragen. Dit gedacht is van het hoogste belang voor de maatschappelijke bescherming.

Het nieuwe'werk is mächtiger van dramatische kunst en bescheidener in zijne strekking dan het .eerste deel, dat reeds zulken bijval genoot. Het wijst er op hoe dengene die zich door zijne strenge levenswijze, gevrijwaard acht, en die de « geheime ziekte » nis een« schande aanziet en niet als een ongeluk; dat dezen ook door zekere omstandigheden er slachtoffer kan van worden. Het volgt den kalvarieberg van dien man, schildert zijne opvolgentlijke hoop en vrees af, en toont hem eindelijk, gansch hersteld, aan de maatschappij teruggeschonken.

Het tweede deel van Fial-l.n.r, zal eene gebeurtenis blijven voor allen,» die het op het kinematögraphischè doek zullen bewonderd hébben.

Gezien zijne belangrijkheid zal deze film gegeven worden op Zondag 10 Maart, te 4 en 8 1/4 torenuur, Maandag 11, Dinsdag 12, Woensdag 1.4 en Donderdag 14 Maart, te 8 1/4 t.u.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

KIlsTIS-MLA. ZOOLOGIE

Zondag 10 Maart om 4 en 8 1/4 torennnr Maandag II, Dinsdag 12, Woensdag 13 en Donderdag 14 Maart om 8 1/4 torennnr

Voor de 1ste maal in België. - Tweede Deel van het groot succes

(Het worde Licht!)

Bijzonderste vertolkers: Bernd ALDOR; Theodoor LOOS;

Rita CLERMONT; Eva SPEYER.

Zondag 17 en Maahdag 18 Maart

Voor de eerste maal in België

HenNV f»or ten

KEUKENPRINSES

Tooneelspel in 4 deelen. — 5* film der reeks 1917-18. Groot Lachsucces.

Paaschweek:

Buitengewone vertooningen met de medewerking van: Mevr. V. BELLYS, Soprano;

Mr. P. SCAPUS, Tenor; Mr. G. VILLIER, Bariton van het Nieuwe Opera Gezelschap.

KINEMW

Voor de eerste maal in België

HET VLAMMENDE ZWAARD

Nieuw dramatisch filmspel in 5 deelen.

Nordisk-film der reeks 1917-18. — Grootsche tooneelschikking..

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


De Verwerïj en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar l,te klas werk.

TI 1ST

blijft de Beste en Goedkoopste

ZOOLBESCHERMER

overal verkrijgbaar.

Huis van vertrouwen. —Gesticht in 1884

jA. Cornellissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stialclsien. vcor Zouten en Rocken

Men bestelt ten huize

Jfhe dagen verkrijgbaar

VLEESCHBOUILLON aan 0.40 de liter l|» ’T GROOT II« ’T RHEIN

De gebrevetèerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters iabriekgebouwen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compieetfr. 2.50

Groote Eiigelsche Apotheek

Falconpiein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ito (Détpopole

gpoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN voor hare nieuwe'afdeellng

tfÄPITALISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

SeHOONMEHDSPRODUCT

ONTWIKKELING, STEVIGHEID, HERVORMING der BORST + binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

X Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder’t minste gevaar voor de gezondheid.

Dames, Qij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemlde + Galegines Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

-Prijs p>er doos: 4 Frank + Adepot'" Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65

te Antwerpen

Groote Ap«theek-Drogerij, Montignystraat, 113115 X

X (koek)

J (rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open. ▼

+ Opgepast voor de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd a namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert a tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. X a Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eigen T belang de echte Galegines pillen ie eischen met het fabriekmerk op iedere doos 7

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


mm

Vwwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medallën.

Vraagt aan uwen Leveraar

de Kernzeep met bandjes

beste hoedanigheid.

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk debeste envoordeeligste

Lte Antwerpen te Brussel |

12, Stijfselstraat 46, de Brouckèreplaats i

uïüuumummuimummt

Champagne Stoppen

ONMOGEbiclKE Concurrentie

Wendt U BlSSChOpStl*

Óp aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

T Jacques BOL Electrtekwerker

ij St. Jacob.

straat Brillen en

21 Neusnijpers

Ui de in alle

St. Jac.bskerk soorten

Antwbrpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Siteäs voordceligeprijzen. Vakkundige bediening.

KLBCTRISCHK ARTIKELEN Het magatiis is open va» 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

»e Vorwerij on Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De gebrevêteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

sm iiusibb

BIJZONDERE SCHOOL

19, HO PLAN D, ig.

ANTWERPEN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 Maart en I April 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

j. VAN SCHAEREN.

nsraEKREGEN

4000 platen en 100 fonografen van de laatste verkooping derCle Française «Odéon ».Ook schooneen groote ketis van Pathé-en Gramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, ciihers en muziek ervoor, mond- en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten)Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van otrde platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de A.merikaansche Vlag», Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubei in notelaar, waarde 1800 fr., verkoop aan kleine prijs.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Klnderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij

LEUVEN

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel

62, Vlaamsche Kaai, 62 | 25, Gijzelaarsstraat, 25 P

BOCK = PILSEN . FONCEE (Munich) L

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier jj. in vaten en in flesschen BOCKsPlLSEN, in verbruik ALHIER

_ ,,,, - wilt gij il oogenblikkelijk verlicht en spoedig genezen

Borsflijders, van verkoudheden, Valling, Hoest, Fluimen, B * 1 tis, Asthma, neemt danden

gevoelen

Bronchi-

BORSTBALSEM

ANTIDOLOH

(Gedeponeerd merk)

3.50 fr. de flesch. 25 jaar voortdurende bijval 2.00 fr. de halve flesch

Mnorlore wi, t R*i uwe kinderen verlicht en spoedig genezen gevoelen vanVer-IDUeUClo, koudheden, Valling, Hoest. Kinkhoest, enz., geeft hen dan den

Borstsiroop ST. MARTIN (G. M.)

2.00 fr. de flesch 1.00 fr. de halve flesch

GROOTE IflUIIDT HUIS GESTICHT

APOTHEEK-DROGER1J IlIBWHn I IN 1889

113=115, hoek Montigny-en Brusselstraien, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok.

Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEG1NG en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

LAVA GEBROEDERS

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekans, Tapijten, Gordijnen verwen ol wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

papierhandel

BOEK- en STEENDRUKKERIJ, BOEKBINDERIJ

JU! BOVCNEKIi

STOOMVERWERU EN BLEEKERIJ

MEKPAf/CPE TAPUTKLOPPER/J —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5 51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 10.16 — 2.30 — 5.58 torenuur.

Groote

BRASBLIANA

EDOÜÄRD F>MlIaIF>S

39, KAMMENSTRAAT 39, Antwerpen

Spéciaüteit van fijne koffies, Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E N

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

tn bijhuizen: Klapdopp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in T groot F. VAN DER STUYF in 't klein

Volgt gedurende den. oorlog

de leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHOR

1 1, Wappersstraat 1 1, (Meir 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tót de volgende ambten:

Snel- en Machlenschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere atdeeling voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelllnz « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeling. Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in bet lokaal van het INSTITUT RACHOR. Wappersstraat, 11, (Meir, 50).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (»nderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

en uwe Schoeisels zullen gered zijn.

Overal te koop: 3 Frank.

Agent voor het groot: 83, Solvijnsstraat, Antwerpen,

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN li ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de béste.

mmm

M|HH

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij)

BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/o.

Loopende rekeningen. 4 °/0. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 o/°. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 o

Verhuring van koffers van af 2,50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)


RINEAÄ ZOOLOGIE

Aanstaande Week:

Zondag 10 Maart om 4 en 8 1/4 torenuur Maandag 11, Dinsdag 12, Woensdag 13 en Donderdag 14 Maart om 8 14 torenuur.

Voor de eerste maal in België TWEEDE DEEL van het groot succes

(Het worde Licht).

Bijzonderste Vertolkers:

Bernd Aldor; Theodoor Loos; Rita Clermont; Eva Speyer.

Drukk. Jan Boucher«. — Z. N. 16842. - 2-3-18,