Programma van 17 tot 18 febr. 1918Brochure

Bron: FelixArchief nr. 1968#95

Deze tekst werd automatisch gegenereerd op basis van gescande pagina’s met OCR-software. Door de diverse historische lettertypes gebeurde dat niet altijd foutloos.

Toon alleen de facsimile’s van dit programma88-96, Lozanastraat, 15, Huidevettersstraat en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN I SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger

ï Voor OUDE en NIEUWE!

! STOPPEN I

J betaal ik altijd

ï EEN of TWEE Franken meer

*. per }(gr. dan gelijk welke andere inkooper.

J DEPOT : Î

* IET. ROEFS

ï 59, Huidevettersstraat, 59 ï

Let wel oïo liet adres

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Quillanme CAMPO

Kunsthandel

Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij

Paro ch iaa n straat, 4

ANTWERPEN

Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47.

Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129.

Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz.

De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-en commissie alleen in geval van verkoop.

Centraal Wisselkantoor

50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN

Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt;

Coupons, Vreemd geld, Fondsen tegen de hoogste prijzen.

Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen. Veranderingen en herstellingen van alle pelsen en Jjoas.

Schoonheidsgesticht, 3, Bonrlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT,

EN BUSTE. — MANUCURE.

LAVA 01

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën»

Weg met de Mannen!!

Anna Leblanc is wat men noemt « eene schoone vrouw ». Om te voldoen aan liet verlangen harer schatrijke tante uit Amerika — voorzitster der vrouwenverëeniging onder kenspreuk: Weg met de mannen! — is zij ook eene groote verdedigster der rechten van 'haar geslacht.

Zij oefent het ambt uit van veearts en offert zich gansch voor hare zieken op .

De knappe heer Norbert is haar overbuur. Eene schoone houding, onderscheiden manieren, gemoedelijk uiterlijk en een aangename glimlach, ziedaar de eigenschappen van onzen tweeden hoofdpersoon, die slechts een gebrek heeft, namelijk een onoverwinnelijken afkeer voor alles wat krijscht of blaft.

Daar de papagaai der schoone Anna, door zijn gedurig gepraat, den slaap van M. Norbert heeft gestoord, zoo heeft deze laatste hem als antwoord, een paar sloeffen naar den kop geworpen en het is daardoor dat onze beide overburen voor het eerst in betrekking komen.

M. Norbert, verrukt over de schoonheid zijner buurvrouw, wil zijne dwaasheid herstellen, en eene uur later is hij gansch verliefd en droomt van haar te veroveren.

Wanneer hij zich ten harent aanbiedt, wordt hij door de meid afgewezen, onder voorwendsel dat Mejuffer de Doktores slechts zieke honden ontvangt.

Om tot zijn doel te geraken, en, hoewel hij een doodsvijand van tionden is, schaft hij zich een buldog aan, die hem water en bloed doet zvveeten. Mijnheer Norbert beklaagt zich nochtans niet, want, dank zij zijnen viervoetigen makker, gelukt het hem naderbij te komen van haar die aanstonds zijn hart veroverd heeft; en de zaken gaan zoo goed dat cenige weken later onze beide geburen in het huwe-

Rookt de tabakprodukten der

HUIZEN “ P ATRIA,,

Hoofdbureel te Antwerpen:

O 94, Van Stralenstraat, 94

Bijhuizen te Antwerpen

Bpeciettoelesfcpaafc, 46 Catinofcsfcttaafc, 146 Boogstraat, 13

Groote Steenweg, 25, BePcftem Hoogstraat, 8, Boom Änspachlaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle-Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat-

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - tfen/angstükken * Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. IIANSMA, Lange Nieuwstraat 8=40, Antwerpen

STOOMVERWERIJ EN BLEEKERIJ

MEKAAIIElKE TAP/JTXLOPPEffU —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58.— 10.16 — 2.30 — 5.58 torenuur.

FABRIEK VAN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN

VERANDERINGEN

BEWARING

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33

ANTWERPEN

Telefoon 2709

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VaN WEEREN maakt geen bluf, maar lste klas werk.

IIsTGEKREGElSr

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping derCie Française «Odéon».Ook schooneen grootekeusvan Pathé-en Gramophoneplaten ingekregen. — Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5 fr. Alle muziekinstrumenten entoebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond- en handharmonikas. Alle snaren.Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten (ook blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen, oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten) Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepoortstr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansche Vlag».

Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 fr., verkoop aan kleine prijs.

JOOT

XXOtCX

-A.ls TT eenmaal de

Echte Plooibare Zolen

ECONOMIA

V 2 (Gedeponeerd merk) 8 v

•SSmSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSB

beproefd hebt

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vr

Qxxxx

Vraag het merk ECONOMIA

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

OUD

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

De gebrevgteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

f« Met het maken en veranderen van alle Kleeding en £ Hoeden voor Damen en Kinderen gelast zich het:

jj Huis P. Van deVelde-Huygens

ST. JACOBSMARKT, 8, Antwerpen

Neemt ook Stoffen en Benoodigdheden der kalanten aan.

Volert gedurende den oorlog

de leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHUR

1 1, Wappersstraat 1 1, (Mein 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Sneb en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeiing voor Jonge Heeren en JONGE JUFVROUWEN.

Diploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW» Bureelafdeeling, Mei-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, U,(Meir,50).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRANSCH, ENGELSCH en RUSSISCH (onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving,

WliVVWWV VWWJVWWft VWWWWWIi

OUDE JUWEELEN

INKOOP van

OUDE JUWEELEN alsook DIAMANT en BRILLANT aan den hoogsten prijs Rotterdamschestraat 16, bij St.jansplaatsfgesloten huis) Bureel open van 9 tot 10 1/2 en van 1 tot 5 (T. U.).

ALGEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN, GAZVERLICHTING en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

A. Van Heurek-Fabre

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- én Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden mét Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

Extra witte ZEEP

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vleeschconserven — Vleeschextract

Bückovine

de waardige vervanger van LIEB1Q

Bouillon Cubes bIBERWTOR de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROVINCIESTRAAT, 6, Antwerpen (nabij de Carnotstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S. P. R., S. R., Scheerzeep.

Zachts zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGER HOUT

EUMASTINE

Schoon heid sprodu kt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, BoiiHa straat, 3

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. V/ *’ WEEREN.

Mijnhearen!

Laat uwe kostu-men, pardessus, ja-quelten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kra-vatten wasschen of verwen in de sloom-verwerij

R.VanWeeren

Mecheische STEENWEG, 93

Telefoon 3093 Tapijtklopperij en

Wasscherij Rouw in 1 2 uren

Zeet* lage prijzen

uaat uwe Dekene„ Tapijten, Gordijnen verwen ol wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Beste IKweilit eiten.

ZACHTE ZEEP merk “PRIMA,,

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen vanaf 12 1/2 Kilos.

HUISHOUDZEEP (Kehnzeep) ORANJE en SAVOLIT

De Zeep is voorzien van den Banderol van de Oelcentrale waarvan de verkoop is toegelaten. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

J.VAN STRATUM, Tolstr- 49, Antw.

4i%HUUmmiUU4UUUimHH

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens 100 kilos.

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlingstraat, 18

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DU1TSCH - FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KLIPSTEEG, 4, (nabij de Dambruggestraat), Antwerpen

Geld t Veel Geld Î

betaal ik voor OUDE KUNSTGEBITTEN, JUWEELEN, PELSEN, KLEEDEREN en WIJNEN.

10, Willem-Linnigstraat, 10

(nabij de Offerandestraat)

INKOOP VERKOOP

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondeistraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

£ 2 Gebruikt tijdens de Poos in de Orinkzalen: |

Extra Gersten 1/2 0.25 I Koffie, 1.00

Blonde » 0.45 ( Melk 0.90 É

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50 5

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 1 7 Februari om 4 en 8 1 /4 torenuur. Maandag 1 8 Februari om 8 1/4 torenuur.

1. Fanfare voor Orgel

2. Wandeling in het oude Biskra

3. Lagourde is verliefd, Klucht

4. Galathea, Openingsstuk

5. Geschiedkundige Kasteelen

6. Schoonheidsgesticht, Tooneelspel

7. La Fille de Madame Angot, Fantazie

8. Opoffering, Treurspel in 2 deelen

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk oegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heeren) ingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

J. Lemmens

V. Massé

Ch. Lecocq

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

I Gebruikt tijdens de Poos in de Orinkzalen: |

Ü Extra Gersten 1/2 0.25 ! Koffie, 1.00 Ij

Blonde » 0.45 Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00 — Limonade 0.50

9. In het Land der Droomen, Treurspel

10. Nederlandsche dansen W. F. Siep

11. WEG MET DE MANNEN!!

Nieuw blijspel in 3 deelen, met Mevr. WANDA TREUMAN en Mr. V1GGO LARSEN in de hoofdrollen.

.A anstaande "W eelc z

TWEE Groote Nieuwigheden

De Ring des Noodlots

Dramatisch filmspel in 4 deelen,

DOODELIJKE LIEFDE

Treurspel in 3 deelen

Verwacht: Voor de eerste maal in België HENNY PORTEN in het nieuw tooneelspel Keukenprinses. Overgroot succes.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

IDEAL

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

Fabriek en Bureelen: Kronenburgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN in (Mitegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist8 klas werk.

lijk tredep. De lïefde heeft, door hare bovennatuurlijke kracht, van eencn dierenhater, een dierenvriend, en van eene niannenhuatster, eene mannenvriendin gemaakt.

Wij zijn getuigen van aangename wittebroodsweken, die eensklaps gestoord worden door de aankomst van de onstuimige 'tante Cassandre.

Wat nu gedaan! Anna is fel in verlegenheid! Aan hare tante bekennen dot zij gehuwd is, ware afstand doen van hare miljoenen. Men besluit dus komedie te spelen en onze Norbert wordt de huisknecht.

Geen rooskleurige rol die hem toegezegd is! Tante Cassandre, die o» het zicht van een man telkens zeeziek wordt, verplicht onzen armen Norbert werkzaamheden te verrichten, waaraan hij juist niet gewoon is, en een groet of eene dankzegging wordt door haar slechts beantwoord door « Weg met de mannen! »

Tante Cassandre heeft, bij hare nicht, hare Europeesche kollega’s vereenigd en de redevoeringen gaan hunnen gang: « Onze taak bestaat in eene doodelijken slag toe te brengen aan het geslacht zonder hart, met korte haren en breede schouders. De mannen moeten ophouden te bestaan! Men, heeft ze niet noodig! De vrouwen kunnen alles doen... Weg met de mannen! »

Maar'Norbert, besloten zich te wreken op deze onstuimige aanvallers van zijn geslacht, heeft een list bedacht en op hetzelfde oogenblik weerklinkt het; » Hulp! hulp! » en gansch de vergadering springt op de stoelen. Eene muis is in de zaal verschenen en men behoeft de tus-schenkomst van Norbert om de kalmte te herstellen tusschen de mannenhaatstiers.

Anna kan zich niet meer inhouden en werpt zich in de armen van baren echtgenoot, die zijn dienstknechtpak heeft uitgedaan. De vergadering is ontsteld, maar Anna verklaart: «De vrouwen kunnen alles behalve muizen vangen! Ik heb eenen man genomen, omdat wij hier zoovele muizen in huis hebben! »

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaamst te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht « is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2 50 fr. — Halve flesch 1 50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepeetraat, 8-10, Antwerpen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

Da Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied. *+*+*+%+*+*+*+*+* *«.*<>*+**** Groote 5toomkoffiebranderij

BRASILIAN A

EDOUARD F>M XLaXRS

39« HAMMEKSflA. AT 39, Antwerpen

Spécialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

Beenhouwerij van ’t Zuid

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

Stialclceia. -voor Zouten en. ïtooken

Men bestelt ten huize

jfihe dagen verkrijgbaar:

VLEESCHBOUILLON aan 0.30 de liter

IN ’T GROOT Ifi >T KUHI)

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Ixq (Pétpopole

gpQepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

KAPITALISATIE

Groote Eugelsche Apotheek

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

SeHOONMEIDSPRODUCT

ONTWIKKELING.STEVIGHEID, HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder’t minste gevaarvoor de gezondheid.

Dames, Qij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galegines Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

I?trijs per doos: 4 Frank Aifep™te:n Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65

te Antwerpe

Groote Apotheek-Drogerij, Montigoystraat, 113115

X (rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open. ▼

Opgepast voor de namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sédert tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. J X Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eigen X X belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos.?

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

De gebrevéteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

blijft de Beste en Goedkoopste 2

ZOOLBESCHERMER 1

overal verkrijgbaar. 4

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van Ingr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dambruggestraat, 109 Antwerpen

Degelijk en practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENING VAN NIEUWE LEERGANGEN

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

Champagne Steppen

Ónmogelijke Concurrentie

Wendt U BlSSCllOpStFflflt, 62, daar worden U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemen per stuk) voor oude champagne stoppen.

Óp aanvraag komt men ten huize.Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

Kinderkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Versleten en bedorven peluchen mantels worden met Caracul te maken geheel nieuw, Verwerij A. VAN WEEREN.

BIJZONDERE SCHOOL

g, HOPLAN D, 19

AfJTWBfiPBN

Vlaamsch of Duitsch » Fransch

of Engelsch » Spaansch » Machienschrift

of Snelschrift » Boekhouden

5 Pr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les. Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEEfiGÄNGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 1 en 15 Maart 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Vraagt aan uwen JLeveraar

de Kernzeep met bandjes I

beste hoedanigheid. |

De produkten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste envoordeeligste f

te Antwerpen 12, Stijfselstraat

te Brussel 46, de Brouckèreplaats

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen ol wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 140, ANTWERPEN

en bijhuizen Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

in T groot F. VAN DER STUYF in 't klein

Jacques BOL Electriekwerker

Bijzonder door HÖ. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob.

straat Brillen en

21 Neusnijpers

bij de IW in alle

St. Jacobskerk soorten

Antwerpen

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

ELBCTRISCHK ARTIKELEN

Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

ai** J wi, t gii 11 oogenblikkelijk verlicht en spoedig genezen gevoelen

Borstlïjders, van Verkoudheden, Valling, Hoest, Fluimen, Bronchi-* ’ tis, Asthma, neemt dan den

BORSTBALSEM

A.ISTTIIDOLO'R

(Gedeponeerd merk)

3.50 fr. de flesch. 25 jaar voortdurende bijval 2.00 fr. de halve flesch

Mfl&fioPC wilt uwe kinderen verlicht en spoedig genezen gevoelen van Ver-mueueis», koudheden, Valling, Hoest. Kinkhoest, enz., geeft hen dan den

Borstsiroop ST. MARTIN (G. M.)

2.00 fr. de flesch 1.00 fr. de halve flesch

GROOTE lMMAWnT HUIS GESTICHT

APOTHEEK-DROGER1J VIIVOMH I IN 1889

113=115, hoek Montigny-en Brusselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok.

Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Schoonheidspillen

Opalines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling en de vastheid der Borst op alle ouderdommen.

3STooit zonder uitslag.

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot:

ÎOLlIâFOTlIII 126 Brederodestraat 126

ANTWERPEN-ZUID

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

V ffOEDEN MAKELIJ

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWEPPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Naaml. Maatschappij t LEUVEN P

Magazijn: - Depots van Antwerpen - Bureel : T

«1 Brouwerijen ARTOIS

,i 62, Vlaamsche Kaai, 62

25, Gijzelaarsstraat, 25

BOCK = PILSEN * FONCEE (Munich) DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier in vaten en in flesschen BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN U ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij)

BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uit-giften. — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-n cieële dienst voor rekening van maatschappijen. — Financieële inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/0.

Loopende rekeningen. 4 %. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Qeldneerleggingen ( Veertlendaagsche rekeningen: 4.25 o/°. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en Inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)


RINEAA ZOOLOGIE

Aanstaande Week: TWEE groote nieuwigheden

De Ring des Noodlots

Dramatisch filmspel in 4 deelen, met Mej. ELLEN RICHTER in de hoofdrol.

Doodelijke Liefdé

Treurspel in 3 deelen

Verwacht: Voor de eerste maal in België HENNY PORTEN in het nieuw tooneelspel « KEUKENPRI NSES » Overgroot succes.

Drukk jan Boucherlj. — ZN. 16166 - 16-2-18