Programme from 10 to 11 Feb. 1918Booklet

Bron: FelixArchief nr. 1968#94

This text has been generated automatically on the basis of scanned pages, using OCR software. Because of the historical typefaces used in the programme booklets, the output is not flawless.

Show the facsimiles of this programme bookletRIBBY

88-96, Lozanastraa.t, en 20 Bijhuizen

Reinigen en in 't nieuwwasschen van kleederen en kostumen. Verzorgde bediening, het fatsoen wordt behouden. — De grootste specialiteit ter plaatse voor het verven van gemaakte kleederen en kostumen en nieuwe stoffen voor den verkoop. Ook wollen sargiën voor mantels.

DE BESTE PRODUKTEN DE MEEST BEKWAME WERKLIEDEN!

SPECIALE INRICHTINGEN en ORGANISATIE!

Radicale Verbetering

in den dienst der

COLS en MANCHETTEN

minder sleet en stijver dan vroeger.

De Grootste en .Bestgekende

VERVERIJ en WASSCHERIJ

Voor OUDE en NIEUWE

STOPPE

betaal ik altijd

EEN of TWEE Franken meer

per J{gr. dan gelijk welke andere inkooper.

DEPOT:

HZ. ROEFS

59, HuideveÉtersstraat, 59

Let wel op liet adres

Drukk. Ja'r Boucherij. — Z. N. 15819

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en ill. Opgericht in 1883.

Guillaume CAMPO

Kunsthandel Oude en hedendaagsche schilderijen Adres en bijzondere Kunstgalerij Parochiaanstraat, 4 ANTWERPEN Bestendige Tentoonstellingen: van 11 tot 6 ure Zaal Wijnen, Meir, 47. Galerie Lamorinière, Meir, 75. Zaal Buyle, Meir, 129. Salon Campo, Leopoldstraat, 51. Schattingen, Waardeeringen, Openbare verkoopingen, enz. De personen welke oude of moderne schilderijen wenschen te verkoopen beta-en commissie alleen in geval van verkoop. Centraal Wisselkantoor 50, Minderbroedersrui, 50 ANTWERPEN Bijhuis: 24, Brugstraat 24, Rosendaal HOLLAND Koopt; Coupons, Vreemd g eld, Fondsen tegen de hoogste prijzen. Alle inlichtingen gratis.

Zendelingenstraat 22 Borgerhout

Men koopt daar in vertrouwen aan matige prijzen.

Veranderingen en herstellingen van alle petsen en poas.

Schoonheidsgesticht, 3, Bourlastraat

SCHOONHEIDSVERPLEGING en PRODUKTEN voor de TINT, EN BUSTE. — MANUCURE.

MASSAGE HAARVERF HENNÉ Modellen voor het nieuw Coiffure

L A V A GEBROEDER;

Verwerij en Wasscherij' A. VÄN' WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

Tusschen Broeders

Vrouw Dupont is weduwe. De armoede, die aan haren haard heerscht, wordt slechts opgevroolijkt door hare twee zoontjes, Maurice en Jozef. Eans, dat de kinderen het huis verlaten hebben met het gedacht geld voor hunne moeder te verdienen, komen zij in den hof van den rijken rentenier Mr Villars. Een knecht wil hun wegjagen, doch juist komt Mevrouw Villars naderbij, die, beiden mede in huis neemt en ze ondervraagt. Daarna brengt zij ze terug bij hunne moeder en bekomt de toelating om voor de toekomst van den kleine Jozef te zorgen.

Achtien jaren zijn verloopen. Door jaloerschheid gedreven, verlaat Jozef, geneesheer geworden, de stad en maakt dan kennis met Annita, trapezewerkster, dia dagelijks samen met zijn broeder, gevaarlijke toeren uitvoert en door dezen laatste vurig bemind wordt.

Eenigen tijd daarna verkrijgt Maurice eene verbintenis in zijne geboortestad en komt bij zijne moeder wonen. De moeder verneemt dat men hem zijne geliefde ontstolen heeft. Hij toont haar het naamkaartje van zijnen mededinger: JOSEPH VILLARS, Geneesheer. De moeder is ontsteld doch geeft geen verderen uitleg.

Bij de openingsvertooning in den Cirk is Annita alleen in bare loge. Het nummer met de trapeze van Maurice gaat beginnen

Gedurende een oogenblik, draait het lenig lichaam in de lucht, wanneer....een ongeluk zich voordoet. Zijne voeten verwarren zich in het

netwerk en hij blijft met het hoofd omlaag hangen. Wie zal hem redden? Niemand durft het wagen. Toen springt Annita tusschen het volk, beklimt de koordenladder en nadert den ongelukkige.

Het schijnt dat zij er in gaat gelukken hem te verlossen, doch het ge-

Rookt de tabakprodukten der

Hoofdbureel te Antwerpen:

Van Stralenstraat, 94

Bij huizen te Antwerpen

Bt'eder'odesbr'aab, 46 Carnotstnaafc, 146 Boogsbfaab, 13

Grootse Steenweg, 2B, Benchem Hoogstraat. 8, Boom Anspacl)iaan, 161, Brussel

Fabriek: Antwerpsche Steenweg te Schelle. Bureel te Amsterdam: Pieter Jacobstraat.

Da Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN beeft vier uitvimKngsbreveUen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied.

Herstellingen - tfervangstukken - Bijhoorigheden

voor alle merken van

Schrijft en Rekenmachienen

JOH. HANSMA, Lange Nieuwstraat 8=10, Antwerpen .

STOOMVERWERIJ EN BLEEKERU

0HUI6 PUIKAANSTRAAT.I08 FABRIEKSTRAAT. 3* ANTWERPEN

BUHUIttN IN STAD EN PROVINCIE

MEKAN/EKE TA RUT K LO PR E R U —

Vertrekuren der treinen ANTWERPEN-BRÜSSEL 5.40 — 2.13 — 5.51 — 9.00 torenuur.

Vertrekuren der treinen BRÜSSEL-ANTWERPEN 5.58 — 10.16 — 2.30 — 5.58 torenuur.

tpS (ïiüiri oiiiiïïïi üïüi iibïifi linri nsinn oinnni mnrnri

FABRIEK VflN PELTERIJEN

BIJZONDERHEID VAN PELSEN MANTELS EN KRAGEN

HERSTELLINGEN

VERANDERINGEN

BEWARING

GESLOTEN HUIS

Provinciestraat, 33

ANTWERPEN

Telefoon 2709

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend ais de beste.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar 1“« klas werk.

ALOEMEENE ONDERNEMING van ELEKTRISCHE INRICHTINGEN. GAZVERLICHTING en VERWARMING.

Specialiteit van Elektrische Verlichtingen.

A, Van Heurck-Fabre

143, Brederodestraat, 143 - Antwerpen

rxxxx:

O A.ls XJ eenmaal die

K Echte Plooibare Zolen

•ssssssssssssss»

ECONOMIA

(Gedeponeerd merk)

ssssssssisssss» beproefel treibt

ZULT U GEENE ANDERE WILLEN.

Vraag het merk ECONOMIA

Ik betaal de Hoogste prijzen voor

Kleeren, Schoenen, Meubelen, Tapijten, Linoleum, enz.

21, Koningstraat, 21, Antwerpen

De gebreveteerde Stoom verwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De gebreveteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

sssmsssssssssssssssssss Laat uwe GEVERFDE WOLLEN DEKENS veranderen in SGHOONE GEKLEEDE MANTELS in ’t huis

P. Van de Velde-Huygens

8, ST. JACOBSMARKT, 8

Bloezen, (JVIoden, Nieucüigjtiecten, Keuken

Het Huis gelast zich met het maken en veranderen van

HOEDEN en, DAMÜNKLEEDIKQ

en neemt Stoffen en Benoodigdheden der klanten aan.

BillijJ-ce Voorwaarden. sssssssssssrasssssssssss

Borsflijders,

wilt gij u oogenbiikkelijk verlicht en spoedig genezen gevoelen van Verkoudheden, Valling, Hoest, Fluimen, Bronchitis, Asthma, neemt dan den

BORSTBALSEM

3.50 fr. de flesch.

25 jaar voortdurende bijval

.A. 1ST TI DO Ij 013.

(Gedeponeerd merk)

2.00 fr. de halve flesch

llnoHore wiit ßii uwe kinderen verlicht en spoedig genezen gevoelen van Ver-MVeUCiü) koudheden, Valling, Hoest. Kinkhoest, enz., geeft hen dan den

Borstsiroop ST. MARTIN (G. M.)

2.00 fr. de flesch 1.00 fr. de halve flesch

GROOTE IflIlPADT HUIS GESTICHT

APOTHEEK-DROGERIJ W 1ÏS VHIl I IN 1889

113=115, hoek Montigny-en Brusselstraten, Antwerpen

Rechtover het Zwemdok. Zon- en Feestdagen den ganschen dag open.

Brengt uwe OUDE HOEDEN naar de

Hoedenmaker -

H. VAN DE KERCKHOVE-VAN EYNDE

DAMBRUGGESTRAAT, 22, ANTWEPPEN

waar men er gansch Nieuwe Hoeden van maakt en naar het laatste model.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- ên Kindarkleedingstukken wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.


Extra witte ZEEP

uitstekend voor den wasch CONTROOLBANDEN EN FREIGABE

Vieeschconserven — Vleeschextract

BUCKOViNE

de waardige vervanger van L1EB1G

Bouillon Cubes

Liberator

de beste en voedzaamste

Om deeg te doen opgaan voor Brood en alle Gebak, gebruikt men niets anders dan G1STPOEDER

Concessionnaris: Mathieu Scheyvaerts 6, PROV1NCIESTRAAT, 6,

Antwerpen (nabij de Carnolstr., tramlijnen 3, 10, 11)

Mijnhearen!

Laat uwe kostu-men, pardessus, ja-quetten, broeken, vestons, handschoenen, hoeden en kra-vatten wasschen of verwen itvde stoom-verwerij

A.VanWeeren

Mechelsche STEENWEG, 93

Telefoon 3093 Tapijtklopperij en

Wasscherij Rouw in 1 2 uren Zeer« lage prijzen

Zeepziederij We Pierre RASSE-Brussel

Toiletzeepen-Glycerol, Topaze, Violette du Congo, Eau de Cologne, Cryses, S P. R-, S. R.s Scheerzeep (Shavingstick).

Zachte zeepen in bussen van 12 1/2 en 25 kilos.

Wacht u van Namaaksels Al deze zeepen zijn voorzien van den veiligheidsband der Oei Centrale en mogen dus vrij verkocht worden.

Prijzen en Stalen te bekomen bij den Depothouder

VELDSTRAAT, 54, BORGERHOUT

EUMASTINE

Schoon heidsprodukt

Verzekert op allen ouderdom de volle ontwikkeling en vastheid der

3, Bourla straat, 3

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

uaat uwe Deken:, Tapijten, Gordijnen verwen ol wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

Besta ZE-w-siliteiten

ZACHTE ZEEP merk “PRIMA,,

Speciaal voor den WASCH gefabrikeerd in bussen van af 12 1/2 Kilos.

HUISHOUDZEEP (Kernzecp) ORANJE en SAVOLIT

De Zeep is voorzien van den Banderol van de Oelcentrale waarvan de verkoop is toegelaten. Uitsluitend verkrijgbaar bij:

J.VAN STRATUM, Tolstr. 49, Antw.

Brandhout

Gezaagd op alle lengten aan Frs. 10 per honderd kilos.

Aan huis besteld met minstens 100 kilos.

Voor bestelling en inlichtingen wende men zich

18, Vingerlfiigsiraai, 18

Ervaren Leeraar

geeft bijzondere lessen aan Damen en Heeren in VLAAMSCH — DU1TSCH — FRANSCH — ENGELSCH REKENKUNDE en BOEKHOUDEN.

Spoedige vooruitgang. Voordeelige voorwaarden.

KLIPSTEEG, 4-, (nabij de Dambruggestraat), Antwerpen

"Seld1!'Weiï QekM

betaal ik voor OUDE KUNSTGEBITTEN, JUWEELEN, PELSEN, KLEEDEREN en WIJNEN.

10, Willem-Lïnnigstraat, 10

{nabij de Offer an destraat)

INKOOP VERKOOP

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 38, Vondelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.-


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolia’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 | Koffie, 1.00 ;

Blonde » 0.45 | Melk 0.90

Groseille, Grenadine 1.00— Limonade 0.50

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Mechelschesteenweg, 93, 95 en 111. Opgericht in 1883.

Gebruikt tijdens de Poos in de Drinkzalen:

Extra Gersten 1/2 0.25 Blonde » 0.45

Groseille, Grenadine 1.00

Koffie,

Melk

Limonade

1.00

0.90

0.50

Publieke Vertooningen met Muziek

Zondag 1 O Februari om 4 en 8 1 /4 torenuur. Maandag 1 1 Februari om 8 1 /4 torenuur.

1. Voorspel voor Orgel A. Guilmant

2. Phosphoorzuurnijverheid

3. Goed voor de Jicht, Klucht

4. Mireille, Openingsstuk Ch. Gounod

5. Charlotta’s Droom, Tooneelspel

6. Larghetto, 2S Symphonie L. van Beethoven

7. Tusschen Broeders, Treurspel in 3 deelen.

Nordisk film. — Met Olaf Fönss in de hoofdrol.

Bericht voor de Avondvertoonlngen. — Om de muziekuitvoeringen niet te storen, zal het publiek dat de plaatsen van het Gelijkvloers bezet, alleenlijk oegang hebben tot de Lavatorys en W. C. (voor dames en heerentingericht in den Wintertuin en in het Koffiehuis (toegang langs de Marmeren Zaal).

s. Het Dagboek van Collin, Sefriden,

met ELLEN RICHTER in de hoofdrol.

Ie en 2e deelen

9. Romanza voor viool Joh, Svendsen

Heer EDM. DE HERDT

io. Het Dagboek van Collin, 3een4edeeien

Aanstaande Week;

Buitengewoon programma. — Voor de eerste maal in België

Weg met de mannen

Nieuw blijspel in 4 deelen, met Mevr. WANDA TREUMAN en Mr. VIGGO LARSEN in de hoofdrollen.

Overgroot lachsucces.

L. W. Het bestuur voorbehoudt zich het recht den spelwijzer te veranderen.

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

IDEAL

Fabriek en Bureelen:

Kronenhurgstraat, 42.44, DEURNE

VRUCHTEN en GROENTEN

in Bokalen

DE BESTE

De gebreveteerde Verwerij A. VAN WEEREN is ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste en de beste.

Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN Gebreveteerd door Z. M. den Koning der Belgen.


De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN maakt geen bluf, maar Ist9 klas werk.

wicht van zijn lichaam is te zwaar en beiden vallen in de ruimte en komen op den grond terecht. Zij ademen nog en Maurice vraagt dat men zijne moeder zoude gaan halen. Een geneesheer wordt ontboden, en het is Jozef die aan het doodsbed der beide ongelukkigen komt, en daar verneemt dat hij het geluk van zijn eigen broeder heeft ontstolen.

Het Dagboek van Collin

Terwijl Fred Collin zijn dagboek inschrijft ziet hij eensklaps vóór zijn venster een menschenhoofd verschijnen. Verschrikt verlaat hij het huis. Op de straat wordt hij nog immer achtervolgd, en hij zoekt beschutting in het huis van zijnen vriend Tomson.’s Anderendaags vindt men hem dood bij Tomson, en deze laatste wordt beschuldigd van de moord.

Tomson bevindt zich voor de jury en zijne veroordeeling wordt reeds door den procureur generaal gevraagd wanneer Ellen binnenkomt. Zij heeft het verdwenen dagboek kunnen ontdekken, en de advokaat van Tomson geeft er lezing van.

Fred Collin heeft op eene reis in Spanje kennis gemaakt met de danseres Carmen. De minnarij, die volgt, vindt eene tegenkanting in den persoon van Petro, den minnaar van Carmen. Collin verliest zijn dolk in een drankhuis aan de haven. Carmen maakt er zich meester van, werpt hem naar Pastia opdat hij er zich zoude van bedienen om Petro te vermoorden. Wanneer Collin eenige weken later zijne liefdesbetrekkingen met Carmen wil afbreken, toont deze laatste hem den dolk zeggende: «‘Gij zijt de moordenaar van Petro ». Carmen is gehuwd met Metschersky en achtervolgt Collin met hare wraak.

Collin, zwak van karakter, bezwijkt onder de zedelijke smart en vergeeft zich in de kamer van den vriend zijner jeugd.

De onschuld van Tomson is bewezen, en terwijl Pastia wordt weggebracht, gaan Tomson en Ellen naar het geluk.

) Leest dit met aandacht in uw voordeel!

Opslag alle dagen op melk, boter, eieren, vleesch, enz. Wie kan zich behoorlijk voeden op zulke voorwaarden. Iedereen aarzelt die waren nog dagelijks te verbruiken. Wat is er geraadzaams! te doen in zulke omstandigheid?

Menige personen hebben het middel beproefd en zijn verrukt over den goeden uitslag; ja, op weinigen tijd hebben zij hunne krachten herwonnen! Dat prachtig middel is « de Levenskracht » der apotheek « de Walvisch ».

Dit nemen is met zekerheid nieuwe krachten putten. Het is eene dwaasheid en onvoorzichtigheid het niet te beproeven, wanneer men in een vervallen toestand verkeert! « Levenskracht « is bloedversterkend, bloedzuiverend, geeft bloed en bezit alle eigenschappen van een versterkend middel. « Levenskracht » wekt den eetlust op, bedaart de zenuwen, herstelt de zieken, in een woord zijn uitwerking is verbazend. Prijs de flesch 2 50 fr. — Halve flesch 1 50 fr.

Apotheek-Drogerij DE WALVISCH, Diepestraat, 8-10, Antwerpen.

De gebrevéteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit 2.000 vierkante meters fabriekgebouwen.

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eerste op vakkundig gebied. *+*«*+*+*+*+*+*+* ***+;£ + * + *+* + * + *+* Groote Stoomkoffiebranderij

BRASS L IA N A

EDOliÄRD F>MltaIF»S

39, Kj&MMEmSTKÄAT 39,

Spécialiteit van fijne koffies. Leveraar van verscheidene Music-Hall. Bijzondere voorwaarden voor Schouwburgen, enz.

I Beenhouwerij van ’t Zuid

Huis van vertrouwen. — Gesticht in 1884

;A. Cornellissen-jAerts

85, ZUIDERLEI, 85, ANTWERPEN

Beste kwaliteit VLEESCH aan matige prijzen

StialclEexi voor Zouten n_ ZR-oodceto.

Men bestelt ten huize

JTiie dagen verkrijgbaar:

VLEESCHBOUILLON aan 0.30 de titer

ï|* ’T GROOT —I|4 'T

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is door iedereen gekend als de beste.


Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN is de eenigste welke bekroond is op versch. tentoonstellingen met gouden en zilv. medaliën.

KINKHOEST VERKOUDHEID, VALLING

De hevigste aanvallen van Kinkhoest of Slijmhoest genezen binnen de veertien dagen met

Christiana Balsem

en Siroop

Prijs: Remedie compleet fr. 2.50

Falconplein 35 en Lange Koepoortstraat 24

ANTWERPEN

Ita (Tlétpopole

gnoepsoise

N. M. van Verzekeringen gesticht in 1900 VRAAGT GOEDE AGENTEN

voor hare nieuwe afdeeling

kÄPITÄLISÄTIE

GEMAKKELIJK WERK

HOOG COMMISSIELOON

Leysstraat 19

ANTWERPEN

üroote Apotheek-Drogerij, Montignystraat, 113115

(Tioelc)

J (rechtover het Zwemdok) — Zon- en Feestdagen heel den dag open.

+ Opgopast voor ds namaaksels. - Men heeft sedert eenigen tijd ▲ namaaksels de wereld ingezonden van mijne Galegines pillen, die sedert J A tien jaar gekend zijn en voorgeschreven worden door tal van geneesheeren. 7 Om alle verwarring te vermijden verzoek ik mijn kliënteel in haar eige» 7 J belang de echte Galegines pillen te eischen met het fabriekmerk op iedere doos. 7

De Verwerij en Wasscherij A. VAN WEEREN heeft vier uitvindingsbrevetten.

SeHOONMEIDSPRODUCT

ONTWIKKELING, STEVIGl IEID, HERVORMING der BORST binnen de twee maanden door ’t gebruik van de

Galegines Pillen

eenig waarlijk doeltreffend middel, zonder ’t minste gevaar voor de gezondheid.

Da mes, Qij allen, die zonder bijval andere producten hebt beproefd, neemtde Galegines Pillen en U zult verwonderd zijn over den bekomen uitslag.

TPrijs per doos: Frank

Pharmacie Mondiale, Brussel, Antoine Dansaertstr.63-65

te Antwerpen

De gebrevéteerde Stoomverwerij A. VAN WEEREN bezit eigen Elektrieke Tapijtklopperij.

DE BEST GEKENDE HUIZEN VOOR

alle soorten Z E E P E

(met Bandjes)

zooals Maische Zeepen, Witte Zeepen, Toilette Zeepen en al wat den wasch aangaat, zijn en blijven nog altijd

LANGE NIEUWSTRAAT, 1 40, ANTWERPEN

«n bijhuizen: Klapdorp, 51, Antwerpen

Kathelijnevest, 12, Antwerpen Turnhoutschebaan, 85, Borgerhout

IN T GROOT F. VAN DER STUYF in 't klein

Brouwerijen ARTOIS

Naaml. Maatschappij f

LEUVEN

- Depots van Antwerpen - Bureel:

25, Qijzelaarsstraat, 25

BOCK = PILSEN = FONCEE (Munich) jj

Magazijn:

62, Vlaamsche Kaai, 62

DUBBEL GERSTEN (Bavière) en B S T bijzonder tafelbier r* in vaten en in flesschen

BOCKsPILSEN, in verbruik ALHIER

Volgt çgecitarorade den oorlog

de leergangen der

Praktische Handelsschool INSTITUT RACHOR

1 1 Wappersstraat 1 1, (Mein 50)

het best ingericht voor de spoedige voorbereiding tot de volgende ambten:

Snel- en Machienschrijven, Boekhouden, Handelsbriefwisseling

Volledige, leergangen in ZES MAANDEN.

Bijzondere afdeeling voor Jonge Heéren en JONGE JUFVROUWEN, üiploma toegekend door de Stad Antwerpen aan het « Institut Rachor » tijdens de Tentoonstelling « DE HEDENDAAGSCHE VROUW » Bureelafdeeting, Mëi-Juni 1914).

Voor alle nadere inlichtingen, programmas en voorwaarden, wende men zich in het lokaal van het INSTITUT RACHOR, Wappersstraat, ll,(Meir,50).

Benuttig uwen tijd en leer: DUITSCH, FRÀNSCH, ENGELSCH en RUSSISCH I onderwezen door den Bestuurder van Russische nationaliteit).

De lessen nemen aanvang op elk tijdstip, onmiddellijk na het ontvangen der inschrijving.

Laat uwe Toiletten, Damencostumen, Heeren- en Kinderkleedingstukken wasschén "in de Verwerij À. VAN WEEREN.


BIJZONDERE SCHOOL

19, HOPLAN D, 19

ANTWEfiPEN

Vlaamsch of Engelsch of Snelschrift

of Duitsch » Spaansch » Boekhouden

» Fransch » Machienschrift

5 Fr. per maand

(2 lessen per week)

Bijzondere Lessen 2,50 Fr. per les.

Prospectus N° 7 Op aanvraag.

NIEUWE LEERGANGEN

Men meldt dat er nieuwe leergangen gevormd worden van Vlaamsch, Duitsch, Fransch, Spaansch en Engelsch alsook van Boekhouden, Handel, Sténographie enMachienschrift. — De prijzen dezer leergangen zijn vastgesteld op 5 fr. per maand, aanvang 15 Februari en 1 Maart 1918. — Inschrijvingen worden aangenomen in de ECOLE SPECIALE, HOPLAND 19.

Voorbereiding tot het exaam van Boekhouder en Expert-Boekhouder te Brussel. De Bestuurder,

J. VAN SCHAEREN.

Vraagt aan uwen Leveraar

I de Kernzeep met bandjes I

beste hoedanigheid.

Deprudukten BLANCO zijn ontegensprekelijk de beste en voordeeligste

te Antwerpen 12, Stijfselstraat

te Brussel 46, de Brouckèreplaats

Caracul van oude beplekte peluche mantels wordt in geheel België alleen vervaardigd door de Verwerij A. VAN WEEREN.

Laat uwe Dekens, Tapijten, Gordijnen verwen of wasschen in de Stoomverwerij A. VAN WEEREN.

OnmogelicIke Concurrentie

Wendt U BlSSCllOpStTSStj 62, daar worden U de hoogste prijzen betaald, (37 centiemeu per stuk) voor oude champagne stoppen.

Óp aanvraag komt men ten huize. Bijzondere prijzen voor groote partijen. Bureel van 9 tot 2 ure (T. U.)

'rrrrrrrrrrrs

Jacques B0L Etectriekwerker

Bijzonder door HH. Oogmeesters aanbevolen Leveraar van het Sterrekundig Genootschap

St. Jacob, straat 21

bij de St. Jacobskerk Antwerpen

Brillen en Neusnijpers in alle soorten

GLAS-NEUSN1JPERS in eleganten vorm en goed passende. Steeds voordeelige prijzen. Vakkundige bediening.

KLECTRISCHK ARTIKELEN Het magazijn is open van 9 ure tot 20 ure (T.U.). — Gesloten op Zon- en Feestdagen.

iisrG-EïcaiQ-JBisr

4000 platen en 100 fonografen van de laatsteverkooping der Cle Française «Odéon ».Ook schooneen groote keusvan Pathé- en Gramophoneplateningekregen. - Opéras compleet op platen.Te koop per plaat, per opéra (26-27 platen) of te hurenaan 5fr. Alle muziekinstrumenten en toebehoorten als violen, mandolines, cithers en muziek ervóór, mond en handharmonikas. Alle snaren Edison fonografen en rollen, 2 en 4 minuten took blauwe). — Verandering van Edison rol-machienen. oud model in nieuw model, (2 en 4 minuten)Odéon en Gramophone spreekmachienen, platen en naalden. Alle onderdeelen. Reparatie. Verwisseling en Inkoop aan den hoogsten prijs van oude fonografen en muziekinstrumenten. Inkoop van oude platen en rollen. — Verkoop van allerbeste Zaklampen en Pillen. 67, Lge Koepooristr., 67, bij de Wolstr.« In de Amerikaansohe Vlag», Occasie: Gramophone « Amphion », luxe-meubel in notelaar, waarde 1800 Fr., te koop aan kleine prijs.

Bijhuizen der Verwerij A. VAN WEEREN: Kunstlei, 31, Vendelstraat, 8, Kasteelpleinstraat, 67 en Kerkstraat, 36.


Laat uwe Pelsen, Renards, Mongolie’s, enz., enz., wasschen in de Verwerij A. VAN WEEREN.

PRACTISCHE

Automobielschool

onder leiding van lngr A. VAN LOY Lokalen MORISONS, Dambruggestraat, 109 Antwerpen

Degelijk en practisch onderricht in het automobielvak. — Volledig aanschouwelijk materiaal. — De gedrukte kostelooze tekst der lessen met de aanvullende teekeningen worden den toehoorders vóór de les overhandigd.

Leergangen: 2 lessen van 2 uren per week. Duur 20 weken.

VOORTDUREND OPENING VAN NIEUWE LEERGANGEN

Inschrijvingen alle dagen van 11-5 u. Zondag van 9-1 u. (T.U.)

LEERGELD PER WEEK:

Fr. 3.25, tekst der lessen en aanvullende teekeningen inbegrepen.

Schoonheidspillen

Opalines pillen van dokter Wilson

Wonderbaar middel

voor de ontwikkeling en de vastheid der Borst op alle ouderdömrtien.

3STooit zonder uitslag.

De doos 4.00 fr. 3 doozen 1 1 .00 fr.

6 doozen 20.00 fr.

Algemeen Depot .-

volksapot'pesk

126 Brederodestraat 126

ANTWERPEN-ZUID

De gebrevgteprde Verwerij A, VAN jWjÇEREN ontegensprekelijk de grootste, de goedkoopste én de beste.

uüjüiü uiuiQüiiüiBm ib4Iié£&ii

BANK

CRÉDIT POPULAIRE

(Samenwerkende Maatschappij)

BUREELEN:

Leysstraat 11-13, Antwerpen

Verhandelingen der Bank.

Leent gelden op handteeken, eigendommen, verzekeringspolissen, stadsloten en alle waarborgen, aan vasten intrest en met wekelijksche of maandelijksche terugstortingen. Verkoop en aankoop van publieke fondsen en beurswaarden.— Uitvoering der orders (comptant en termijn) op de beurzen van Antwerpen en Brussel.

Kredietopeningen. — Aan- en verkoop van vreemd geld.—Aankoop van Belgische en vreemde koepons. — Inkasseering van uitkeerbare titels. — Inschrijvingen zonder onkosten op alle uitgiften — Bewaring van titels en kostbare voorwerpen.— Finan-cieële dienst voor rekening van maatschappijen. - Financieöle inlichtingen.

Plaatsingen van geld.

Spaarkas aan 4 °/0.

Loopende rekeningen. 4 %. Over deze gestorte gelden kan de storter dagelijks beschikken zonder voorafgaande waarschuwing.

Geldneerleggingen ( Veertiendaagsche rekeningen: 4.25 »/*. op termijn. ' Lange termijn, minstens 6 maanden: 5 °/o.

Verhuring van koffers van af 2.50 Fr. per jaar, verzekerd tegen diefstal en inbraak.

Bureelen open van 10 tot 1 en van 3 tot 8 ure (T.U.)


nninnninnni

RINEAÄ ZOOLOGIE

Nieuw blijspel in 4 deelen, met Mev. WANDA TREUMAN en VIQGOLARSEf in de hoofdrollen.

Overgroot lachsucces.

Aanstaande Week: Buitengewoon programma Voor de eerste maal in België

WEG MET DE MANNEN!!